Pozvánka na 14. zasadnutie Zastupiteľstva ŽSK

16. septembra 2019 (pondelok) o 10.00 hodine

 

 

 

 

 


P o z v á n k a

 

V zmysle § 11 ods. 3 zákona č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov Vás pozývam na 14. zasadnutie Zastupiteľstva Žilinského samosprávneho kraja, ktoré bude

16. septembra 2019 (pondelok) o 10.00 hodine

v budove Úradu Žilinského samosprávneho kraja v Žiline, Komenského 48, v kongresovej sále na prízemí. 


Program rokovania:

 1. Otvorenie.
 2. Správa o plnení uznesení prijatých na rokovaní zastupiteľstva 24. júna 2019.
 3. Monitorovacia a hodnotiaca správa o čerpaní rozpočtu Žilinského samosprávneho kraja za 1. polrok 2019.
 4. Návrh na 3. úpravu rozpočtu Žilinského samosprávneho kraja na rok 2019.
 5. Voľba členov Výboru pre audit Žilinského samosprávneho kraja na nové funkčné obdobie.
 6. Návrh na zmenu Uznesenia 17/10 zastupiteľstva z 28. januára 2019.
 7. Návrh na odvolanie riaditeľa Kysuckého múzea v Čadci.
 8. Návrh na odvolanie riaditeľa Domova sociálnych služieb a špecializovaného zariadenia Liptovský Hrádok.
 9. Návrh na odvolanie riaditeľky zariadenia pre seniorov a domova sociálnych služieb Terchová.
 10. Návrh na voľbu nových členov komisie sociálnej pomoci a rodiny a komisie školstva a športu Zastupiteľstva Žilinského samosprávneho kraja.
 11. Nakladanie s majetkom Žilinského samosprávneho kraja.
 12. Návrh na zmenu Uznesenia 10/20 v časti 3. bod 2 zastupiteľstva z 19. decembra 2012.
 13. Návrh na zmenu Uznesenia 15/8 v časti 7. zastupiteľstva zo 17. septembra 2018.
 14. Návrh na zmenu Uznesenia 10/7 písm. a) a písm. c) zastupiteľstva z 2. júla 2018.
 15. Dodatok č. 2 k Regionálnej stratégii výchovy a vzdelávania v stredných školách v Žilinskom samosprávnom kraji na roky 2018 – 2022 - „Aktualizácia Regionálnej stratégie výchovy a vzdelávania v stredných školách v Žilinskom samosprávnom kraji pre školský rok 2018/2019“.
 16. Dodatky k zriaďovacím listinám stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja.
 17. Koncepcia rozvoja sociálnych služieb Žilinského samosprávneho kraja na roky 2019 – 2023.
 18. Poriadok odmeňovania zamestnancov Žilinského samosprávneho kraja.
 19. Dodatok č. 1 k Rokovaciemu poriadku komisií Zastupiteľstva Žilinského samosprávneho kraja.
 20. Návrh na udelenie ocenení Cena Žilinského samosprávneho kraja.
 21. Návrh na schválenie predloženie a spolufinancovanie žiadosti o NFP predloženej v rámci výzvy z operačného programu Kvalita životného prostredia, prioritná os 4. Energeticky efektívne nízkouhlíkové hospodárstvo vo všetkých sektoroch.
 22. Návrh na schválenie výšky spolufinancovania mikroprojektov predložených v rámci programu INTERREG V-A Poľsko – Slovensko 2014 -2020.
 23. Návrh na schválenie výšky spolufinancovania mikroprojektov predložených v rámci programu INTERREG V-A Slovenská republika – Česká republika 2014 -2020.
 24. Návrh na schválenie spolufinancovania žiadosti o NFP predloženej v rámci výzvy z Integrovaného regionálneho operačného programu, prioritná os 1. Bezpečná a ekologická doprava v regiónoch.
 25. Návrh na schválenie výšky spolufinancovania žiadosti o NFP v rámci Operačného programu Efektívna verejná správa.
 26. Návrh na schválenie zmlúv o postúpení pohľadávok v rámci strešných projektov Programu INTERREG V-A Poľsko – Slovensko 2014 – 2020.
 27. Návrh na zmenu Uznesenia 31/10 písm. a) a písm. c) zastupiteľstva z 28. januára 2019.
 28. Návrh na zmenu Uznesenia 37/10 písm. c) zastupiteľstva z 28. januára 2019.
 29. Úprava schémy inovačného ocenenia „Inovácia Žilinského kraja“ – Dodatok č. 4.
 30. Úprava schémy ocenenia stredoškolákov „Stredoškolský podnikateľský zámer“ – Dodatok č. 3.
 31. Správa o stave spracovania Stratégie udržateľného rozvoja dopravy a mobility Žilinského samosprávneho kraja.
 32. Správa o činnosti kultúrnych organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja za rok 2018.
 33. Správa o príprave Správy ciest Žilinského samosprávneho kraja na zabezpečenie zimnej údržby ciest v Žilinskom samosprávnom kraji na obdobie 2019 – 2020.
 34. Správa o činnosti útvaru hlavného kontrolóra Žilinského samosprávneho kraja za 1. polrok 2019.
 35. Interpelácie.
 36. Rôzne.
 37. Záver.

 

Doplňujúce body:

- Správa o vykonanej kontrole na základe poverenia č. 04023/2019/KP z 18. 03. 2019 vydaného predsedníčkou Žilinského samosprávneho kraja

- Informácie o priebehu verejného obstarávania na zabezpečenie prímestskej autobusovej dopravy v Žilinskom samosprávnom kraji

 

S pozdravom

Žilina 6. septembra 2019

Za správnosť Mgr. Ing. Sylvie Milová

Ing. Erika Jurinová v. r.
predsedníčka