Pozvánka na 12. zasadnutie Zastupiteľstva Žilinského samosprávneho kraja

6. mája 2019 (pondelok) o 10.00 hodine v budove Úradu ŽSK

 

 

 

 

 

P o z v á n k a

V zmysle § 11 ods. 3 zákona č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov Vás pozývam na 12. zasadnutie Zastupiteľstva Žilinského samosprávneho kraja, ktoré bude

6. mája 2019 (pondelok) o 10.00 hodine

v budove Úradu Žilinského samosprávneho kraja v Žiline, Komenského 48, v kongresovej sále na prízemí.

Program rokovania:

 

 1. Otvorenie.
 2. Správa o plnení uznesení prijatých na rokovaní zastupiteľstva 25. marca 2019.
 3. Stanovisko k návrhu Záverečného účtu Žilinského samosprávneho kraja za rok 2018.
 4. Záverečný účet Žilinského samosprávneho kraja za rok 2018.
 5. Návrh na 1. úpravu rozpočtu Žilinského samosprávneho kraja na rok 2019.
 6. Návrh na menovanie riaditeľa organizácie Centrum sociálnych služieb PRAMEŇ, Dolný Kubín na základe výsledku výberového konania.
 7. Návrh na menovanie riaditeľky organizácie Centrum sociálnych služieb EDEN, Liptovský Hrádok na základe výsledku výberového konania.
 8. Návrh na menovanie riaditeľa organizácie Liptovská galéria Petra Michala Bohúňa v Liptovskom Mikuláši na základe výsledku výberového konania.
 9. Nakladanie s majetkom Žilinského samosprávneho kraja.
 10. Zásobník a prioritizácia investičných projektov rekonštrukcií ciest II. a III. triedy, ich súčastí a mostných objektov.
 11. Dodatky k Zriaďovacím listinám zariadení sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja.
 12. Poskytnutie finančného príspevku na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately subjektom na území Žilinského samosprávneho kraja na základe výzvy Žilinského samosprávneho kraja.
 13. Návrh na schválenie výšky spolufinancovania žiadosti o NFP a schválenie medzinárodnej zmluvy v rámci programu INTERREG V-A Slovenská republika – Česká republika 2014 – 2020.
 14. Schválenie medzinárodnej partnerskej zmluvy programu INTERREG V-A Poľsko – Slovensko 2014-2020.
 15. Návrh na schválenie výšky spolufinancovania žiadostí o NFP realizovanej v rámci programu INTERREG V-A Poľsko – Slovensko 2014 -2020.
 16. Schválenie povinného spolufinancovania v rámci výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok OPLZ-PO1/2018/DOP/1.1.1-03 Čitateľská, matematická, finančná a prírodovedná gramotnosť na gymnáziu.
 17. Návrh na voľbu nového člena komisie regionálneho rozvoja, cestovného ruchu a životného prostredia Zastupiteľstva Žilinského samosprávneho kraja.
 18. Správa o činnosti krajskej organizácie cestovného ruchu Žilinský turistický kraj za rok 2018.
 19. Správa o činnosti Rozvojovej agentúry Žilinského samosprávneho kraja, n. o. za rok 2018.
 20. Interpelácie.
 21. Rôzne.
 22. Záver.


S pozdravom

Žilina 26. apríla 2019

Za správnosť Mgr. Ing. Sylvie Milová

                                                               Ing. Erika Jurinová v. r.
                                                                                                              predsedníčka 


Spodná navigácia

Aktualizácia: 30.04.2019

Sekcie


Jazykové verzie webstránky