POZVÁNKA NA 18. ZASADNUTIE ZASTUPITEĽSTVA ŽSK

Zasadnutie Zastupiteľstva Žilinského samosprávneho kraja.

 

 

 

 

 

P o z v á n k a

V zmysle § 11 ods. 3 zákona č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov Vás pozývam na 18. zasadnutie Zastupiteľstva Žilinského samosprávneho kraja, ktoré bude

27. júna 2016 (pondelok) o 9.00 hodine

v budove Úradu Žilinského samosprávneho kraja v Žiline, Komenského 48, v kongresovej sále na prízemí.


Program rokovania:

 1. Otvorenie.
 2. Správa o plnení uznesení prijatých na rokovaní zastupiteľstva 25. apríla 2016.
 3. Návrh na 2. úpravu rozpočtu Žilinského samosprávneho kraja na rok 2016.
 4. Všeobecne záväzné nariadenie Žilinského samosprávneho kraja o zrušení Strednej odbornej školy, Komenského 1049/23, 038 53 Turany a jej súčastí: Školskej jedálne, Komenského 1049/23, 038 23, 038 53 Turany, Školského internátu, Komenského 1049/23, 038 53 Turany a Elokovaného pracoviska, Družstevná 1611/2, 038 52 Sučany.
 5. Všeobecne záväzné nariadenie Žilinského samosprávneho kraja o zriadení Elokovaného pracoviska, Družstevná 1611/2, 038 52 Sučany ako súčasti Spojenej školy, Červenej armády 25, 036 01 Martin s organizačnými zložkami Stredná odborná škola strojnícka, Červenej armády 25, 036 01 Martin, Stredná odborná škola podnikania, Červenej armády 25, 036 01 Martin, Stredná odborná škola rybárska, Červenej armády 25, 036 01 Martin.
 6. Návrh na zmenu Zriaďovacej listiny Spojenej školy, Červenej armády 25, 036 01 Martin, s organizačnými zložkami Stredná odborná škola strojnícka, Červenej armády 25, 036 01 Martin, Stredná odborná škola podnikania, Červenej armády 25, 036 01 Martin Stredná odborná škola rybárska, Červenej armády 25, 036 01 Martin Dodatkom č. 6.
 7. Nakladanie s majetkom Žilinského samosprávneho kraja.
 8. Návrh na schválenie medzinárodných partnerských zmlúv v rámci strešných projektov Programu INTERREG V-A Poľsko – Slovensko 2014 - 2020 a zálohových platieb a možnostiach ich finančného zabezpečenia.
 9. Návrh na schválenie výšky spolufinancovania žiadostí o NFP predkladaných v rámci programu INTERREG V-A Poľsko – Slovensko 2014 -2020.
 10. Návrh na schválenie výšky spolufinancovania žiadostí o NFP predkladaných v rámci programu INTERREG V-A Slovenská republika – Česká republika 2014 – 2020.
 11. Návrh na schválenie výšky spolufinancovania žiadosti o NFP predkladaného v rámci programu INTERREG Central Europe.
 12. Návrh na zrušenie Uznesenia 8/16 v časti 3. zastupiteľstva z 8. marca 2016.
 13. Petícia za otvorenie ďalšej triedy prvého ročníka v Gymnáziu, Ľudovíta Štúra 35, Turzovka v školskom roku 2016/2017.
 14. Návrh na zmenu zriaďovacej listiny Považského múzea v Žiline.
 15. Dodatky k zriaďovacím listinám zariadení sociálnych služieb Žilinského samosprávneho kraja.
 16. Správa o napĺňaní prevádzkových podmienok kvality poskytovanej sociálnej služby v zariadeniach sociálnych služieb Žilinského samosprávneho kraja.
 17. Správa o stave ciest II. a III. triedy v Žilinskom samosprávnom kraji.
 18. Správa o činnosti krajskej organizácie cestovného ruchu Žilinský turistický kraj za rok 2015.
 19. Správa o aktivitách v oblasti športu za 1. polrok 2016.
 20. Plán kontrolnej činnosti útvaru hlavného kontrolóra Žilinského samosprávneho kraja na 2. polrok 2016.
 21. Interpelácie.
 22. Rôzne.
 23. Záver.

S pozdravom

Žilina 17. júna 2016

Za správnosť Mgr. Ing. Sylvie Mahútová

 

Ing. Juraj Blanár v. r.

predseda         

 


Spodná navigácia

Aktualizácia: 24.06.2016

Sekcie


Jazykové verzie webstránky