Oznámenie o strategickom dokumente

Zmeny a doplnky č.5 Územného plánu veľkého územného celku Žilinského kraja.

 

 

 

 

 

Okresný úrad Žilina, Odbor starostlivosti o životné prostredie zaslal Žilinskému samosprávnemu kraju ako obstarávateľovi strategického dokumentu výzvu na zverejnenie informácie o Oznámení o strategickom dokumente „Zmeny a doplnky č.5 Územného plánu veľkého územného celku Žilinského kraja“. 
Do oznámenia o strategickom dokumente je možné nahliadnuť (vyhotovovať odpisy, výpisy alebo na vlastné náklady zhotoviť kópie) na Úrade Žilinského samosprávneho kraja, odbor dopravy a územného plánovania v pracovných dňoch počas stránkových hodín. 
Do oznámenia o strategickom dokumente je možné nahliadnuť aj na webovom sídle Ministerstva životného prostredia SR www.enviroportal.sk

Verejnosť môže doručiť svoje písomné stanovisko Okresnému úradu Žilina, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Vysokoškolákov 8556/33B, Žilina.

Na doručenie písomného stanoviska sa určuje pätnásťdňová lehota odo dňa zverejnenia.

 


Spodná navigácia

Aktualizácia: 14.11.2017

Sekcie


Jazykové verzie webstránky