POZVÁNKA NA 10. ZASADNUTIE ZASTUPITEĽSTVA ŽSK

Zasadnutie Zastupiteľstva Žilinského samosprávneho kraja

 

                       

 

 

             
P o z v á n k a 


V zmysle § 11 ods. 3  zákona č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov Vás pozývam na 10. zasadnutie Zastupiteľstva Žilinského samosprávneho kraja, ktoré bude 


27. apríla 2015 (pondelok) o 10.00 hodine 


v budove Úradu Žilinského samosprávneho kraja v Žiline, Komenského 48, v kongresovej sále na prízemí.

  
Program rokovania: 

 1. Otvorenie. 
 2. Správa o plnení uznesení prijatých na rokovaní zastupiteľstva 23. februára 2015. 
 3. Stanovisko hlavného kontrolóra Žilinského samosprávneho kraja k návrhu Záverečného účtu Žilinského samosprávneho kaja za rok 2014. 
 4. Záverečný účet Žilinského samosprávneho kraja za rok 2014. 
 5. Návrh na 1. úpravu rozpočtu Žilinského samosprávneho kraja na rok 2015. 
 6. Nakladanie s majetkom Žilinského samosprávneho kraja. 
 7. Návrh na menovanie riaditeľky Kysuckej knižnice v Čadci. 
 8. Dodatky k zriaďovacím listinám zariadení sociálnych služieb Žilinského samosprávneho kraja. 
 9. Poskytnutie finančného príspevku na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately subjektu na území Žilinského samosprávneho kraja na základe výzvy Žilinského samosprávneho kraja na rok 2015. 
 10. Návrh na schválenie výšky spolufinancovania  projektov  predkladaných v rámci výzvy Operačného programu Zdravotníctvo 2015/PO1/01, opatrenie 1.2 Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia všeobecných nemocníc. 
 11. Správa o hospodárení zdravotníckych zariadení  za rok 2014 a mzdový vývoj od 1. januára 2015. 
 12. Správa o vyhodnotení zimnej údržby ciest v Žilinskom samosprávnom kraji za zimné obdobie 2014/2015. 
 13. Interpelácie. 
 14. Rôzne. 
 15. Záver. 

 


S pozdravom 


Žilina 17. apríla 2015 


Za správnosť Mgr. Ing. Sylvie Mahútová


                          Ing. Juraj Blanár v. r.
predseda     

 

 

Pre sledovanie online prenosu zasadnutia Zastupiteľstva ŽSK, kliknite TU.