Pozvánka na 16. zasadnutie Zastupiteľstva ŽSK

27. januára 2020 (pondelok) o 10.00 hodine

 

 

 

 

 

P o z v á n k a

V zmysle § 11 ods. 3 zákona č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov Vás pozývam na 16. zasadnutie Zastupiteľstva Žilinského samosprávneho kraja, ktoré bude

27. januára 2020 (pondelok) o 10.00 hodine

v budove Úradu Žilinského samosprávneho kraja v Žiline, Komenského 48, v kongresovej sále na prízemí.

 

Program rokovania:

 

 1. Otvorenie.
 2. Správa o plnení uznesení prijatých na rokovaní zastupiteľstva 25. novembra 2019.
 3. Správa o úprave rozpočtu Žilinského samosprávneho kraja k 31. 12. 2019.
 4. Nakladanie s majetkom Žilinského samosprávneho kraja.
 5. Návrh na zmenu Uznesenia 15/15 v časti 4. z 25. novembra 2019.
 6. Návrh na zmenu Uznesenia 22/13 v časti 2. zastupiteľstva z 24. júna 2019.
 7. Návrh na odvolanie riaditeľky organizácie Centrum sociálnych služieb PARK, Hviezdoslavova 918, 022 01 Čadca.
 8. Personálne zmeny v komisii sociálnej pomoci a rodiny a v komisii zdravotníctva.
 9. Výzva Žilinského samosprávneho kraja na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie z dotačného programu „Regionálne dotácie“ z vlastných príjmov Žilinského samosprávneho kraja na rok 2020 č. 1/2020.
 10. Výzva Žilinského samosprávneho kraja na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie z dotačného programu „Participatívne dotácie“ z vlastných príjmov Žilinského samosprávneho kraja na rok 2020 č. 2/2020.
 11. Schválenie medzinárodnej partnerskej zmluvy programu INTERREG V-A Poľsko – Slovensko 2014-2020.
 12. Návrh na schválenie výšky spolufinancovania žiadosti o NFP v rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra 2014-2020.
 13. Návrh na schválenie spolufinancovania žiadosti o NFP predloženej v rámci výzvy z Integrovaného regionálneho operačného programu, prioritná os 1. Bezpečná a ekologická doprava v regiónoch.
 14. Návrh na schválenie predloženie a spolufinancovanie žiadosti o NFP predloženej v rámci výzvy z operačného programu Kvalita životného prostredia, prioritná os 4. Energeticky efektívne nízkouhlíkové hospodárstvo vo všetkých sektoroch.
 15. Návrh na schválenie spolufinancovania žiadosti o NFP predloženej v rámci výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní IROP.
 16. Schválenie projektových zámerov a požadovanej výšky spolufinancovania v rámci výzvy OPĽZ-PO1/2019/DOP/1.2.1-01 Prepojenie stredoškolského vzdelávania s praxou.
 17. Interpelácie.
 18. Rôzne.
 19. Záver.

 

S pozdravom

Žilina 17. januára 2020

Za správnosť Mgr. Ing. Sylvie Milová

Ing. Erika Jurinová v. r.
predsedníčka 


Spodná navigácia

Aktualizácia: 22.01.2020

Sekcie