Jurinova jeseň 2017

Vyhlásenie 13. ročníka Celoslovenskej literárnej súťaže duchovnej tvorby v kategóriách poézia a próza.

 

 

 

 

 

JURINOVA JESEŇ 2017

13. ročník Celoslovenskej literárnej súťaže duchovnej tvorby v kategóriách poézia a próza

O r g a n i z á t o r i :
Žilinský samosprávny kraj
Kysucká knižnica v Čadci
Obec Klokočov

Hlavný partner projektu:
Fond na podporu umenia

M e d i á l n i  p a r t n e r i:
Kultúra – Dvojtýždenník závislý od etiky
Tlačová kancelária Konferencie biskupov Slovenska
Kysuce – Nezávislý týždenník Kysučanov
My – Kysucké noviny
Kysucký večerník
Kysucká televízia
Televízia Lux
Rádio LUMEN

 

vyhlasujú
13. ročník Celoslovenskej literárnej súťaže duchovnej tvorby v kategóriách poézia a próza

JURINOVA JESEŇ 2017

 

Podmienky súťaže :

 1. Literárnej súťaže sa môže zúčastniť každý autor, ktorého práce neboli doposiaľ knižne publikované. Výnimočne môže byť do súťaže zaradený autor, ktorý vydal svoju tvorbu vlastným nákladom, alebo publikoval knižne a jeho súťažný príspevok ocení odborná porota ako mimoriadny počin v oblasti pôvodnej duchovnej tvorby.
 2. Súťaž je vekovo neohraničená a určená predovšetkým pre začínajúcich autorov.
 3. Súťažné práce v kategóriách - poézia a próza sú duchovne zamerané a písané v slovenskom jazyku. Súťažné príspevky musia byť pôvodné a doposiaľ nepublikované.
 4. V prípade ak autorovi už vyšla knižne prvotina v kategórií poézia, môže zaslať súťažný príspevok do kategórie próza a naopak.
 5. Každý autor môže do súťaže zaslať najviac 5 poetických resp. prozaických útvarov v maximálnom rozsahu 10 strán normalizovaného formátu A4.
 6. Súťažiaci zasiela svoje práce so sprievodným listom, ktorý musí obsahovať: meno a priezvisko súťažiaceho, vek, kontaktné údaje (adresu, tel. číslo príp. číslo mobilu, e-mail) Ak zasiela viac súťažných prác, uvedie ich súpis na sprievodnom liste. Pri názve každej súťažnej práce uvádza svoje meno a priezvisko.
 7. Súťažné práce je potrebné zaslať na e-mail: vo formáte textových editorov MS Word (doc.), Open Office. Autori, ktorí nepracujú s počítačom a nevyužívajú na komunikáciu internet, posielajú súťažné práce v tlačenej forme (nie ručne napísané) na adresu: Kysucká knižnica v Čadci, Ul. 17. novembra 1258, 022 01 Čadca. Na ľavú stranu obálky uvedú označenie „JURINOVA JESEŇ 2017“.
 8. Uzávierka súťaže je 31. augusta 2017.
 9. Zaslané súťažné práce bude hodnotiť odborná porota, zostavená zo známych slovenských spisovateľov a literárnych teoretikov, ktorí navrhnú autorov na ocenenia v zmysle platných propozícií literárnej súťaže duchovnej tvorby v kategóriách poézia a próza JURINOVA JESEŇ“.
 10. Vyhodnotenie literárnej súťaže sa uskutoční v dňoch 12. - 13. októbra 2017
  Na vyhodnotenie budú pozvaní súťažiaci podľa návrhu odbornej poroty.
 11. Organizátori súťažné texty nevracajú späť a nebudú sa ani jednotlivo vyjadrovať k zaslaným súťažným prácam. Odborná porota sa vyjadrí iba k vybraným prácam autorov pozvaných na záverečné vyhodnotenie súťaže.

Literárnu súťaž z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia. Spolufinancovanie zabezpečil Žilinský samosprávny kraj.


Spodná navigácia

Aktualizácia: 04.05.2017

Sekcie


Jazykové verzie webstránky