na zasadnutie komisie dopravy Zastupiteľstva Žilinského samosprávneho kraja

12. júna 2019 (streda) o 9.00 hodine

 

 

 P o z v á n k a

na zasadnutie komisie dopravy Zastupiteľstva Žilinského samosprávneho kraja, ktoré bude

12. júna 2019 (streda) o 9.00 hodine

v budove Úradu Žilinského samosprávneho kraja v Žiline, Komenského 48, v zasadačke na 4. poschodí č. dverí 428.

 

Program:

 1. Otvorenie.
 2. Správa o plnení uznesení prijatých na rokovaní komisie 25. apríla 2019.
 3. Návrh na 2. úpravu rozpočtu Žilinského samosprávneho kraja na rok 2019 na úseku dopravy.
 4. Návrh na schválenie výšky spolufinancovania žiadostí o NFP predkladaných v rámci programu INTERREG V-A Poľsko – Slovensko 2014 -2020.
 5. Nakladanie s majetkom Žilinského samosprávneho kraja.
 6. Návrh na zrušenie Uznesenia 8/13 v bode 11. zastupiteľstva zo 16. novembra 2015.
 7. Návrh na zmenu Uznesenia 9/4 v bode 5. zastupiteľstva z 19. marca 2018.
 8. Zásobník a prioritizácia investičných projektov rekonštrukcií ciest II. a III. triedy, ich súčastí a mostných objektov.
 9. Správa o budovaní Integrovaného dopravného systému v Žilinskom samosprávnom kraji.
 10. Správa o súťaži na zabezpečenie prímestskej autobusovej dopravy v Žilinskom samosprávnom kraji.
 11. Rôzne.
 12. Záver.

 

S pozdravom

Za správnosť Mgr. Ing. Sylvie Milová


Spodná navigácia

Aktualizácia: 07.06.2019

Sekcie


Jazykové verzie webstránky