Pozvánka na 2. zasadnutie Zastupiteľstva ŽSK

Zasadnutie Zastupiteľstva Žilinského samosprávneho kraja.

 

 

 

 

P o z v á n k a


V zmysle § 11 ods. 3 zákona č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov Vás pozývam na 2. zasadnutie Zastupiteľstva Žilinského samosprávneho kraja, ktoré bude

18. decembra 2017 (pondelok) o 10.00 hodine

v budove Úradu Žilinského samosprávneho kraja v Žiline, Komenského 48, v kongresovej sále na prízemí.


Program rokovania:

  1. Otvorenie.
  2. Zloženie sľubu novozvoleného poslanca Žilinského samosprávneho kraja Štefana Zelníka.
  3. Správa o plnení uznesení prijatých na rokovaní zastupiteľstva 25. septembra 2017.
  4. Návrh na zriadenie komisií Zastupiteľstva Žilinského samosprávneho kraja pre V. volebné obdobie (2017 - 2022), voľba ich predsedov a členov.
  5. Interpelácie.
  6. Rôzne.
  7. Záver.

    Doplňujúci bod do programu - Návrh na schválenie medzinárodných partnerských zmlúv


S pozdravom

Žilina 8. decembra 2017

Za správnosť Mgr. Ing. Sylvie Mahútová

 

Ing. Erika Jurinová v. r.
predsedníčka