Zasadnutie komisie dopravy Zastupiteľstva ŽSK

6. septembra 2018 (štvrtok) o 9.00

 

 

 

 

 

 

P o z v á n k a


na zasadnutie komisie dopravy Zastupiteľstva Žilinského samosprávneho kraja, ktoré bude

 

6. septembra 2018 (štvrtok) o 9.00 hodine

v budove Úradu Žilinského samosprávneho kraja v Žiline, Komenského 48, v zasadačke na 4. poschodí č. dverí 428.

 

Program:

 

1. Otvorenie.
2. Správa o plnení uznesení prijatých na rokovaní komisie 21. júna 2018.
3. Návrh na 3. úpravu rozpočtu Žilinského samosprávneho kraja na rok 2018 na úseku dopravy.
4. Návrh investičných zámerov na roky 2019 – 2021.
5. Nakladanie s majetkom Žilinského samosprávneho kraja na úseku dopravy.
6. Správa o príprave Správy ciest Žilinského samosprávneho kraja na zabezpečenie zimnej údržby ciest v Žilinskom samosprávnom kraji na obdobie 2018 – 2019.
7. Informácia o príprave súťaže na zabezpečenie prímestskej autobusovej dopravy 
v Žilinskom samosprávnom kraji.
8. Rôzne
9. Záver.

 

S pozdravom

Za správnosť Mgr. Ing. Sylvie Mahútová

Žilina 30. augusta 2018

                                                                             Mgr. Matej Fabšík v. r.
                                                                                  predseda komisie


Spodná navigácia

Aktualizácia: 31.08.2018

Sekcie


Jazykové verzie webstránky