POZVÁNKA NA 15. ZASADNUTIE ZASTUPITEĽSTVA ŽSK

25. novembra 2019 (pondelok) o 10.00 hodine

 

 

 

 

P o z v á n k a


V zmysle § 11 ods. 3 zákona č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov Vás pozývam na 15. zasadnutie Zastupiteľstva Žilinského samosprávneho kraja, ktoré bude

 

25. novembra 2019 (pondelok) o 10.00 hodine

 

v budove Úradu Žilinského samosprávneho kraja v Žiline, Komenského 48, v kongresovej sále na prízemí. Program rokovania:

 1. Otvorenie.
 2. Správa o plnení uznesení prijatých na rokovaní zastupiteľstva 16. septembra 2019.
 3. Plán dopravnej obslužnosti Žilinského samosprávneho kraja.
 4. Návrh na 4. úpravu rozpočtu Žilinského samosprávneho kraja na rok 2019.
 5. Stanovisko hlavného kontrolóra Žilinského samosprávneho kraja k návrhu rozpočtu Žilinského samosprávneho kraja na rok 2020.
 6. Návrh rozpočtu Žilinského samosprávneho kraja na roky 2020 – 2022.
 7. Návrh na menovanie riaditeľa organizácie Domov sociálnych služieb a špecializované zariadenie Liptovský Hrádok.
 8. Návrh na odvolanie riaditeľa organizácie Centrum sociálnych služieb STUDIENKA, Novoť.
 9. Návrh na odvolanie riaditeľa organizácie Dolnooravská nemocnica s poliklinikou MUDr. L. Nádaši Jégeho, Dolný Kubín.
 10. Všeobecne záväzné nariadenie Žilinského samosprávneho kraja o poskytovaní príspevkov základným umeleckým školám, jazykovým školám a školským zariadeniam v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK a o poskytovaní dotácií zriaďovateľom cirkevných a súkromných základných umeleckých škôl, jazykových škôl a školských zariadení na území Žilinského kraja.
 11. Všeobecne záväzné nariadenie Žilinského samosprávneho kraja o poskytovaní dotácií vlastných príjmov Žilinského samosprávneho kraja.
 12. Návrh na zmenu Uznesenia 9/4 v časti 14 zastupiteľstva z 19. marca 2018.
 13. Návrh na zmenu Uznesenia 8/11 v časti 8. zastupiteľstva z 25. marca 2019.
 14. Nakladanie s majetkom Žilinského samosprávneho kraja.
 15. Dodatky k Zriaďovacím listinám zariadení sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja.
 16. Schválenie spolufinancovania projektu žiadaného z rozpočtovej kapitoly Ministerstva kultúry Slovenskej republiky z programu Obnovme si svoj dom na rok 2019 – podprogram 1.4.
 17. Schválenie spolufinancovania projektu žiadaného z rozpočtovej kapitoly Ministerstva kultúry Slovenskej republiky z programu Obnovme si svoj dom na rok 2019 – podprogram 1.6.
 18. Návrh na zmenu Uznesenia 24/13 písm. c) zastupiteľstva z 24. júna 2019.
 19. Návrh na zmenu Uznesenia 25/13 písm. c) zastupiteľstva z 24. júna 2019.
 20. Návrh na schválenie, predloženie a spolufinancovanie žiadosti o poskytnutie dotácie v rámci otvorenej výzvy na predkladanie žiadostí o projekt Podnikanie v kultúre, kultúrne dedičstvo a spolupráca v kultúre, Granty EHP 2014-2021 SR (kód výzvy CLT01) – Obnova tradície grófskeho pivovaru.
 21. Návrh na schválenie, predloženie a spolufinancovanie žiadosti o dotácie v pôsobnosti MDV na podporu rozvoja cyklistickej dopravy a cykloturistiky - Dokumentácia pre stavebné povolenie Vážskej cyklotrasy – úsek Žilina – Bytča – hranica TSK.
 22. Schválenie projektových zámerov a požadovanej výšky spolufinancovania v rámci výzvy OPĽZ-PO1/2019/DOP/1.2.1-01 Prepojenie stredoškolského vzdelávania s praxou.
 23. Návrh na schválenie spolufinancovania žiadosti o NFP predloženej v rámci výzvy z Integrovaného regionálneho operačného programu, prioritná os 1. Bezpečná a ekologická doprava v regiónoch.
 24. Návrh na schválenie zmlúv o postúpení pohľadávok v rámci strešných projektov Programu INTERREG V-A Poľsko – Slovensko 2014 – 2020.
 25. Schválenie predloženia a realizácie projektov Centier pre integrovanú zdravotnú starostlivosť na území Žilinského samosprávneho kraja.
 26. Správa o postupe napĺňania cieľov PHSR ŽSK pre roky 2014 – 2020 za rok 2018.
 27. Plán kontrolnej činnosti útvaru hlavného kontrolóra Žilinského samosprávneho kraja na 1. polrok 2020.
 28. Informácia o rozdelení dotácií žiadateľom na základe vyhlásenej Výzvy ŽSK na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie z programu Dotácie pre regióny z rozpočtu ŽSK pre rok č. 5/2019 - „Ľudské zdroje v zdravotníctve ŽSK“ – Stabilizácia lekárov a sestier v Žilinskom kraji.
 29. Interpelácie.
 30. Rôzne.
 31. Záver.

Doplňujúce body:

 

S pozdravom

Žilina 15. novembra 2019

Za správnosť Mgr. Ing. Sylvie Milová

 

 

Ing. Erika Jurinová v. r.
predsedníčka      

 

 


Spodná navigácia

Aktualizácia: 29.11.2019

Sekcie