Informácia o zverejnení aktualizácie k výzvam IROP – sociálne služby

Web stránka Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR

 

 

 

 

 

Dovoľujeme si Vás informovať, že dňa 19.02.2019 boli na webovej stránke Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako Riadiaceho orgánu pre IROP zverejnené:

A) Aktualizácia č. 2 výzvy na predkladanie ŽoNFP na podporu poskytovania nových a existujúcich sociálnych služieb a sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v zariadeniach na komunitnej úrovni, kód výzvy: IROP-PO2-SC211-2018-27

B) Aktualizácia č. 2 výzvy na predkladanie ŽoNFP na podporu a rozvoj služieb starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa na komunitnej úrovni, kód výzvy: IROP-PO2-SC211-2018-34


Spodná navigácia

Aktualizácia: 20.02.2019

Sekcie


Jazykové verzie webstránky