Pozvánka na 22. zasadnutie Zastupiteľstva ŽSK

Zasadnutie Zastupiteľstva Žilinského samosprávneho kraja.

 

 

 

 

 

P o z v á n k a

 

V zmysle § 11 ods. 3 zákona č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov Vás pozývam na 22. zasadnutie Zastupiteľstva Žilinského samosprávneho kraja, ktoré bude

19. decembra 2016 (pondelok) o 10.00 hodine

v budove Úradu Žilinského samosprávneho kraja v Žiline, Komenského 48, v kongresovej sále na prízemí.

 

Program rokovania:

 1. Otvorenie.
 2. Správa o plnení uznesení prijatých na rokovaní zastupiteľstva 21. novembra 2016.
 3. Návrh na 5. úpravu rozpočtu Žilinského samosprávneho kraja na rok 2016.
 4. Stanovisko hlavného kontrolóra Žilinského samosprávneho kraja k návrhu rozpočtu Žilinského samosprávneho kraja na rok 2017.
 5. Návrh rozpočtu Žilinského samosprávneho kraja na roky 2017 – 2019.
 6. Zriadenie Výboru pre audit Žilinského samosprávneho kraja.
 7. Výzvy Žilinského samosprávneho kraja na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie z rozpočtu Žilinského samosprávneho kraja na rok 2017 v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia Žilinského samosprávneho kraja č. 46/2016.
 8. Nakladanie s majetkom Žilinského samosprávneho kraja.
 9. Zmluva o združení medzi Žilinským samosprávnym krajom a Mestom Kysucké Nové Mesto za účelom združenia finančných prostriedkov na zabezpečenie výstavby stavby s názvom „ Areál zdravotných stredísk v meste Kysucké Nové Mesto“.
 10. Návrh na zmenu Zriaďovacej listiny Jazykovej školy, Veľká okružná 24, 010 01 Žilina, dodatkom č. 7.
 11. Schválenie medzinárodnej partnerskej zmluvy v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko-Slovensko 2014-2020 na realizáciu projektu s názvom Partnerstvom k spoločnému rozvoju.
 12. Schválenie predloženia žiadosti o NFP za účelom realizácie projektu „Stratégia udržateľného rozvoja dopravy a mobility Žilinského samosprávneho kraja“, vrátane zabezpečenia realizácie projektu a zabezpečenia spolufinancovania realizovaného projektu vo výške rozdielu celkových výdavkov projektu a poskytnutého NFP.
 13. Plán kontrolnej činnosti útvaru hlavného kontrolóra Žilinského samosprávneho kraja na 1. polrok 2017.
 14. Správa o poskytnutých dotáciách z vlastných príjmov Žilinského samosprávneho kraja za rok 2016 na základe rozhodnutia predsedu Žilinského samosprávneho kraja v zmysle Čl. VII ods. 2 Všeobecne záväzného nariadenia Žilinského samosprávneho kraja č. 4/2004.
 15. Interpelácie.
 16. Rôzne. 
 17. Záver 

  Doplňujúci bod - Dodatok č. 1 k Rokovacieho poriadku Zastupiteľstva ŽSK
   

 

S pozdravom

Žilina 9. decembra 2016

Za správnosť Mgr. Ing. Sylvie Mahútová

 

 

Ing. Juraj Blanár v. r.
predseda       

 


Spodná navigácia

Aktualizácia: 24.02.2017

Sekcie


Jazykové verzie webstránky