Pozvánka na zasadnutie komisie zdravotníctva Zastupiteľstva ŽSK

3. septembra 2019 (utorok) o 15.00 hodine

 

 

 

 

 

P o z v á n k a 

na zasadnutie komisie zdravotníctva Zastupiteľstva Žilinského samosprávneho kraja, ktoré bude

3. septembra 2019 (utorok) o 15.00 hodine 

v budove Úradu Žilinského samosprávneho kraja v Žiline, Komenského 48, v klubovni pod kongresovou sálou.Program:

  1. Otvorenie.
  2. Správa o plnení uznesení prijatých na rokovaní komisie 10. júna 2019.
  3. Dodatok č. 1 k Rokovaciemu poriadku komisií Zastupiteľstva Žilinského samosprávneho kraja.
  4. Návrh na 3. úpravu rozpočtu Žilinského samosprávneho kraja na rok 2019 na úseku zdravotníctva.
  5. Nakladanie s majetkom Žilinského samosprávneho kraja.
  6. Správa o činnosti Etickej komisie ŽSK za 1. polrok 2019.
  7. Návrh na odvolanie a menovanie člena Etickej komisie Žilinského samosprávneho kraja.
  8. Vyhodnotenie podnetov a sťažností za 1. polrok 2019.
  9. Rôzne.
  10. Záver.

 

S pozdravom

Za správnosť Mgr. Ing. Sylvie Milová

Žilina 27. augusta 2019

MUDr. Štefan Zelník, PhD. v. r.
predseda komisie


Spodná navigácia

Aktualizácia: 30.08.2019

Sekcie


Jazykové verzie webstránky