Pozvánka na 11. zasadnutie Zastupiteľstva ŽSK

25. marca 2019 (pondelok) o 10.00 hodine

 

 

 

 

 

 

P o z v á n k a

V zmysle § 11 ods. 3 zákona č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov Vás pozývam na 11. zasadnutie Zastupiteľstva Žilinského samosprávneho kraja, ktoré bude

 

25. marca 2019 (pondelok) o 10.00 hodine

v budove Úradu Žilinského samosprávneho kraja v Žiline, Komenského 48, v kongresovej sále na prízemí. Program rokovania:

 1. Otvorenie.
 2. Správa o plnení uznesení prijatých na rokovaní zastupiteľstva 28. januára 2019.
 3. Stanovisko hlavného kontrolóra Žilinského samosprávneho kraja k dodržaniu podmienok na prijatie návratných zdrojov financovania Žilinským samosprávnym krajom na účel: „Prijatie návratnej finančnej výpomoci od Ministerstva financií SR na financovanie rekonštrukcie mostných objektov a ciest II. a III. triedy v Žilinskom samosprávnom kraji“.
 4. Súhlas s prijatím návratnej finančnej výpomoci od Ministerstva financií SR na financovanie rekonštrukcie mostných objektov a ciest II. a III. triedy v Žilinskom samosprávnom kraji.
 5. Návrh na odvolanie riaditeľky Kysuckej knižnice v Čadci.
 6. Návrh na menovanie riaditeľa Krajského kultúrneho strediska v Žiline.
 7. Návrh na zmenu Uznesenia 7/18 v bode 1. zastupiteľstva z 27. júna 2016.
 8. Nakladanie s majetkom Žilinského samosprávneho kraja.
 9. Akčný plán Úradu Žilinského samosprávneho kraja na roky 2019 – 2021.
 10. Výzva Žilinského samosprávneho kraja na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie v rámci participatívneho rozpočtu č. 4/2019 v zmysle VZN ŽSK č. 55/2018.
 11. Návrh na schválenie Partnerskej zmluvy v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko-Slovensko 2014-2020 na realizáciu projektu technickej pomoci č. PLSK.04.01.00-00-0004/18 s názvom „Spoločne obohacujeme poľsko-slovenské pohraničie.
 12. Zapojenie sa do projektu LIFE-IP SK AQ Improvement – Zlepšenie implementácie Plánov riadenia kvality ovzdušia na Slovensku posilnením kapacít a kompetencií regionálnych a lokálnych autorít a podpora opatrení na zlepšenie kvality ovzdušia.
 13. Schválenie povinného spolufinancovania v rámci výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok OPLZ-PO1/2018/DOP/1.1.1-03 Čitateľská, matematická, finančná a prírodovedná gramotnosť na gymnáziu.
 14. Zmena uznesenia 27/10 písm. a) zastupiteľstva z 28. januára 2019.
 15. Zmena uznesenia 34/10 písm. c) zastupiteľstva z 28. januára 2019.
 16. Dodatok č. 7 k zriaďovacej listine Strednej zdravotníckej školy, Vrbická 632, 031 01 Liptovský Mikuláš.
 17. Zmeny v sieti škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja.
 18. Správa o hospodárení zdravotníckych zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja k 31. 12. 2018, vrátane vekovej štruktúry vybraných poskytovateľov ambulantnej zdravotnej starostlivosti v Žilinskom kraji.
 19. Správa o činnosti útvaru hlavného kontrolóra Žilinského samosprávneho kraja za 2. polrok 2018.
 20. Interpelácie.
 21. Rôzne.
 22. Záver.

Doplňujúci bod: Správa mandátovej komisie výsledku prešetrenia sťažnosti Ing. Malvíny Fuzákovej - Dvorožňákovej na hlavného kontrolóra ŽSK Ing. Jána Konúšika 

S pozdravom

Žilina 15. marca 2019

Za správnosť Mgr. Ing. Sylvie Milová 

 

Ing. Erika Jurinová 
predsedníčka    

 

 


Spodná navigácia

Aktualizácia: 22.03.2019

Sekcie


Jazykové verzie webstránky