Noc výskumníkov

Noc výskumníkov

 
Základné ukazovatele prímestskej autobusovej dopravy

Základné ukazovatele prímestskej autobusovej dopravy od 1.1.2019

Objednané kilometre

Prepravení cestujúci

Úspora CO2 v kg

 

O pomoc už môžete požiadať nadáciu ŽSK

Podmienky na poskytnutie finančnej pomoci v Nadácii ŽSK pre podporu rodiny

 

 

 

 

NEBOJTE SA POŽIADAŤ O POMOC v Nadácii ŽSK pre podporu rodiny 

Vytvárame nástroje komplexnej pomoci, sieť služieb, ktoré Vám môžu pomôcť

 

Komu je pomoc určená

  • jednotlivcom a rodinám, ktorí sa v dôsledku živelnej pohromy, závažného a náhleho ochorenia alebo tragickej životnej udalosti nemôžu realizovať v riadnom sociálnom prostredí 
  • jednotlivcom a rodinám kde živiteľ rodiny má zníženú pracovnú schopnosť, je fyzicky alebo psychicky handicapovaný

 

Ako prebieha proces posúdenia žiadosti

1. Podmienky pomoci

Správca nadácie a sociálny pracovník kontaktného Centra v spolupráci s členmi správnej rady Nadácie posúdia, či zodpovedá základným kritériám, ktorým sú určené cieľové skupiny.
Žiadateľ musí mať bydlisko v Žilinskom samosprávnom kraji

 

2. Posúdenie situácie žiadateľa

Odborný pracovník – sociálny poradca navštívi žiadateľa alebo rodinu žiadateľa spolu s iným odporučeným odborníkom, spolupracovníkom
/ starosta, sociálny terénny pracovník, .../ a posúdi reálnu situáciu popísanú v žiadosti v priebehu 7 dní od doručenia žiadosti do kancelárie Nadácie.

 

Pri posudzovaní žiadosti sa bude pristupovať k žiadateľovi komplexne a ponúkne sa mu, ak to bude situácia vyžadovať, aj ďalšia pomoc iných prepojených organizácií a služieb Centra pre rodinu. So žiadateľom zostaneme v kontakte aj po vyúčtovaní pridelenej pomoci a v rámci sieťovania organizácií a služieb kraja mu budeme poskytovať poradenstvo alebo konkrétnu pomoc pri riešení problémov.

3. Správca alebo správna rada na základe týchto zistení rozhodne o pridelení a výške finančnej čiastky.

4. Vyúčtovanie finančnej pomoci 

Nákup a zaplatenie potrebných platieb overuje, prípadne spolu so žiadateľom absolvuje poverený sociálny pracovník v regióne alebo sociálny pracovník Centra pre rodinu.

 

5. Dátum zaslania vyplnenej žiadosti je do 6.11.2018 na adresu 
Nadácia ŽSK pre podporu rodiny
Úrad ŽSK
Komenského 48
011 09 Žilina

 

alebo mailom na adresu

6. Záverečné vyhlásenia

Žiadateľ je povinný uvádzať presné a pravdivé údaje v plnom požadovanom rozsahu a na požiadanie Nadácie predložiť dokumenty, ktoré tieto údaje potvrdzujú. Nadácia si vyhradzuje právo jednostranne odstúpiť od všetkých dohôd so žiadateľom o pomoc z dôvodu, že žiadateľ o pomoc alebo jej príjemca uviedol nepresné, nepravdivé alebo neúplné údaje a tieto dodatočne neopravil, nedoplnil alebo nedoložil.

Žiadateľ o pomoc / prijímateľ sa zaväzuje použiť finančný príspevok alebo materiálny dar len na účel, ktorý uviedol vo svojej žiadosti o pomoc.

Nadácia a jej poverení spolupracovníci budú dbať na efektívne využitie daru. Vyhradzujú si týmto právo preveriť si využitie pomoci napríklad vyžiadaním správy, ako poskytnutá pomoc pomohla jej príjemcovi, ako sa zlepšila jeho zdravotná či sociálna situácia, alebo si využitie daru preveria osobnou návštevou priamo u príjemcu.

ŽIADOSŤ O PRÍSPEVOK Z NADÁCIE:

Žiadateľ týmto udeľuje výslovný súhlas podľa ustanovení Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a zákona č. 18/2018 Z.z, o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov uvedených v žiadosti Nadácie. Tieto osobné údaje budú Nadáciou spracované v zmysle zákona po celú dobu existencie Nadácie a ďalej po dobu, po ktorú podľa platnej právnej úpravy trvá povinnosť uchovávať dokumentáciu Nadácie po jej zániku.

 


Spodná navigácia

Aktualizácia: 02.11.2018

Sekcie


Jazykové verzie webstránky