Pozvánka na zasadnutie komisie sociálnej pomoci a rodiny Zastupiteľstva ŽSK

13. júna 2019 (štvrtok) o 10.00 hodine

 

 

 


P o z v á n k a

na zasadnutie komisie sociálnej pomoci a rodiny Zastupiteľstva Žilinského samosprávneho kraja, ktoré bude

13. júna 2019 (štvrtok) o 10.00 hodine 

v budove Úradu Žilinského samosprávneho kraja v Žiline, Komenského 48, v klubovni pod kongresovou sálou.

 

Program:

 

  1. Otvorenie.
  2. Správa o plnení uznesení prijatých na rokovaní komisie 24. apríla 2019.
  3. Návrh na 2. úpravu rozpočtu Žilinského samosprávneho kraja na rok 2019 na úseku sociálneho zabezpečenia.
  4. Návrh na prijatie úveru na financovanie investičných akcií Žilinského samosprávneho kraja.
  5. Návrh na zmenu Uznesenia 15/12 v časti 4., 6. a 9. zastupiteľstva zo 6. mája 2019.
  6. Návrh na schválenie výšky spolufinancovania žiadostí o NFP predkladaných v rámci programu INTERREG V-A Poľsko – Slovensko 2014 -2020.
  7. Návrh na zmenu Uznesenia 20/9 písm. c) zastupiteľstva z 19. novembra 2018.
  8. Rôzne.
  9. Záver.

 

S pozdravom

Za správnosť Mgr. Ing. Sylvie Milová

Žilina 7. júna 2019


MUDr. Mgr. Tatiana Červeňová, MPH, MHA v. r.
predsedníčka komisie


Spodná navigácia

Aktualizácia: 06.06.2019

Sekcie


Jazykové verzie webstránky