18. december 2020

Krajskí poslanci budú rokovať ešte raz v tomto roku

 

 

 


17.12.2020, Žilina - Poslanci Žilinského samosprávneho kraja budú v pondelok 21. decembra 2020 rokovať naposledy v tomto roku. Vzhľadom na bezpečnostné opatrenia sa stretnú opäť online prostredníctvom videokonferencie. Hlavnou témou bude návrh rozpočtu na roky 2021-2023, po druhýkrát sa otvorí aj úprava všeobecne záväzného nariadenia o poskytovaní príspevkov a dotácií školám a školským zariadeniam.

Krajskí poslanci budú rokovať o návrhu rozpočtu na ďalší rok. Návrh rozpočtu ŽSK bol pripravovaný v náročných podmienkach spôsobených pandémiou ochorenia COVID-19. Vplyv pandémie má negatívny dopad na rozpočet kraja najmä v oblasti daňových príjmov. Podľa navrhovaného rozpočtu by mal kraj v nasledujúcom roku hospodáriť s vyrovnaným rozpočtom 233 577 384 eur, kde bežné výdavky z celkového rozpočtu kraja predstavujú 78,68%, kapitálové výdavky 12,01% a výdavkové finančné operácie predstavujú 9,31%.

Poslanci opätovne otvoria aj dodatok k Všeobecne záväznému nariadeniu ŽSK o poskytovaní príspevkov školám a školským zariadeniam v pôsobnosti kraj alebo pôsobiacim na území kraja. Navrhovaným dodatkom sa stanovuje výška normatívov s platnosťou od 01.februára 2021 pre školské internáty a centrá špeciálno-pedagogického poradenstva.

Schvaľovať sa bude aj menovanie troch riaditeľov kultúrnych inštitúcií na päťročné obdobie. Pôjde o Kysuckú galériu v Oščadnici, Slovenské Komorné divadlo v Martine a Liptovské múzeum v Ružomberku.
Zároveň Vás týmto pozývame na online sledovania rokovania. Zastupiteľstvo bude možné sledovať online na webe Žilinskej župy v časti onlineprenosy alebo na Facebooku Žilinský samosprávny kraj.Program rokovania:

 1. Otvorenie.
 2. Správa o plnení uznesení prijatých na rokovaní zastupiteľstva 23. novembra 2020.
 3. Stanovisko hlavného kontrolóra Žilinského samosprávneho kraja k návrhu rozpočtu Žilinského samosprávneho kraja na rok 2021.
 4. Návrh rozpočtu Žilinského samosprávneho kraja na roky 2021 – 2023.
 5. Dodatok č. 3 k Všeobecne záväznému nariadeniu ŽSK č. 62/2019 o poskytovaní príspevkov základným umeleckým školám, jazykovým školám a školským zariadeniam v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK a o poskytovaní dotácií zriaďovateľom cirkevných a súkromných základných umeleckých škôl, jazykových škôl a školských zariadení na území Žilinského kraja.
 6. Návrh na menovanie riaditeľov kultúrnych organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja.
 7. Majetkovoprávne vysporiadanie nehnuteľností dotknutých plánovanými investičnými akciami Žilinského samosprávneho kraja: Stavba: „Vážska cyklodopravná trasa, úseky Varín – Nezbudská Lúčka, Lipovec – Krpeľany, Kraľovany – Stankovany, Liptovský Hrádok – Kráľova Lehota a Svarín – VN Čierny Váh“.
 8. Informácia o predĺžení doby nájmu dočasných mostných objektov cez rieku Kysuca.
 9. Konanie o návrhu vo veci ochrany verejného záujmu a zamedzenia rozporu záujmov.
 10. Interpelácie.
 11. Rôzne.
 12. Záver.

Spodná navigácia

Aktualizácia: 18.12.2020

Sekcie


Jazykové verzie webstránky