POZVÁNKA NA 18. ZASADNUTIE ZASTUPITEĽSTVA ŽILINSKÉHO SAMOSPRÁVNEHO KRAJA

Dňa 25. mája 2020 (pondelok) o 10.00 hodine, ktoré sa uskutoční prostredníctvom videokonferencie.

 P o z v á n k a

V zmysle § 11 ods. 3  v spojení s § 23b ods. 2 zákona č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov Vás pozývam na 18. zasadnutie Zastupiteľstva Žilinského samosprávneho kraja, ktoré sa uskutoční prostredníctvom videokonferencie 

dňa 25. mája 2020 (pondelok) o 10.00 hodine.

Program rokovania:

 1. Otvorenie.
 2. Správa o plnení uznesení prijatých na rokovaní zastupiteľstva 27. apríla 2020.
 3. Stanovisko hlavného kontrolóra Žilinského samosprávneho kraja k návrhu Záverečného účtu Žilinského samosprávneho kraja za rok 2019.
 4. Záverečný účet Žilinského samosprávneho kraja za rok 2019.
 5. Návrh na 1. úpravu rozpočtu Žilinského samosprávneho kraja na rok 2020.
 6. Dodatok č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu Žilinského samosprávneho kraja č. 62/2019 o poskytovaní príspevkov základným umeleckým školám, jazykovým školám a školským zariadeniam v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK a o poskytovaní dotácií zriaďovateľom cirkevných a súkromných základných umeleckých škôl, jazykových škôl a školských zariadení na území Žilinského kraja.
 7. Nakladanie s majetkom Žilinského samosprávneho kraja.
 8. Návrh na zmenu Uznesenia 9/12 v časti 4. zastupiteľstva zo 6. mája 2019. 
 9. Návrh na zmenu Uznesenia č. 15/14 v časti 18. zastupiteľstva zo 16. septembra 2019.
 10. Návrh na zmenu Uznesenia 15/15 v časti 23 zastupiteľstva z 25. novembra 2019.
 11. Návrh na schválenie spolufinancovania malého projektu s názvom „Kúzelná astronómia“ žiadaného v rámci výzvy z Programu cezhraničnej spolupráce INTERREG V-A Slovensko – Česko 2014-2020, ktorý predložila Krajská hvezdáreň v Žiline.
 12. Návrh na schválenie spolufinancovania žiadostí o NFP predložených v rámci  výzvy z Integrovaného regionálneho operačného programu, prioritná os 1. Bezpečná a ekologická doprava v regiónoch.
 13. Schválenie projektových zámerov a požadovanej výšky spolufinancovania v rámci výzvy OPĽZ-PO1/2019/DOP/1.2.1-01 Prepojenie stredoškolského vzdelávania s praxou.
 14. Návrh na schválenie spolufinancovania účasti v pilotnej schéme Budovanie kapacít pre oblasť participatívnej tvorby verejných politík v prostredí VÚC realizovanej v rámci národného projektu Podpora partnerstva a dialógu v oblasti participatívnej tvorby verejných politík II.
 15. Správa o stave spracovania Stratégie udržateľného rozvoja dopravy a mobility Žilinského samosprávneho kraja.
 16. Správa o Modeli regionálneho plánovania v ŽSK ako východiska pre tvorbu PHSR a integrovaných územných stratégií.
 17. Správa o aktuálnom stave v Letiskovej spoločnosti Žilina, a. s..
 18. Správa o vyhodnotení zimnej údržby ciest v Žilinskom samosprávnom kraji za zimné obdobie 2019/2020.
 19. Správa o hospodárení a činnosti kultúrnych organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja za rok 2019.
 20. Správa o činnosti odboru verejného obstarávania Úradu ŽSK za rok 2019.
 21. Interpelácie.
 22. Rôzne.
 23. Záver.

S pozdravom

Žilina 15. mája 2020

Za správnosť Mgr. Ing. Sylvie Milová

Ing. Erika Jurinová v. r.

predsedníčkaSpodná navigácia

Aktualizácia: 22.05.2020

Sekcie


Jazykové verzie webstránky