Pozvánka na 17. zasadnutie Zastupiteľstva Žilinského samosprávneho kraja

Dňa 27. apríla 2020 (pondelok) o 10.00 hodine, ktoré sa uskutoční prostredníctvom videokonferencie.

 

 

 

 

 

 

P o z v á n k a

V zmysle § 11 ods. 3 zákona č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov Vás pozývam na 17. zasadnutie Zastupiteľstva Žilinského samosprávneho kraja, ktoré sa uskutoční prostredníctvom videokonferencie

dňa 27. apríla 2020 (pondelok) o 10.00 hodine.

 

Program rokovania:

 

 1. Otvorenie.
 2. Správa o plnení uznesení prijatých na rokovaní zastupiteľstva 27. januára 2020.
 3. Návrh na odvolanie podpredsedu Žilinského samosprávneho kraja Bc. Igora Janckulíka na základe vzdania sa funkcie. - stiahnutý z rokovania
 4. Návrh na zmenu uznesení zastupiteľstva o odmeňovaní podpredsedov Žilinského samosprávneho kraja.
 5. Návrh na odvolanie riaditeľa organizácie Oravské kultúrne stredisko v Dolnom Kubíne na základe vlastnej žiadosti o uvoľnenie z funkcie.
 6. Návrh na odvolanie riaditeľa organizácie Považská galéria umenia v Žiline na základe vlastnej žiadosti o uvoľnenie z funkcie.
 7. Návrh na menovanie riaditeľky organizácie Kysucké múzeum v Čadci.
 8. Návrh na menovanie riaditeľky organizácie Centrum sociálnych služieb STUDIENKA, Novoť.
 9. Návrh na odvolanie riaditeľov organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja po uplynutí štvorročného obdobia.
 10. Uzavretie dodatku k Zmluve o úvere č. 12/CC17 medzi ŽSK a SLSP, a. s. o zmene splátkového kalendára úveru (odklad splátok istiny úveru v roku 2020).
 11. Správa o dopadoch pandémie koronavírusu na finančnú situáciu Žilinského samosprávneho kraja v roku 2020.
 12. Dodatok č. 4 k Všeobecne záväznému nariadeniu Žilinského samosprávneho kraja číslo 20/2010 o podmienkach poskytovania finančného príspevku na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately na základe žiadosti subjektu na území Žilinského samosprávneho kraja.
 13. Dodatok č. 3 k Všeobecne záväznému nariadeniu Žilinského samosprávneho kraja číslo 21/2010 o podmienkach poskytovania finančného príspevku na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately subjektu na území Žilinského samosprávneho kraja na základe výzvy Žilinského samosprávneho kraja.
 14. Všeobecne záväzné nariadenie Žilinského samosprávneho kraja, ktorým sa upravuje rozhodovanie riaditeľov školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja.
 15. Všeobecne záväzné nariadenie Žilinského samosprávneho kraja o organizácii referenda
 16. Dodatok č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu Žilinského samosprávneho kraja č. 63/2019 o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov Žilinského samosprávneho kraja.
 17. Nakladanie s majetkom Žilinského samosprávneho kraja.
 18. Návrh na zmenu Uznesenia 18/15 zastupiteľstva z 25. novembra 2019.
 19. Návrh na zrušenie Uznesenia 9/11 zastupiteľstva z 25. marca 2019.
 20. Zmluva o združení finančných prostriedkov medzi zmluvnými stranami Žilinský samosprávny kraj a Združenie obcí – Cyklotrasa Ochodnica – Žilina Budatín.
 21. Zmluva o združenej investícií s Mestom Martin.
 22. Zmluva o realizácii národného športového projektu.
 23. Návrh na schválenie spolufinancovania žiadosti o poskytnutie dotácie na podporu projektu ,,Astronómia 3. tisícročia“ v rámci výzvy na podporu regionálneho rozvoja pre subjekty územnej spolupráce na rok 2020 Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu.
 24. Dodatok č. 4 k zriaďovacej listine Centra sociálnych služieb Horný Turiec, Turčianske Teplice.
 25. Správa o hospodárení zdravotníckych zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja k 31. 12. 2019.
 26. Informácia o výsledku kontroly vykonanej Najvyšším kontrolným úradom Slovenskej republiky v čase od 13.2.2019 do 28.11.2019 v kontrolovanom subjekte Žilinský samosprávny kraj s názvom „Vyššie územné celky – tvorcovia a realizátori vybraných verejných politík“, ktorými boli školstvo a zdravotníctvo.
 27. Informácia o výsledku kontroly systému ochrany a bezpečnosti údajov vo verejnom sektore vykonanej Najvyšším kontrolným úradom SR.
 28. Správa o činnosti útvaru hlavného kontrolóra Žilinského samosprávneho kraja za 2. polrok 2019.
 29. Interpelácie.
 30. Rôzne.
 31. Záver

 

S pozdravom

Žilina 17. apríla 2020

Za správnosť Mgr. Ing. Sylvie Milová

Ing. Erika Jurinová v. r.
predsedníčka


Spodná navigácia

Aktualizácia: 29.06.2020

Sekcie


Jazykové verzie webstránky