Informácia o zverejnení aktualizácie k výzve IROP

Oznam SO pre IROP.

 

 

 

 

 

 

Dovoľujeme si Vás informovať, že dňa 14.12.2017 bola na webovej stránke Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako Riadiaceho orgánu pre IROP zverejnená Aktualizácia č. 4 k výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na podporu prechodu poskytovania sociálnych služieb a sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately z inštitucionálnej formy na komunitnú (proces deinštitucionalizácie existujúcich zariadení), kód výzvy: IROP-PO2-SC211-2017-17.

 


Spodná navigácia

Aktualizácia: 19.12.2017

Sekcie


Jazykové verzie webstránky