Pozvánka na 20. zasadnutie Zastupiteľstva ŽSK

21. septembra 2020 (pondelok) o 10.00 hodine

 

 

 

 

 

 

P o z v á n k a

V zmysle § 11 ods. 3 zákona č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov Vás pozývam na 20. zasadnutie Zastupiteľstva Žilinského samosprávneho kraja, ktoré bude

21. septembra 2020 (pondelok) o 10.00 hodine

v budove Úradu Žilinského samosprávneho kraja v Žiline, Komenského 48, v kongresovej sále na prízemí. 

Program rokovania:

 1. Otvorenie.
 2. Správa o plnení uznesení prijatých na rokovaní zastupiteľstva 6. júla 2020.
 3. Monitorovacia a hodnotiaca správa o čerpaní rozpočtu Žilinského samosprávneho kraja za 1. polrok 2020.
 4. Stanovisko hlavného kontrolóra Žilinského samosprávneho kraja k dodržaniu podmienok na prijatie návratnej finančnej výpomoci od Ministerstva financií SR vo výške 6 500 000 eur na kompenzáciu výpadku dane z príjmov fyzických osôb v roku 2020.
 5. Návrh na prijatie návratnej finančnej výpomoci od Ministerstva financií vo výške 6 500 000 eur na kompenzáciu výpadku dane z príjmov fyzických osôb v roku 2020.
 6. Návrh na 3. úpravu rozpočtu Žilinského samosprávneho kraja na rok 2020.
 7. Etický kódex volených predstaviteľov Žilinského samosprávneho kraja.
 8. Voľba hlavného kontrolóra Žilinského samosprávneho kraja.
 9. Návrh na odvolanie riaditeľov organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja.
 10. Návrh na menovanie riaditeľov organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja.
 11. Dodatok č. 2 k Všeobecne záväznému nariadeniu ŽSK č. 62/2019 o poskytovaní príspevkov základným umeleckým školám, jazykovým školám a školským zariadeniam v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK a o poskytovaní dotácií zriaďovateľom cirkevných a súkromných základných umeleckých škôl, jazykových škôl a školských zariadení na území Žilinského kraja.
 12. Dodatok č. 3 k Regionálnej stratégii výchovy a vzdelávania v stredných školách v Žilinskom samosprávnom kraji na roky 2018 – 2022 - „Aktualizácia Regionálnej stratégie výchovy a vzdelávania v stredných školách v Žilinskom samosprávnom kraji pre školský rok 2019/2020“.
 13. Nakladanie s majetkom Žilinského samosprávneho kraja.
 14. Návrh na zrušenie Uznesenia 8/11 v časti 1. zastupiteľstva z 25. marca 2019.
 15. Návrh na zrušenie Uznesenia 9/12 v časti 1. zastupiteľstva zo 6. mája 2019.
 16. Návrh na zmenu Uznesenia 17/14 zastupiteľstva zo 16. septembra 2019.
 17. Návrh na zmenu Uznesenia 6/19 v časti 6. zastupiteľstva zo 6. júla 2020.
 18. Návrh na zmenu Uznesenia 7/10 písm. a) zastupiteľstva z 27. apríla 2015.
 19. Návrh na udelenie ocenení „Cena Žilinského samosprávneho kraja“.
 20. Návrh na schválenie výšky spolufinancovania žiadostí o NFP a schválenie medzinárodných zmlúv v rámci programu INTERREG V-A Slovenská republika – Česká republika 2014 – 2020. 
 21. Návrh na schválenie výšky spolufinancovania žiadostí o NFP predkladaných v rámci programu INTERREG V-A Poľsko – Slovensko 2014 -2020. 
 22. Návrh na schválenie zmlúv o postúpení pohľadávok v rámci strešných projektov Programu INTERREG V-A Poľsko – Slovensko 2014 – 2020.
 23. Návrh na zmenu Uznesenia 15/18 písm. c) zastupiteľstva z 25. mája 2020.
 24. Správa o postupe napĺňania cieľov PHSR ŽSK pre roky 2014 - 2020 a plnení Akčného plánu Úradu Žilinského samosprávneho kraja na roky 2019 – 2021 k 30. 6. 2020.
 25. Sociálno-ekonomický podnik ŽSK, s. r. o. – zmena zakladateľskej listiny a stanov.
 26. Správa o Pláne dopravnej obslužnosti Žilinského samosprávneho kraja.
 27. Správa o pripravovanej zmene tarify v prímestskej autobusovej doprave na území Žilinského samosprávneho kraja.
 28. Správa o príprave Správy ciest Žilinského samosprávneho kraja na zabezpečenie zimnej údržby ciest v Žilinskom samosprávnom kraji na obdobie 2020 – 2021.
 29. Správa o činnosti Nadácie ŽSK pre podporu rodiny za rok 2019. 
 30. Správa o činnosti krajskej organizácie cestovného ruchu Žilinský turistický kraj za rok 2019.
 31. Správa o činnosti Rozvojovej agentúry Žilinského samosprávneho kraja, n. o. za rok 2019.
 32. Správa o činnosti útvaru hlavného kontrolóra Žilinského samosprávneho kraja za 1. polrok 2020.
 33. Interpelácie.
 34. Rôzne.
  Doplňujúci bod - Informácia o poskytovaní právnych služieb v ŽSK
 35. Záver.

  Doplňujúci bod 1 - Návrh na zmenu Uznesenia 18/18 písm. c) zastupiteľstva z 25. mája 2020
  Doplňujúci bod 2 - Návrh na zmenu Uznesenia 19/18 písm. c) zastupiteľstva z 25. mája 2020
  Doplňujúci bod 3 - Uznesenie k úmrtiu pána Jozefa Chovanca a zásahu belgických bezpečnostných zložiek na letisku Charleroi v Belgickom kráľovstve vo februári 2018

S pozdravom

Žilina 11. septembra 2020

Za správnosť Mgr. Ing. Sylvie Milová

Ing. Erika Jurinová v. r.
predsedníčka


Spodná navigácia

Aktualizácia: 22.09.2020

Sekcie


Jazykové verzie webstránky