Návrh koncepcie rozvoja sociálnych služieb ŽSK na roky 2019 - 2023

Pripomienky k materiálu na verejnú diskusiu je možné uplatniť do 25. augusta 2019.

 

 

 

 

Žilinský samosprávny kraj v zmysle § 83 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v platnom znení (ďalej len „zákon o sociálnych službách“) vypracúva koncepciu rozvoja sociálnych služieb v spolupráci s inými poskytovateľmi sociálnych služieb v územnom obvode kraja a v spolupráci s prijímateľmi sociálnych služieb v územnom obvode kraja.

Samosprávny kraj vypracúva a schvaľuje koncepciu rozvoja sociálnych služieb na základe národných priorít rozvoja sociálnych služieb a komunitných plánov sociálnych služieb obcí územnom obvode kraja.

Návrh koncepcie rozvoja sociálnych služieb je samosprávny kraj povinný predložiť na verejnú diskusiu.

Žilinský samosprávny kraj predkladá Návrh Koncepcie rozvoja sociálnych služieb Žilinského samosprávneho kraja na roky 2019 – 2023 (ďalej aj „koncepcia“) na verejnú diskusiu jeho zverejnením na internetovej adrese kraja a na úradnej tabuli kraja oznámením o jeho zverejnení na internetovej adrese kraja.

Odo dňa jej zverejnenia začína plynúť lehota, počas ktorej môžu fyzické osoby a právnické osoby uplatniť pripomienku k návrhu koncepcie v písomnej forme, elektronicky alebo ústne do zápisnice na Úrade Žilinského samosprávneho kraja. 

Pripomienku je možné uplatniť do 25. augusta 2019. Pripomienkou možno v určenej lehote navrhnúť nový text alebo odporučiť úpravu textu, a to doplnenie, zmenu, vypustenie alebo spresnenie pôvodného textu. Z pripomienok musí byť zrejmé, kto ju predkladá a musí byť odôvodnená, inak na pripomienku nemusí samosprávny kraj prihliadať. Na ostatné podnety (názory, námety a odporúčania) nemusí samosprávny kraj prihliadať, a to najmä vtedy, ak nie sú zdôvodnené.

Adresa na zasielanie pripomienok:

Žilinský samosprávny kraj
Odbor sociálnych vecí 
Komenského 48

011 09 Žilina

E-mail:

 

 

 

 


Spodná navigácia

Aktualizácia: 09.08.2019

Sekcie


Jazykové verzie webstránky