17. február 2020

Ponuka župných stredných škôl sa rozrastá

 

 

 

 


17.2.2020, Žilina – Do odovzdania prihlášok na stredné školy ostáva ešte niekoľko týždňov, na školy s talentovkami už len pár dní. Žilinský samosprávny kraj ako zriaďovateľ stredných škôl svoju ponuku každoročne aktualizuje a reaguje tak na potreby trhu práce.

 

 

V snahe zatraktívniť štúdium ponúkajú župné stredné odborné školy v nasledujúcom školskom roku 2020/2021 aj možnosť štúdia v nových študijných odboroch. ,,Každoročne prinášame bohatú ponuku študijných a učebných odborov, ktoré sú zárukou pre naplnenie predstáv budúcich stredoškolákov a ich rodičov. V nasledujúcom roku otvárame štyri nové odbory a ďalšie tri odbory sú v experimentálnom testovaní,“ uviedla riaditeľka odboru školstva a športu ŽSK Janka Školová.Dva nové odbory mechanik číslicovo riadených strojov a programátor obrábacích a zváracích strojov otvára Stredná odborná škola polytechnická v Liptovskom Mikuláši. Na základe potrieb trhu práce vzišla aj požiadavka na spoluprácu v oblasti spracovania plastov, preto škola zaháji experimentálne overovanie študijného odboru technik spracovania plastov a rovnako odbor vyššieho odborného štúdia špecialista spracovania plastov, ktorý bude pripravovať ľudí na vyššom stupni vzdelania. Nový je aj odborom technik energetických zariadení budov na Spojenej škole v Martine, kde sa budú pripravovať odborníci v oblasti elektroinštalácií, ich montáži, či diagnostiky. Digitálne služby v športe a spracovanie dát v športe ponúka jediná Stredná športová škola v kraji, organizačná zložka Spojenej školy v Žiline. V rovnakej IT oblasti rozširuje ponuku vzdelávania Stredná priemyselná škola informačných technológií v  Kysuckom Novom Meste študijným odborom inteligentné technológie (experiment), ktorým reaguje na najnovšie trendy a požiadavky zamestnávateľov smerujúce k jednotnému digitálnemu trhu a Industry 4.0.

 

Veľký dôraz kraj kladie na podporu a rozvoj odborného vzdelávania. ,,Duálne vzdelávanie je cesta, ako zatraktívniť štúdium odborných predmetov a zároveň pripraviť mladých ľudí pre trh práce. Preto sa teším rastúcemu záujmu o tento typ vzdelávania, v minulom roku sme boli spomedzi ôsmich krajov na druhom mieste počte zapojených študentov,“ povedala županka Erika Jurinová. V školskom roku 2019/2020 sa v systéme duálneho vzdelávania vzdeláva spolu 1281 žiakov v 19 stredných odborných školách u 127 zamestnávateľov. Župa tento mesiac otvorila už v poradí štrnáste centrum odborného vzdelávania a prípravy (COVP).

Žilinský samosprávny kraj a stredné školy v jeho pôsobnosti reagujú na meniace sa potreby trhu práce ako i záujem mladých ľudí. ,,Našim cieľom je zabezpečiť vzdelávací proces na kvalitnej úrovni. Preto kladieme dôraz na odbornosť pedagogických kolektívov a moderné materiálno-technické zabezpečenie škôl. To sa snažíme pokrývať ako z rozpočtu kraja, tak aj z európskych finančných zdrojov, či rôznych grantov,“ dodala županka. Ako dodala, aktuálne je rozbehnutá modernizácia dvanástich stredných odborných škôl, na niektorých z nich sa už pracuje, ďalšie sú v procese verejného obstarávania. 

Prihlášky na stredoškolské štúdium je možné predkladať do 10. apríla. Na štúdium v odboroch, ktoré vyžadujú overenie špeciálnych schopností, zručností alebo nadania (tzv. talentové skúšky) je skrátený termín prihlasovania a to do 20. februára.

 

 

Bez prijímacích skúšok môžu byť na štúdium prijatí iba uchádzači, ktorí majú záujem o učebné odbory (dĺžka štúdia 3 roky) a rovnako tí žiaci, ktorí v celoslovenskom testovaní žiakov deviateho ročníka základnej školy dosiahnu v každom predmete samostatne úspešnosť najmenej 90 % (toto sa nevzťahuje na školu, ktorá vyžaduje talentové skúšky). V tomto školskom roku je termín konania celoslovenského certifikačného testovanie žiakov 9. ročníka základných škôl - Testovania 9 (monitoru) 1. apríla 2020 (náhradný termín 15.04.2020). 

Kompletná ponuka aktuálnych študijných a učebných odborov, ktoré ponúkajú pre školský rok 2020/2021 stredné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti, bude zverejnená od 20.2.2020 na webovom sídle ŽSK v linku odbor školstva a športu - možnosti štúdia.