20. JANUÁR 2015

Odborníci diskutovali o sociálnych službách

 

Tlačová správa Žilinského samosprávneho kraja 

Žilina, 20. január 2015

 

Zväz poskytovateľov sociálnych služieb (ZPSS) v SR v spolupráci so Žilinským samosprávnym krajom zorganizoval dnes (20.1.2015) medzinárodnú odbornú konferenciu s názvom ,,Sociálne služby ako verejný záujem“.
ZPSS v SR vznikol v roku 2009 a jeho členmi sú prevažne verejní poskytovatelia sociálnych služieb, dlhoroční odborníci v tejto oblasti. Hlavným cieľom Zväzu je najmä pomoc pri dosahovaní progresívneho rozvoja sociálnych služieb, zvyšovaní kvality ich poskytovania v záujme zlepšenia kvality života fyzických osôb, komunikácia a presadzovanie stanovísk svojich členov v oblasti sociálnych služieb vo vzťahu k ústredným orgánom štátnej správy, účasť na tvorbe legislatívy , rozširovanie odborných, vedeckých i legislatívnych poznatkov a iné.
Táto, v poradí už druhá konferencia Zväzu, spojená s medzinárodnou účasťou, mala za cieľ zachytiť a deklarovať progresívne trendy rozvoja sociálnych služieb, národné priority rozvoja sociálnych služieb, plnenie legislatívnych požiadaviek v praxi, ochranu ľudských práv prijímateľov sociálnych služieb s prepojením na demonštráciu príkladov dobrej praxe v súvislosti s poskytovanými sociálnymi službami pre verejnosť.
ZPSS v SR považoval za dôležité poukázať na sociálne služby, ktoré sú verejným záujmom spoločnosti. Vec tak diskutovaná vzhľadom na zvyšovanie veku populácie SR a zvyšujúci sa počet prijímateľov sociálnych služieb.
Zároveň je obdobie, kedy sa menia priority rozvoja sociálnych služieb. Mení sa vnímanie zdravotne znevýhodnených občanov a nároky na poskytovateľov sociálnych služieb. Pohľad odborníkov i skúsenosti z praxe boli podnetnou skúsenosťou pre ľudí, ktorí priamo pracujú v sociálnych službách i pre širokú odbornú verejnosť.Význam má najmä z hľadiska získania komplexného pohľadu na poskytovanie sociálnych služieb, smerovanie z pohľadu národných priorít i získanie nových skúseností pri poskytovaní sociálnych služieb.
Ďalšou oblasťou, na ktorú chceli účastníci konferencie poukázať, je trend prepájania sociálno-zdravotnej starostlivosti, ktorý dlhodobo absentuje, čo vyplýva aj zo samotnej praxe. 

Jedným z riešení je aj vhodné nasmerovanie investícií do sociálnej a zdravotnej infraštruktúry v rámci Regionálnej integrovanej územnej stratégie Žilinského kraja ako implementačného nástroja Integrovaného regionálneho operačného programu, ktorý sa v súčasnosti v území pripravuje. Očakávaným výsledkom by malo byť uľahčenie prístupu k efektívnejším a kvalitnejším verejným službám zabezpečením komplexnej starostlivosti o pacienta/klienta, čím by sa malo výraznejšie prispieť k zlepšeniu kvality života obyvateľov.

Konferenciou následne Zväz sledoval rozšírenie vzájomnej informovanosti, vzdelanostnej úrovne svojich členov v nadväznosti na systematickú priamu prácu s klientom v teréne. 
Keďže Slovenská republika prostredníctvom sociálnych služieb podporuje sociálne začlenenie občanov a uspokojovanie ich sociálnych potrieb v nepriaznivej sociálnej situácii, máme za to, že konferencia prispela k rozvoju sociálnych služieb vo verejnom záujme.

 


Spodná navigácia

Aktualizácia: 20.01.2015

Sekcie


Jazykové verzie webstránky