Pozvánka na 22. zasadnutie Zastupiteľstva Žilinského samosprávneho kraja

Dňa 21. decembra 2020 (pondelok) o 10.00 hodine (Rokovanie bude prebiehať prostredníctvom videokonferencie)

 

 

 

 

 



P o z v á n k a 

V zmysle § 11 ods. 3 zákona č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov Vás pozývam na 22. zasadnutie Zastupiteľstva Žilinského samosprávneho kraja, ktoré bude

dňa 21. decembra 2020 (pondelok) o 10.00 hodine

v budove Úradu Žilinského samosprávneho kraja v Žiline, Komenského 48, v kongresovej sále na prízemí. 

ZMENA! Zasadnutie Zastupiteľstva ŽSK v budove Úradu ŽSK sa ruší. Uskutoční sa prostredníctvom videokonferencie.


 

Program rokovania:

 1. Otvorenie.
 2. Správa o plnení uznesení prijatých na rokovaní zastupiteľstva 23. novembra 2020.
 3. Stanovisko hlavného kontrolóra Žilinského samosprávneho kraja k návrhu rozpočtu Žilinského samosprávneho kraja na rok 2021.
 4. Návrh rozpočtu Žilinského samosprávneho kraja na roky 2021 – 2023.
 5. Dodatok č. 3 k Všeobecne záväznému nariadeniu ŽSK č. 62/2019 o poskytovaní príspevkov základným umeleckým školám, jazykovým školám a školským zariadeniam v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK a o poskytovaní dotácií zriaďovateľom cirkevných a súkromných základných umeleckých škôl, jazykových škôl a školských zariadení na území Žilinského kraja.
 6. Návrh na menovanie riaditeľov kultúrnych organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja.
 7. Majetkovoprávne vysporiadanie nehnuteľností dotknutých plánovanými investičnými akciami Žilinského samosprávneho kraja: Stavba: „Vážska cyklodopravná trasa, úseky Varín – Nezbudská Lúčka, Lipovec – Krpeľany, Kraľovany – Stankovany, Liptovský Hrádok – Kráľova Lehota a Svarín – VN Čierny Váh“.
 8. Informácia o predĺžení doby nájmu dočasných mostných objektov cez rieku Kysuca.
 9. Konanie o návrhu vo veci ochrany verejného záujmu a zamedzenia rozporu záujmov.
 10. Interpelácie.
 11. Rôzne.
 12. Záver.

Doplňujúci bod: Správa o výdavkoch Žilinského samosprávneho kraja vynaložených na opatrenia proti pandémii COVID -19

Doplňujúci bod: Vyhodnotenie zásobníka a prioritizácie investičných projektov, rekonštrukcií ciest II. a III. triedy, ich súčastí a mostných objektov za rok 2020

S pozdravom

Žilina 11. decembra 2020

Za správnosť Mgr. Ing. Sylvie Milová

Ing. Erika Jurinová v. r.
predsedníčka