Pozvánka na 21. Zasadnutie zastupiteľstva ŽSK

Zasadnutie Zastupiteľstva Žilinského samosprávneho kraja

 

 

 

 

P o z v á n k a

 

V zmysle § 11 ods. 3 zákona č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov Vás pozývam na 21. zasadnutie Zastupiteľstva Žilinského samosprávneho kraja, ktoré bude

21. novembra 2016 (pondelok) o 10.00 hodine

v budove Úradu Žilinského samosprávneho kraja v Žiline, Komenského 48, v kongresovej sále na prízemí.


Program rokovania:

 1. Otvorenie.
 2. Správa o plnení uznesení prijatých na rokovaní zastupiteľstva 10. októbra 2016.
 3. Návrh na 4. úpravu rozpočtu Žilinského samosprávneho kraja na rok 2016.
 4. Návrh na menovanie riaditeľov organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja na základe výsledkov výberových konaní.
 5. Všeobecne záväzné nariadenie Žilinského samosprávneho kraja o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov Žilinského samosprávneho kraja.
 6. Dodatok č. 2 k Všeobecne záväznému nariadeniu Žilinského samosprávneho kraja číslo 39/2015 o poskytovaní príspevkov základným umeleckým školám, jazykovým školám a školským zariadeniam v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja a o poskytovaní dotácií zriaďovateľom cirkevných a súkromných základných umeleckých škôl, jazykových škôl a školských zariadení na území Žilinského kraja.
 7. Doplnený bod - Aktuálna informácia k OP Námestovo
 8. Nakladanie s majetkom Žilinského samosprávneho kraja.
 9. Návrh na zrušenie Uznesenia 8/21 v časti 3. písm. a) a písm. b) zastupiteľstva z 18. februára 2013.
 10. Návrh na zmenu Uznesenia 8/17 v časti 3. zastupiteľstva z 25. apríla 2016.
 11. Návrh na zmenu Uznesenia 27/18 zastupiteľstva z 27. júna 2016.
 12. Návrh na schválenie výšky spolufinancovania žiadosti o NFP predkladanej v rámci programu INTERREG V-A Poľsko – Slovensko 2014 - 2020.
 13. Návrh na schválenie Partnerskej dohody medzi vedúcim partnerom a partnermi o realizácii projektu v rámci programu Interreg CENTRAL EUROPE pod názvom - Mobilita v európskych regiónoch vidieckeho charakteru prechádzajúcich demografickými zmenami.
 14. Návrh na schválenie spolufinancovania pri realizácii projektu v rámci programu Interreg CENTRAL EUROPE pod názvom - Mobilita v európskych regiónoch vidieckeho charakteru prechádzajúcich demografickými zmenami /RUMOBIL/.
 15. Správa o činnosti Sprostredkovateľského orgánu pre Integrovaný regionálny operačný program Žilinského samosprávneho kraja pri implementácii RIÚS ŽK na roky 2014 – 2020.
 16. Správa o komunitných sociálnych službách na území Žilinského kraja.
 17. Interpelácie.
 18. Rôzne.