POZVÁNKA NA 12. ZASADNUTIE ZASTUPITEĽSTVA ŽSK

Zasadnutie Zastupiteľstva Žilinského samosprávneho kraja

 

 

 

 

P o z v á n k a

V zmysle § 11 ods. 3 zákona č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov Vás pozývam na 12. zasadnutie Zastupiteľstva Žilinského samosprávneho kraja, ktoré bude

21. septembra 2015 (pondelok) o 10.00 hodine

 

v budove Úradu Žilinského samosprávneho kraja v Žiline, Komenského 48, v kongresovej sále na prízemí. 


Program rokovania:

 1. Otvorenie.
 2. Správa o plnení uznesení prijatých na rokovaní zastupiteľstva 6. júla 2015.
 3. Monitorovacia a hodnotiaca správa o čerpaní rozpočtu Žilinského samosprávneho kraja za 1. polrok 2015. 
 4. Stanovisko hlavného kontrolóra Žilinského samosprávneho kraja k dodržaniu podmienok na prijatie návratných zdrojov financovania.
 5. Návrh na prijatie úverovej linky zo Slovenskej sporiteľne, a. s. vo výške 2 320 000 € na financovanie projektov energetických úspor v objektoch Žilinského samosprávneho kraja v rámci úverovej linky ERBD – program MunSEFF. 
 6. Návrh na 3. úpravu rozpočtu Žilinského samosprávneho kraja za rok 2015.
 7. Dodatky k všeobecne záväzným nariadeniam Žilinského samosprávneho kraja a k zásadám dotknutým procesom elektronizácie verejnej správy vo vzťahu k realizácii projektu „Elektronizácia služieb v Žilinskom samosprávnom kraji“.
 8. Všeobecne záväzné nariadenie Žilinského samosprávneho kraja o počte tried prvého ročníka v dennej forme štúdia v členení na jednotlivé študijné odbory alebo na jednotlivé učebné odbory a počet spoločných tried prvého ročníka v členení na jednotlivé príbuzné študijné odbory alebo na jednotlivé príbuzné učebné odbory pre prijímacie konanie v školskom roku 2016/2017 pre stredné školy financované zo štátneho rozpočtu vo svojej územnej pôsobnosti.
 9. Dodatok č. 2 k Regionálnej stratégii výchovy a vzdelávania v Žilinskom samosprávnom kraji na roky 2014 - 2017.
 10. Nakladanie s majetkom Žilinského samosprávneho kraja.
 11. Návrh na zmenu Uznesenia 10/20 v časti 9. zastupiteľstva z 19. decembra 2012 a Uznesenia 16/5 v časti 2. zastupiteľstva z 23. júna 2014. 
 12. Návrh na zmenu Uznesenia 8/6 zastupiteľstva z 8. septembra 2014. 
 13. Návrh na udelenie ocenení „Cena Žilinského samosprávneho kraja“.
 14. Dodatok č. 1 k Smernici č. 24/2004 „Zásady kontrolnej činnosti Žilinského samosprávneho kraja“ v súvislosti s procesom elektronizácie verejnej správy vo vzťahu k realizácii projektu „Elektronizácia služieb v Žilinskom samosprávnom kraji“.
 15. Správa o činnosti útvaru hlavného kontrolóra Žilinského samosprávneho kraja za 1. polrok 2015.
 16. Predstavenie európskeho zoskupenia územnej spolupráce TRITIA, prebiehajúcich a pripravovaných projektov. 
 17. Regionálna integrovaná územná stratégia Žilinského kraja na roky 2014 – 2020 – stav prípravy.
 18. Správa o strategickom dokumente Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja Žilinského samosprávneho kraja pre roky 2014 – 2020.
 19. Správa o strategickom dokumente Regionálna výskumná a inovačná stratégia Žilinského kraja 2014 +.
 20. Župná kalokagatia – športovo - vedomostná súťaž žiakov stredných škôl Žilinského samosprávneho kraja.
 21. Správa o konaní posudkovej činnosti na účely poskytovania sociálnej služby a zabezpečovaní sociálnych služieb občanom s trvalým pobytom na území Žilinského samosprávneho kraja.
 22. Správa o hospodárení zdravotníckych zariadení v pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja k 30. 06. 2015. 
 23. Správa o príprave Správy ciest Žilinského samosprávneho kraja na zabezpečenie zimnej údržby ciest v Žilinskom samosprávnom kraji na obdobie 2015 – 2016.
 24. Správa o poskytnutých dotáciách z vlastných príjmov Žilinského samosprávneho kraja za rok 2015 v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia Žilinského samosprávneho kraja č. 4/2004.
 25. Správa o výsledku kontroly plnenia opatrení prijatých na odstránenie zistených nedostatkov z kontrol vykonaných NKÚ SR v rokoch 2010 – 2014 v Kysuckej nemocnici s poliklinikou Čadca.
 26. Interpelácie.
 27. Rôzne.
 28. Záver.

S pozdravom

Žilina 11. septembra 2015

Za správnosť Mgr. Ing. Sylvie Mahútová

Ing. Juraj Blanár v. r.
predseda         


Spodná navigácia

Aktualizácia: 16.09.2015

Sekcie


Jazykové verzie webstránky