P o z v á n k a

3. zasadnutie Zastupiteľstva Žilinského samosprávneho kraja

 

 

 

 

V zmysle § 11 ods. 3 zákona č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov Vás pozývam na 3. zasadnutie Zastupiteľstva Žilinského samosprávneho kraja, ktoré bude

24. februára 2014 (pondelok) o 10.00 hodine

v budove Úradu Žilinského samosprávneho kraja v Žiline, Komenského 48, v kongresovej sále na prízemí.


Program rokovania:

1. Otvorenie.

2. Správa o plnení uznesení prijatých na rokovaní zastupiteľstva 16. decembra 2013.

3. Informatívna správa o úpravách rozpočtu Žilinského samosprávneho kraja k 31. 12. 2013.

4. Stanovisko hlavného kontrolóra Žilinského samosprávneho kraja k dodržaniu podmienok na prijatie návratných zdrojov financovania Žilinským samosprávnym krajom na rok 2014.

5. Refinancovanie úverov z Prima banky Slovensko v súvislosti s povinným prechodom Žilinského samosprávneho kraja do Štátnej pokladnice.

6. Regionálna stratégia výchovy a vzdelávania v Žilinskom samosprávnom kraji na roky 2014 – 2017.

7. Zmena v sieti stredných škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja.

8. Dodatok č. 2 k zriaďovacej listine Gymnázia, Jesenského 2243, 024 01 Kysucké Nové Mesto.

9. Nakladanie s majetkom Žilinského samosprávneho kraja.

10. Návrh na zrušenie Uznesenia 9/26 v časti 4. písm. c) z 5. novembra 2013.

11. Návrh na zmenu Uznesenia 8/26 v časti 2. zastupiteľstva z 5. novembra 2013.

12. Návrh na zmenu Uznesenia 11/25 v časti 1. zastupiteľstva zo 9. septembra 2013.

13. Návrh na zrušenie Uznesenia 11/25 v časti 7. zastupiteľstva z 9. septembra 2013.

14. Návrh na schválenie dokumentu „Budovanie cyklotrás na území Žilinského samosprávneho kraja“ (Cyklostratégia).

15. Návrh na voľbu zástupcov Žilinského samosprávneho kraja do výborov pre otázky zamestnanosti.

16. Návrh na schválenie výšky 5 % spolufinancovania z celkových oprávnených výdavkov predkladaných žiadostí v rámci výzvy Programu cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Česká republika 2007 – 2013, prioritná os I. Podpora sociokultúrneho a hospodárskeho rozvoja cezhraničného regiónu a spolupráce, oblasť podpory I.6 Fond mikroprojektov.

17. Návrh na schválenie výšky 5% spolufinancovania z celkových oprávnených výdavkov predkladaných žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci Výzvy ROP-3.1-2013/01 ROP.

18. Stav plnenia úloh Sprostredkovateľského orgánu v Regionálnom operačnom programe a prípravy Žilinského samosprávneho kraja na čerpanie EŠIF do roku 2023.

19. Prípravy Žilinského samosprávneho kraja na čerpanie Európskych fondov v programovom období 2014 - 2020 v rámci cieľa Európska územná spolupráca.

20. Informácia o výsledku kontroly NKÚ vykonanej v Kysuckej nemocnici s poliklinikou v Čadci.

21. Správa o činnosti útvaru hlavného kontrolóra Žilinského samosprávneho kraja za 2. polrok 2013.

22. Návrh na zmenu Plánu kontrolnej činnosti útvaru hlavného kontrolóra Žilinského samosprávneho kraja na 1. polrok 2014.

23. Interpelácie.

24. Rôzne.

25. Záver.

 

S pozdravom

Žilina 14. februára 2014

Za správnosť Mgr. Ing. Sylvie Mahútová

Ing. Juraj Blanár v. r.
predseda       


Spodná navigácia

Aktualizácia: 07.02.2017

Sekcie


Jazykové verzie webstránky