POZVÁNKA NA 16. ZASADNUTIE ZASTUPITEĽSTVA ŽSK

Zasadnutie Zastupiteľstva Žilinského samosprávneho kraja.

 

 

 

 

 

P o z v á n k a
 

V zmysle § 11 ods. 3 zákona č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov Vás pozývam na 16. zasadnutie Zastupiteľstva Žilinského samosprávneho kraja, ktoré bude

8. marca 2016 (utorok) o 10.00 hodine

v budove Úradu Žilinského samosprávneho kraja v Žiline, Komenského 48, v kongresovej sále na prízemí.

Program rokovania:

 1. Otvorenie.
 2. Správa o plnení uznesení prijatých na rokovaní zastupiteľstva 26. januára 2016.
 3. Správa o úprave rozpočtu Žilinského samosprávneho kraja k 31. decembru 2015.
 4. Nakladanie s majetkom Žilinského samosprávneho kraja.
 5. Návrh na zmenu Uznesenia 26/27 písm. d) zastupiteľstva z 26. mája 2009.
 6. Návrh na zmenu Uznesenia 7/6 v časti 8. zastupiteľstva z 8. septembra 2014.
 7. Návrh na zmenu Uznesenia 7/10 písm. h) a g) zastupiteľstva z 27. apríla 2015.
 8. Akčný plán Úradu Žilinského samosprávneho kraja na roky 2016 – 2018.
 9. Dodatok č. 2 k Zásadám vybavovania sťažností a petícii v podmienkach Žilinského samosprávneho kraja.
 10. Dodatok č. 4 k Zriaďovacej listine Zariadenia pre seniorov a domova sociálnych služieb Novoť.
 11. Zmeny v sieti škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja.
 12. Aktivity Krajského stredoškolského parlamentu Žilinského samosprávneho kraja.
 13. Návrh na schválenie výšky spolufinancovania projektov predkladaných v rámci výzvy Operačného programu Kvalita životného prostredia, zameranie Zníženie energetickej náročnosti verejných budov.
 14. Návrh na schválenie výšky spolufinancovania Strešných projektov predkladaných v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko-Slovensko 2014 - 2020.
 15. Návrh na schválenie výšky spolufinancovania žiadosti o finančný príspevok, predkladaný v rámci výzvy Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko – Slovensko 2014 -2020, zameranie Technická pomoc.