Pozvánka na 10. zasadnutie Zastupiteľstva ŽSK

28. januára 2019 (pondelok) o 10.00 hodine

 


 

 

 

P o z v á n k a 

 

V zmysle § 11 ods. 3  zákona č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov Vás pozývam na 10. zasadnutie Zastupiteľstva Žilinského samosprávneho kraja, ktoré bude 

28. januára 2019 (pondelok) o 10.00 hodine 

v budove Úradu Žilinského samosprávneho kraja v Žiline, Komenského 48, v kongresovej sále na prízemí.  

Program rokovania: 

 1. Otvorenie.
 2. Správa o plnení uznesení prijatých na rokovaní zastupiteľstva 19. novembra 2018.
 3. Prevod akcií Letiskovej spoločnosti Žilina, a. s. so sídlom Letisko, Dolný Hričov, 013 41 zo Slovenskej republiky, zastúpenej Ministerstvom dopravy a výstavby Slovenskej republiky na Žilinský samosprávny kraj.
 4. Návrh na menovanie riaditeľa organizácie Centrum sociálnych služieb STRANÍK Žilina na základe výsledku výberového konania.
 5. Návrh na menovanie riaditeľa organizácie Hornooravská nemocnica s poliklinikou Trstená  na základe výsledku výberového konania.
 6. Návrh na menovanie riaditeľky organizácie Turčianska galéria v Martine na základe výsledku výberového konania.
 7. Všeobecne záväzné nariadenie Žilinského samosprávneho kraja o zrušení Školskej jedálne, Hlavná 2, 010 09 Žilina - Bytčica ako súčasti Spojenej školy, Hlavná 2, 010 09 Žilina – Bytčica.
 8. Všeobecne záväzné nariadenie Žilinského samosprávneho kraja o zriadení Výdajnej školskej jedálne, Hlavná 2, 010 09 Žilina - Bytčica ako súčasti Spojenej školy, Hlavná 2, 010 09 Žilina – Bytčica.
 9. Nakladanie s majetkom Žilinského samosprávneho kraja.
 10. Návrh na zrušenie Uznesenia 10/21 zastupiteľstva zo dňa 21. novembra 2016.
 11. Návrh na zrušenie Uznesenia 9/4 v časti 6. zastupiteľstva z 19. marca 2018.
 12. Správa o úprave rozpočtu Žilinského samosprávneho kraja k 31. decembru 2018.
 13. Určenie finančných prostriedkov na dotačné programy v zmysle VZN ŽSK č. 55/2018 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Žilinského samosprávneho kraja.
 14. Výzva Žilinského samosprávneho kraja na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie  z rozpočtu Žilinského samosprávneho kraja na rok 2019 z programu Dotácie pre regióny  č. 1 AKTÍVNY ČLOVEK=AKTÍVNA SPOLOČNOSŤ v zmysle VZN ŽSK č. 55/2018.
 15. Výzva Žilinského samosprávneho kraja na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie  z rozpočtu Žilinského samosprávneho kraja na rok 2019 z programu Dotácie pre regióny č. 2 KULTÚRA v zmysle VZN ŽSK č. 55/2018.
 16. Výzva Žilinského samosprávneho kraja na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie z rozpočtu Žilinského samosprávneho kraja na rok 2019 z programu Dotácie pre regióny   č. 3 VEREJNÝ PRIESTOR A VEREJNÁ INFRAŠTRUKTÚRA v zmysle VZN ŽSK č. 55/2018.
 17. Dodatok č. 3 k Rokovaciemu poriadku Zastupiteľstva Žilinského samosprávneho kraja.
 18. Dodatok č. 4 k Zásadám vybavovania sťažností a petícií v podmienkach Žilinského samosprávneho kraja.
 19. Akčný plán Úradu Žilinského samosprávneho kraja na roky 2019 – 2021.
 20. Návrh na schválenie výšky spolufinancovania žiadosti o NFP a schválenie medzinárodnej  zmluvy  v rámci programu INTERREG V-A Slovenská republika – Česká republika  2014 – 2020. 
 21. Návrh na schválenie výšky spolufinancovania žiadosti o NFP v rámci programu INTERREG V-A Poľsko – Slovensko 2014 – 2020. 
 22. Návrh na schválenie výšky spolufinancovania žiadostí o NFP v rámci operačného programu Integrovaná infraštruktúra. 
 23. Schválenie povinného spolufinancovania v rámci výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok OPLZ-PO1/2018/DOP/1.1.1-03 Čitateľská, matematická, finančná a prírodovedná gramotnosť na gymnáziu pre stredné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja. 
 24. Návrh na schválenie podania žiadosti o poskytnutie dotácie na podporu projektu  z rozpočtovej kapitoly Ministerstva kultúry Slovenskej republiky v programe Obnovme si svoj dom na rok 2019 – podprogram 1.6.
 25. Schválenie spolufinancovania projektového zámeru SOŠ strojníckej v Kysuckom Novom Meste v rámci zahraničnej výzvy The Velux Foundations, projekt s názvom „Incerase of attractivity of VET scholl in Kysucké Nové Mesto/Zvyšovanie atraktivity odborného vzdelávania na SOŠ strojníckej v Kysuckom Novom Meste“ vo výške 5 767 €.
 26. Schválenie povinného spolufinancovania rekonštrukcií telocviční v rámci plánovanej výzvy MŠVVaŠ SR s názvom „Rozvoj výchovy a vzdelávania žiakov v oblasti telesnej a športovej výchovy formou dostavby, rekonštrukcie alebo výstavby novej telocvične na rok 2019“ vo výške  105 200 €.
 27. Zriaďovacie listiny stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja.
 28. Správa hlavného kontrolóra Žilinského samosprávneho kraja o výsledku kontroly vykonanej v Strednej odbornej škole polytechnickej v Liptovskom Mikuláši.
 29. Informácia o výsledkoch prvého kola žiadostí o finančný príspevok z Nadácie Žilinského samosprávneho kraja pre podporu rodiny.
 30. Sumár aktivít a výsledkov činností odborov Úradu Žilinského samosprávneho kraja  za rok 2018.
 31. Interpelácie.
 32. Rôzne.
 33. Záver. 

  Doplňujúci bod  - Súhlas so schválením zmien Zakladateľskej listiny o založení spoločnosti s ručením obmedzeným s obchodným menom: Sociálno-ekonomický podnik ŽSK, s. r. o. a Stanov tejto obchodnej spoločnosti 

S pozdravom 

Žilina 18. januára 2019 

Za správnosť Mgr. Ing. Sylvie Milová 

Ing. Erika Jurinová v. r.                     
predsedníčka 


Spodná navigácia

Aktualizácia: 23.01.2019

Sekcie


Jazykové verzie webstránky