20.apríl 2020

Nová spolupráca pre rozvoj v oblasti zdravotníctva

 

 

 

 

 20.4.2020, Žilina - Žilinský samosprávny kraj podpísal Memorandum o porozumení pre bilaterálnu vzdelávaciu a výskumnú spoluprácu s Univezitou Komenského v Bratislave, Jesseniovou lekárskou fakultou v Martine a Martinským centrom pre biomedicínu JLF UK v Martine.


Cieľom memoranda je rozvoj vzdelávacích a výskumných aktivít v oblasti zdravotníctva. Zmluvné strany sa zaviazali vytvoriť koncepciu, v rámci ktorej bude možný rozvoj a  spolupráca v oblasti prevencie, diagnostiky a liečby závažných ochorení s priamym dopadom na zdravotný stav obyvateľstva v kraji. Spolupráca bude spočívať napríklad v príprave spoločných publikácií v oblasti zdravotníctva, poskytovania školení a prednášok na špecifické témy, či podpory dobrovoľníckych aktivít.

,,Záujmom Jesseniovej lekárskej fakulty UK a jej Martinského centra pre biomedicínu je popri výchove novej generácie zdravotníckych pracovníkov realizovať spoločne so ŽSK transláciu nových vedomostí a inovatívnych postupov súvisiacich s kolektívnym zdravím obyvateľstva do každodennej praxe. Spoločné bilaterálne aktivity zároveň umožnia zlepšenie postupov a procesov v oblasti dosahovania strategických cieľov pre skvalitnenie zdravotnej starostlivosti“, vyjadrili presvedčenie dekanka JLF UK prof. Andrea Čalkovská a riaditeľka Martinského centra pre biomedicínu prof. Erika Halašová.


Pre Žilinský samosprávny kraj to bude znamenať aj spoluprácu s odborníkmi z akademického prostredia na príprave koncepčných programov župy pre zdravotníctvo. ,,Teším sa novej spolupráci v tak kľúčovej oblasti, ako je zdravotníctvo. Verím, že skúsenosti z vedy a výskumu budeme môcť využiť aj v súčasnej mimoriadnej situácii. Nakoniec už teraz v čase pandémie máme veľmi dobrú a intenzívnu spoluprácu so študentmi lekárskej fakulty, ktorí nám pomáhajú ako dobrovoľníci," povedala županka Erika Jurinová.


Memorandum je uzatvorené na päť rokov. Najmenej šesť mesiacov pred skončením sa rozhodne o jeho ďalšom pokračovaní.