7. marec 2018

Nové učebne priblížia študentov k praxi

 

Tlačová správa Žilinského samosprávneho kraja

Žilina 7. marec 2018

 


Žilinský samosprávny kraj podporil zriadenie nových špecializovaných učební, v ktorých študenti získajú praktické skúsenosti.

Predsedníčka Žilinského samosprávneho kraja (ŽSK) Erika Jurinová otvorila dve nové špecializované učebne vykurovania a zdravotechniky v Strednej odbornej škole (SOŠ) stavebnej v Žiline. 
Učebne sú vybavené modernými systémami vykurovania. ,,Možnosť vyskúšať si všetko na vlastnej koži, urobiť vlastnými rukami, osobná skúsenosť je pridanou hodnotou k odborným vedomostiam,“ uviedla predsedníčka ŽSK Erika Jurinová. Dodala, že výhodou je, že ohrievanú teplú vodu z nových zariadení bude škola využívať v administratívnej budove dielní na ich vykurovanie. ,,Čiže zároveň to zefektívni aj tepelné hospodárenie samotnej budovy školy,“ povedala Jurinová.
Žiaci zo študijných odborov technik energetických zariadení budov a mechanik stavebno-inštalačných zariadení a učebného odboru inštalatér budú mať možnosť pomocou softvéru vidieť a modelovať rôzne nastavenia jednotlivých tepelných zariadení v počítači, niektoré časti budú môcť demontovať a opätovne montovať.
,,Naša škola má dlhodobý cieľ kvalitne pripravovať žiakov pre výkon povolania tak, aby boli na trhu práce úspešní. Tento cieľ nám umožňuje plniť aj budovanie odborných učební,“ povedal riaditeľ SOŠ stavebná v Žiline Josef Ilčík.
Celkovo bolo preinvestovaných 216 954,83 eur, ŽSK sa podieľal sumou 86 219,34 eur a samotná škola investovala prostriedky vo výške 130 735,49 eur.
,,Som presvedčená, že všetko, čo robíme pre mladú generáciu, sa nám mnohonásobne vráti. Žiaci školy budú môcť práve vďaka týmto novým možnostiam znásobovať svoj vzdelanostný potenciál, ktorý prispeje k ich pozitívnym výsledkom,“ povedala Jurinová.

SOŠ stavebná v Žiline je v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja. Vznikla v roku 1960 a v súčasnosti je centrom odborného vzdelávania a prípravy pre stavebníctvo. Školu navštevuje 496 žiakov, ktorí sa vzdelávajú v šiestich študijných a šiestich učebných odboroch.

 

Mgr. Lukáš Milan
riaditeľ odboru