Pozvánka na 21. zasadnutie Zastupiteľstva ŽSK, ktoré sa uskutoční prostredníctvom videokonferencie

23. novembra 2020 (pondelok) o 10.00 hodine

 

 

P o z v á n k a

 

V zmysle § 11 ods. 3 v spojení s § 23b ods. 2 zákona č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov Vás pozývam na 21. zasadnutie Zastupiteľstva Žilinského samosprávneho kraja, ktoré sa uskutoční prostredníctvom videokonferencie 

dňa 23. novembra 2020 (pondelok) o 10.00 hodine.

 

Program rokovania:

 1. Otvorenie.
 2. Správa o plnení uznesení prijatých na rokovaní zastupiteľstva 21. septembra 2020.
 3. Návrh na 4. úpravu rozpočtu Žilinského samosprávneho kraja na rok 2020.
 4. Stanovisko hlavného kontrolóra Žilinského samosprávneho kraja k návrhu na prijatie návratných zdrojov financovania od Rozvojovej banky Rady Európy.
 5. Návrh na prijatie návratných zdrojov financovania od Rozvojovej banky Rady Európy.
 6. Návrh na zvýšenie základného imania Letiskovej spoločnosti Žilina, a. s.
 7. Etický kódex volených predstaviteľov Žilinského samosprávneho kraja.
 8. Návrh na menovanie riaditeľov zariadení sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja na základe výsledku výberových konaní.
 9. Návrh na menovanie riaditeľov kultúrnych organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja na základe výsledku výberových konaní.
 10. Dodatok č. 2 k Všeobecne záväznému nariadeniu Žilinského samosprávneho kraja č. 63/2019 o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov Žilinského samosprávneho kraja.
 11. Dodatok č. 3 k Všeobecne záväznému nariadeniu ŽSK č. 62/2019 o poskytovaní príspevkov základným umeleckým školám, jazykovým školám a školským zariadeniam v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK a o poskytovaní dotácií zriaďovateľom cirkevných a súkromných základných umeleckých škôl, jazykových škôl a školských zariadení na území Žilinského kraja.
 12. Zmeny v sieti stredných škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja.
 13. Dodatky k zriaďovacím listinám vybraných stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja.
 14. Dodatky k zriaďovacím listinám zariadení sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja.
 15. Nakladanie s majetkom Žilinského samosprávneho kraja.
 16. Návrh na zrušenie Uznesenia 16/11 v časti 2. zastupiteľstva zo 6. júla 2015.
 17. Návrh na zrušenie Uznesenia 8/21 v časti 3. zastupiteľstva z 21. novembra 2016.
 18. Návrh na zrušenie Uznesenia 14/3 v časti 10. zastupiteľstva z 29. januára 2018.
 19. Návrh na zmenu Uznesenia 15/15 v časti 1. zastupiteľstva z 25. novembra 2019.
 20. Návrh na zmenu Uznesenia 15/15 v časti 3. zastupiteľstva z 25. novembra 2019.
 21. Návrh na zmenu Uznesenia 17/17 v časti 2. zastupiteľstva z 27. apríla 2020.
 22. Návrh na zmenu Uznesenia 6/19 v časti 5. zastupiteľstva zo 6. júla 2020.
 23. Návrh na zmenu Uznesenia 6/19 v časti 9. zastupiteľstva zo 6. júla 2020.
 24. Návrh na schválenie výšky spolufinancovania žiadostí o NFP predkladaných v rámci programu INTERREG V-A Poľsko – Slovensko 2014 -2020.
 25. Správa o stave prípravy nového programového obdobia.
 26. Správa o činnosti Sprostredkovateľského orgánu pre Integrovaný regionálny operačný program Žilinského samosprávneho kraja.
 27. Informácia o projekte inteligentný a lepší Žilinský samosprávny kraj a jeho implementácii.
 28. Správa o pripravenosti Žilinského samosprávneho kraja na verejné obstarávanie poskytovania služieb prímestskej autobusovej dopravy vo verejnom záujme v Žilinskom samosprávnom kraji.
 29. Správa o možnosti spolupráce Žilinského samosprávneho kraja pri kandidatúre Mesta Žilina na Európske hlavné mesto kultúry 2026.
 30. Plán kontrolnej činnosti útvaru hlavného kontrolóra Žilinského samosprávneho kraja na 1. polrok 2021.
 31. Rôzne -  Personálne zmeny v komisiách Zastupiteľstva ŽSK
 32. Záver

  Doplňujúci bod - Návrh na zmenu Uznesenia 14/20 zastupiteľstva z 21. septembra 2020.

 

S pozdravom

Žilina 13. novembra 2020

Za správnosť Mgr. Ing. Sylvie Milová

Ing. Erika Jurinová, predsedníčka
v zastúpení Ing. Petrom Weberom v. r., podpredsedom

 


Spodná navigácia

Aktualizácia: 24.11.2020

Sekcie


Jazykové verzie webstránky