POZVÁNKA NA 17. ZASADNUTIE ZASTUPITEĽSTVA ŽSK

Zasadnutie Zastupiteľstva Žilinského samosprávneho kraja.

 

 

 

 

P o z v á n k a

V zmysle § 11 ods. 3 zákona č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov Vás pozývam na 17. zasadnutie Zastupiteľstva Žilinského samosprávneho kraja, ktoré bude

25. apríla 2016 (pondelok) o 10.00 hodine

v budove Úradu Žilinského samosprávneho kraja v Žiline, Komenského 48, v kongresovej sále na prízemí.

Program rokovania:

 1. Otvorenie.
 2. Správa o plnení uznesení prijatých na rokovaní zastupiteľstva 8. marca 2016.
 3. Stanovisko hlavného kontrolóra Žilinského samosprávneho kraja k návrhu Záverečného účtu Žilinského samosprávneho kraja za rok 2015.
 4. Záverečný účet Žilinského samosprávneho kraja za rok 2015.
 5. Návrh na 1. úpravu rozpočtu Žilinského samosprávneho kraja na rok 2016.
 6. Nakladanie s majetkom Žilinského samosprávneho kraja.
 7. Všeobecné záväzné nariadenie Žilinského samosprávneho kraja o zrušení Strednej odbornej školy obchodu a služieb, Vrbická cesta 632, 031 01 Liptovský Mikuláš.
 8. Všeobecné záväzné nariadenie Žilinského samosprávneho kraja o zrušení Strednej odbornej školy drevárskej, Pod lipami 77, 033 01 Liptovský Hrádok.
 9. Dodatok č. 6 zriaďovacej listiny Strednej odbornej školy lesníckej Jozefa Dekreta Matejovie, Hradná 534, Liptovský Hrádok.
 10. Návrh na schválenie výšky spolufinancovania projektov predkladaných v rámci Programu INTERREG V-A Poľsko – Slovensko 2014-2020, prostredníctvom vyhlásenej výzvy druhej prioritnej osi programu: „Trvalo udržateľná cezhraničná doprava“.
 11. Návrh na schválenie výšky spolufinancovania projektu z Operačného programu Technická pomoc s názvom: Vytvorenie a prevádzkovanie Integrovanej siete informačno-poradenských centier.
 12. Zhodnotenie činnosti Sprostredkovateľského orgánu pri implementácii Regionálneho operačného programu v ŽSK, stav prípravy Regionálnej integrovanej územnej stratégie Žilinského kraja a schválenie spolufinancovania výdavkov súvisiacich s činnosťou Sprostredkovateľského orgánu pre IROP na programové obdobie 2014 – 2020.
 13. Poskytnutie finančného príspevku na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately subjektu na území Žilinského samosprávneho kraja na základe výzvy Žilinského samosprávneho kraja.
 14. Dodatky k Zriaďovacím listinám zariadení sociálnych služieb Žilinského samosprávneho kraja.