POZVÁNKA NA 14. ZASADNUTIE ZASTUPITEĽSTVA ŽSK

Zasadnutie Zastupiteľstva Žilinského samosprávneho kraja.

 

 

 

 

P o z v á n k a


V zmysle § 11 ods. 3 zákona č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov Vás pozývam na 14. zasadnutie Zastupiteľstva Žilinského samosprávneho kraja, ktoré bude

21. decembra 2015 (pondelok) o 10.00 hodine

 

v budove Úradu Žilinského samosprávneho kraja v Žiline, Komenského 48, v kongresovej sále na prízemí. 

 

Program rokovania:

 

 1. Otvorenie.
 2. Správa o plnení uznesení prijatých na rokovaní zastupiteľstva 16. novembra 2015. 
 3. Návrh na 5. úpravu rozpočtu Žilinského samosprávneho kraja na rok 2015.
 4. Stanovisko hlavného kontrolóra Žilinského samosprávneho kraja k návrhu rozpočtu Žilinského samosprávneho kraja na rok 2016.
 5. Návrh rozpočtu Žilinského samosprávneho kraja na roky 2016 – 2018.
 6. Dodatok č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu Žilinského samosprávneho kraja 39/2015 o poskytovaní príspevkov základným umeleckým školám, jazykovým školám a školským zariadeniam v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja a o poskytovaní dotácií zriaďovateľom cirkevných a súkromných základných umeleckých škôl, jazykových škôl a školských zariadení na území Žilinského kraja.
 7. Návrh na zmenu Uznesenia 18/12 v časti 1. zastupiteľstva z 21. septembra 2015.
 8. Nakladanie s majetkom Žilinského samosprávneho kraja.
 9. Návrh na odvolanie riaditeľky HARMÓNIE – zariadenia pre seniorov, domova sociálnych služieb a útulku v Žiline na základe žiadosti o skončenie pracovného pomeru.
 10. Návrh na menovanie riaditeľa Dolnooravskej nemocnice MUDr. L. Nádaši Jégeho v Dolnom Kubíne na základe výsledku výberového konania.
 11. Návrh na menovanie riaditeľky Domova sociálnych služieb a zariadenia pre seniorov Horelica v Čadci na základe výsledku výberového konania.
 12. Zmeny v sieti škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja.
 13. Dodatok k zriaďovacej listine zariadenia sociálnych služieb Domov sociálnych služieb a zariadenie núdzového bývania v Dolnom Kubíne.
 14. Návrh na schválenie Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja Žilinského samosprávneho kraja pre roky 2014 – 2020.
 15. Plán kontrolnej činnosti útvaru hlavného kontrolóra Žilinského samosprávneho kraja na 1. polrok 2016.
 16. Správa o podujatiach organizovaných v Žilinskom kraji v rámci Roku Ľudovíta Štúra.
 17. Interpelácie.
 18. Rôzne.
 19. Záver.

S pozdravom

Žilina 11. decembra 2015

Za správnosť Mgr. Ing. Sylvie Mahútová

Ing. Juraj Blanár v. r.
predseda