Pozvánka na 19. zasadnutie Zastupiteľstva ŽSK

6. júla 2020 (pondelok) o 10.00 hodine

 

 

 

 

 

P o z v á n k a

V zmysle § 11 ods. 3 zákona č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov Vás pozývam na 19. zasadnutie Zastupiteľstva Žilinského samosprávneho kraja, ktoré bude

6. júla 2020 (pondelok) o 10.00 hodine

v budove Úradu Žilinského samosprávneho kraja v Žiline, Komenského 48, v kongresovej sále na prízemí.

Program rokovania:

1. Otvorenie.

2. Správa o plnení uznesení prijatých na rokovaní zastupiteľstva 25. mája 2020.

3. Všeobecne záväzné nariadenie Žilinského samosprávneho kraja o zriadení výdajnej školskej jedálne pri Strednej zdravotníckej škole, Dolný Kubín.

4. Návrh na 2. úpravu rozpočtu Žilinského samosprávneho kraja na rok 2020.

5. Dodatok č. 5 k Zásadám hospodárenia a nakladania s majetkom Žilinského samosprávneho kraja – poskytnutie zľavy z nájomného v súvislosti s opatreniami na zamedzenie následkov šírenia choroby COVID-19.

6. Nakladanie s majetkom Žilinského samosprávneho kraja.

7. Návrh na zmenu Uznesenia 13/3 v časti 2. zastupiteľstva z 29. januára 2018.

8. Návrh na zmenu Uznesenia 16/18 písm. c) zastupiteľstva z 25. mája 2020.

9. Návrh na zmenu Uznesenia 17/18 písm. c) zastupiteľstva z 25. mája 2020.

10. Návrh na menovanie riaditeľky organizácie Centrum sociálnych služieb PARK v Čadci.

11. Návrh na menovanie riaditeľky organizácie Centrum sociálnych služieb Horelica.

12. Návrh na voľbu členky komisie sociálnej pomoci a rodiny zastupiteľstva.

13. Návrh na vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra Žilinského samosprávneho kraja.

14. Dodatky k zriaďovacím listinám zariadení sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja.

15. Plán kontrolnej činnosti útvaru hlavného kontrolóra Žilinského samosprávneho kraja na 2. polrok 2020.

16. Správa o stave ciest II. a III. triedy v Žilinskom samosprávnom kraji.

17. Správa o pripravovanej zmene tarify v prímestskej autobusovej doprave. - sťahuje sa z rokovania

18. Interpelácie.

19. Rôzne.

20. Záver.

Doplňujúci bod - Správa k možnosti odkúpenia akcií MH Manažmentu, a. s. v dopravných spoločnostiach SAD Žilina, a. s. a ARRIVA LIORBUS, a. s.

Doplňujúci bod - Správa týkajúca sa rekonštrukcie cesty III/2311 Vitanová – Oravice a mostného objektu ev. č. 2311-001 v k. ú. Vitanová

 

S pozdravom

Žilina 26. júna 2020

Za správnosť Mgr. Ing. Sylvie Milová Ing. Erika Jurinová v. r.

predsedníčka