POZVÁNKA NA 11. ZASADNUTIE ZASTUPITEĽSTVA ŽSK

Zasadnutie Zastupiteľstva Žilinského samosprávneho kraja

 

 

 

 

P o z v á n k a 

V zmysle § 11 ods. 3 zákona č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov Vás pozývam na 11. zasadnutie Zastupiteľstva Žilinského samosprávneho kraja, ktoré bude

6. júla 2015 (pondelok) o 10.00 hodine

v budove Úradu Žilinského samosprávneho kraja v Žiline, Komenského 48, v kongresovej sále na prízemí.

Program rokovania:

 1. Otvorenie.
 2. Správa o plnení uznesení prijatých na rokovaní zastupiteľstva 27. apríla 2015.
 3. Návrh na 2. úpravu rozpočtu Žilinského samosprávneho kraja na rok 2015.
 4. Všeobecne záväzné nariadenie Žilinského samosprávneho kraja, ktorým sa zrušuje Všeobecne záväzné nariadenie Žilinského samosprávneho kraja číslo 13/2008 o poskytovaní dotácii z vlastných príjmov Žilinského samosprávneho kraja na podporu vidieka.
 5. Všeobecne záväzné nariadenie Žilinského samosprávneho kraja, ktorým sa zrušuje Všeobecne záväzné nariadenie Žilinského samosprávneho kraja číslo 16/2009 o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov Žilinského samosprávneho kraja na podporu rozvoja cestovného ruchu.
 6. Všeobecne záväzné nariadenie Žilinského samosprávneho kraja o zrušení Školskej jedálne, Demänovská cesta 669, Liptovský Mikuláš, ako súčasti Strednej odbornej školy polytechnickej, Demänovská cesta 669, Liptovský Mikuláš.
 7. Návrh na zmenu zriaďovacej listiny Strednej odbornej školy polytechnickej, Demänovská cesta 669, Liptovský Mikuláš.
 8. Všeobecne záväzné nariadenie Žilinského samosprávneho kraja o zrušení Gymnázia Jozefa Cígera Hronského, Čachovský rad 36, 038 61 Vrútky.
 9. Všeobecne záväzné nariadenie Žilinského samosprávneho kraja o poskytovaní príspevkov základným umeleckým školám, jazykovým školám a školským zariadeniam v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja a o poskytovaní dotácií zriaďovateľom cirkevných a súkromných základných umeleckých škôl, jazykových škôl a školských zariadení na území Žilinského kraja.
 10. Návrh na menovanie riaditeľa Domova sociálnych služieb a špecializovaného zariadenia v Liptovskom Hrádku na základe výsledku výberového konania.
 11. Správa o stave ciest II. a III. triedy v Žilinskom samosprávnom kraji.
 12. Nakladanie s majetkom Žilinského samosprávneho kraja.
 13. Návrh na zmenu Uznesenia 7/10 písm. e) zastupiteľstva z 27. apríla 2015.
 14. Preskúmanie Územného plánu veľkého územného celku Žilinského kraja v znení Zmien a doplnkov č. 4.
 15. Úprava smernej časti Územného plánu veľkého územného celku Žilinského kraja v platnom znení.
 16. Plán kontrolnej činnosti útvaru hlavného kontrolóra Žilinského samosprávneho kraja na 2. polrok 2015.
 17. Stav prípravy Regionálnej integrovanej územnej stratégie Žilinského kraja.
 18. Správa o výsledku kontroly NKÚ SR na Úrade Žilinského samosprávneho kraja.
 19. Správy o výsledku kontrol plnenia opatrení prijatých na odstránenie zistených nedostatkov z kontrol vykonaných NKÚ SR v rokoch 2010 – 2014 v kultúrnych organizáciách: Liptovské múzeum v Ružomberku a Oravské múzeum Pavla Országha Hviezdoslava v Dolnom Kubíne.
 20. Správy o výsledku kontrol vykonaných NKÚ SR s názvom „Majetok a finančné prostriedky, s ktorými hospodária organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti VÚC pôsobiace v oblasti kultúry“: Kysucké múzeum v Čadci a Slovenské komorné divadlo v Martine.
 21. Interpelácie.
 22. Rôzne.
 23. Záver.

S pozdravom

Žilina 26. júna 2015

Za správnosť Mgr. Ing. Sylvie Mahútová

Ing. Juraj Blanár v. r.
predseda