POZVÁNKA NA 13. ZASADNUTIE ZASTUPITEĽSTVA ŽILINSKÉHO SAMOSPRÁVNEHO KRAJA

24. júna 2019 (pondelok) o 10.00 hodine v budove Úradu ŽSK

 

 

 

 

P o z v á n k a

V zmysle § 11 ods. 3 zákona č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov Vás pozývam na 13. zasadnutie Zastupiteľstva Žilinského samosprávneho kraja, ktoré bude

24. júna 2019 (pondelok) o 10.00 hodine

v budove Úradu Žilinského samosprávneho kraja v Žiline, Komenského 48, v kongresovej sále na prízemí. 


Program rokovania:

 

 1. Otvorenie.
 2. Správa o plnení uznesení prijatých na rokovaní zastupiteľstva 6. mája 2019.
 3. Návrh na 2. úpravu rozpočtu Žilinského samosprávneho kraja na rok 2019.
 4. Stanovisko hlavného kontrolóra Žilinského samosprávneho kraja k dodržaniu podmienok na prijatie úveru zo Slovenskej sporiteľne, a. s. v celkovej výške do  4 000 000 € na financovanie kapitálových výdavkov Žilinského samosprávneho kraja.
 5. Návrh na prijatie úveru zo Slovenskej sporiteľne, a. s. vo výške do 4 000 000,00 eur na financovanie kapitálových výdavkov Žilinského samosprávneho kraja.
 6. Výber štatutárneho audítora pre Žilinský samosprávny kraj na roky 2019 – 2020.
 7. Návrh na menovanie riaditeľky Kysuckej knižnice v Čadci na základe výsledku výberového konania.
 8. Dodatok č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu Žilinského samosprávneho kraja č. 50/2018 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v jazykových školách a v školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja.
 9. Všeobecne záväzné nariadenie Žilinského samosprávneho kraja o zrušení Školského internátu, Námestie A. Hlinku 76, 034 01 Ružomberok vrátane a jeho súčasti Školskej jedálne, Námestie A. Hlinku 76, 034 01 Ružomberok k 31. 8. 2019.
 10. Všeobecne záväzného nariadenie Žilinského samosprávneho kraja o zriadení Školského internátu, Námestie A. Hlinku 76, 034 01 Ružomberok ako súčasti Spojenej školy, Scota Viatora 8, 034 01 Ružomberok s organizačnými zložkami Stredná odborná škola obchodu a služieb, Scota Viatora 8, 034 01 Ružomberok a Odborné učilište, Scota Viatora 8, 034 01 Ružomberok k 1. 9. 2019.
 11. Všeobecne záväzné nariadenie Žilinského samosprávneho kraja o zriadení Školskej jedálne, Námestie A. Hlinku 76, 034 01 Ružomberok ako súčasti Spojenej školy, Scota Viatora 8, 034 01 Ružomberok s organizačnými zložkami Stredná odborná škola obchodu a služieb, Scota Viatora 8, 034 01 Ružomberok a Odborné učilište, Scota Viatora 8, 034 01 Ružomberok k 1. 9. 2019.
 12. Dodatok č. 6 k Zriaďovacej listine Spojenej školy, Scota Viatora 8, 034 01 Ružomberok.
 13. Všeobecne záväzné nariadenie Žilinského samosprávneho kraja o zriadení Výdajnej školskej jedálne, M. Hattalu 2149, 026 01 Dolný Kubín ako súčasti Strednej zdravotníckej školy, M. Hattalu 2149, 026 01 Dolný Kubín k 1. 9. 2019. 
 14. Zriaďovacia listina Strednej zdravotníckej školy, M. Hattalu 2149, 026 01 Dolný Kubín.
 15. Nakladanie s majetkom Žilinského samosprávneho kraja.
 16. Návrh na zrušenie Uznesenia 8/13 v bode 11. zastupiteľstva zo 16. novembra 2015.
 17. Návrh na zmenu Uznesenia 9/4 v bode 5. zastupiteľstva z 19. marca 2018.
 18. Návrh na zmenu Uznesenia 20/9 písm. c) zastupiteľstva z 19. novembra 2018.
 19. Návrh na zmenu Uznesenia 15/12 v časti 4., 6. a 9. zastupiteľstva zo 6. mája 2019.
 20. Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie z rozpočtu Žilinského samosprávneho kraja na rok 2019 č. 5/2019 na financovanie Podporného programu Žilinského samosprávneho kraja: „Ľudské zdroje v zdravotníctve ŽSK“ Stabilizácia lekárov a sestier v Žilinskom kraji I. Sieť poskytovateľov zdravotnej starostlivosti podporný dotačný program ŽSK pre poskytovateľov ZS – 8. Jednorazové dotácie na stabilizáciu siete poskytovateľov zdravotnej starostlivosti „Stabilitou siete ku kvalitnej zdravotnej starostlivosti“.
 21. Spolupráca s  Mestom Krásno nad Kysucou vo veci spoločnej investičnej prípravy a realizácie stavby: „Rekonštrukcia strechy Kultúrneho domu a Vlastivedného múzea“.
 22. Návrh na schválenie podania žiadosti o poskytnutie dotácie na podporu projektu „Revitalizácia Slanického ostrova umenia“ z rozpočtovej kapitoly Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu.
 23. Návrh na schválenie spolufinancovania žiadosti o NFP predloženej v rámci výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní IROP.
 24. Návrh na schválenie výšky spolufinancovania žiadostí o NFP predkladaných v rámci programu INTERREG V-A Poľsko – Slovensko 2014 -2020.
 25. Informácia o rozdelení dotácií z programu Dotácie pre regióny z rozpočtu Žilinského samosprávneho kraja na rok 2019 žiadateľom na základe vyhlásenej Výzvy č. 1/2019, Výzvy č. 2/2019 a Výzvy č. 3/2019 podľa Všeobecne záväzného nariadenia Žilinského samosprávneho kraja č. 55/2018.
 26. Podpora energetického manažmentu v organizáciách v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja.
 27. Plán kontrolnej činnosti útvaru hlavného kontrolóra Žilinského samosprávneho kraja na 2. polrok 2019.
 28. Interpelácie.
 29. Rôzne.
 30. Záver.


S pozdravom

Žilina 14. júna 2019

Za správnosť Mgr. Ing. Sylvie Milová

 

Ing. Erika Jurinová v. r.
predsedníčka    

 

 


Spodná navigácia

Aktualizácia: 20.06.2019

Sekcie


Jazykové verzie webstránky