Informácia k žiadosti o FP na vybrané druhy sociálnych služieb na rok 2018

Pre neverejných poskytovateľov sociálnych služieb, ktorí boli doposiaľ financovaní z rozpočtu ŽSK.

 

 

 

 

 

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR sa obrátilo na Žilinský samosprávny kraj so žiadosťou o informovanie neverejných poskytovateľov sociálnych služieb, ktorí poskytujú vybrané druhy sociálnych služieb. V záujme zabezpečenia kontinuity spolufinancovania sociálnych služieb v zariadeniach sociálnych služieb podmienených odkázanosťou z verejných prostriedkov (domov sociálnych služieb, špecializované zariadenie, zariadenie podporovaného bývania, rehabilitačné stredisko) pôsobiacich v územnom obvode Žilinského samosprávneho kraja, si Vás dovoľujeme informovať o možnosti predložiť MPSVaR SR žiadosť o poskytnutie finančného príspevku na poskytovanie sociálnej služby v zariadeniach podmienených odkázanosťou na rozpočtový rok 2018. 
Žiadosť spolu so všetkými povinnými prílohami je potrebné MPSVaR SR zaslať najneskôr v termíne do 31. 01. 2018. Žiadosti o poskytnutie finančného príspevku na poskytovanie sociálnej služby v zariadeniach podmienených odkázanosťou je možné doručiť od účinnosti novely zákona najneskôr do 31. 01. 2018.
Zároveň si dovoľujeme upozorniť neverejných poskytovateľov vyššie spomenutých druhov sociálnych služieb, že vyššie územné celky už nebudú mať v pôsobnosti poskytovanie finančného príspevku pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby pri úkonoch sebaobsluhy neverejným poskytovateľom sociálnej služby v domove sociálnych služieb, špecializovanom zariadení, rehabilitačnom stredisku alebo zariadení podporovaného bývania.

 

Bližšie informácie k žiadosti o finančný príspevok na vybrané druhy sociálnych služieb na rok 2018 pre neverejných poskytovateľov sociálnych služieb nájdete v odkaze na webovej stránke MPSVaR SR: http://www.employment.gov.sk/sk/rodina-socialna-pomoc/socialne-sluzby/predbezna-informacia-k-fp-rok-2018/predbezna-informacia-k-fp-rok-2018.html


Spodná navigácia

Aktualizácia: 07.12.2017

Sekcie


Jazykové verzie webstránky