POZVÁNKA NA 13. ZASADNUTIE ZASTUPITEĽSTVA ŽSK

Zasadnutie Zastupiteľstva Žilinského samosprávneho kraja
P o z v á n k a

V zmysle § 11 ods. 3 zákona č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov Vás pozývam na 13. zasadnutie Zastupiteľstva Žilinského samosprávneho kraja, ktoré bude

16. novembra 2015 (pondelok) o 10.00 hodine

 

v budove Úradu Žilinského samosprávneho kraja v Žiline, Komenského 48, v kongresovej sále na prízemí. 


Program rokovania:

 1. Otvorenie.
 2. Správa o plnení uznesení prijatých na rokovaní zastupiteľstva 21. septembra 2015.
 3. Návrh na 4. úpravu rozpočtu Žilinského samosprávneho kraja na rok 2015.
 4. Stanovisko hlavného kontrolóra Žilinského samosprávneho kraja k dodržaniu podmienok na prijatie návratných zdrojov financovania Žilinským samosprávnym krajom.
 5. Návrh na  prijatie úverovej linky z Rozvojovej banky Rady Európy  vo výške 49 500 000 € na financovanie investičných akcií Žilinského samosprávneho kraja a predfinancovania projektov z eurofondov.
 6. Návrh na menovanie riaditeľa Zariadenia pre seniorov a domova sociálnych služieb v Novoti.
 7. Prerokovanie petície za využitie skeletu polikliniky na zdravotné alebo sociálne účely.
 8. Nakladanie s majetkom Žilinského samosprávneho kraja.
 9. Zmeny v sieti škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja.
 10. Správa o výchovno-vzdelávacom procese v predmete telesná a športová výchova.
 11. Dodatok č. 5 k zriaďovacej listine Krajského kultúrneho strediska v Žiline.
 12. Správa o Regionálnej integrovanej územnej stratégii Žilinského kraja na roky 2014 - 2020 a stave prípravy sprostredkovateľského orgánu pre IROP.
 13. Úprava schémy ocenenia stredoškolákov  „Stredoškolský podnikateľský zámer“.
 14. Úprava schémy inovačného