Pozvánka na 11. zasadnutie Zastupiteľstva ŽSK

25. marca 2019 (pondelok) o 10.00 hodine

 

 

 

 

 

 

P o z v á n k a

V zmysle § 11 ods. 3 zákona č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov Vás pozývam na 11. zasadnutie Zastupiteľstva Žilinského samosprávneho kraja, ktoré bude

 

25. marca 2019 (pondelok) o 10.00 hodine

v budove Úradu Žilinského samosprávneho kraja v Žiline, Komenského 48, v kongresovej sále na prízemí. Program rokovania:

 1. Otvorenie.
 2. Správa o plnení uznesení prijatých na rokovaní zastupiteľstva 28. januára 2019.
 3. Stanovisko hlavného kontrolóra Žilinského samosprávneho kraja k dodržaniu podmienok na prijatie návratných zdrojov financovania Žilinským samosprávnym krajom na účel: „Prijatie návratnej finančnej výpomoci od Ministerstva financií SR na financovanie rekonštrukcie mostných objektov a ciest II. a III. triedy v Žilinskom samosprávnom kraji“.
 4. Súhlas s prijatím návratnej finančnej výpomoci od Ministerstva financií SR na financovanie rekonštrukcie mostných objektov a ciest II. a III. triedy v Žilinskom samosprávnom kraji.
 5. Návrh na odvolanie riaditeľky Kysuckej knižnice v Čadci.
 6. Návrh na menovanie riaditeľa Krajského kultúrneho strediska v Žiline.
 7. Návrh na zmenu Uznesenia 7/18 v bode 1. zastupiteľstva z 27. júna 2016.
 8. Nakladanie s majetkom Žilinského samosprávneho kraja.
 9. Akčný plán Úradu Žilinského samosprávneho kraja na roky 2019 – 2021.
 10. Výzva Žilinského samosprávneho kraja na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie v rámci participatívneho rozpočtu č. 4/2019 v zmysle VZN ŽSK č. 55/2018.
 11. Návrh na schválenie Partnerskej zmluvy v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko-Slovensko 2014-2020 na realizáciu projektu technickej pomoci č. PLSK.04.01.00-00-0004/18 s názvom „Spoločne obohacujeme poľsko-slovenské pohraničie.
 12. Zapojenie sa do projektu LIFE-IP SK AQ Improvement – Zlepšenie implementácie Plánov riadenia kvality ovzdušia na Slovensku posilnením kapacít a kompetencií regionálnych a lokálnych autorít a podpora opatrení na zlepšenie kvality ovzdušia.
 13. Schválenie povinného spolufinancovania v rámci výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok OPLZ-PO1/2018/DOP/1.1.1-03 Čitateľská, matematická, finančná a prírodovedná gramotnosť na gymnáziu.