III. výzva na predkladanie Žiadostí o poskytnutie finančného príspevku pre mikroprojekty v rámci strešných projektov s vedúcim partnerom Združenie ,,Región Beskydy"

III. výzva na predkladanie Žiadostí o poskytnutie finančného príspevku pre mikroprojekty

 

 

 

  

III. výzva

na predkladanie Žiadostí o poskytnutie finančného príspevku 

pre mikroprojekty v rámci strešných projektov s vedúcim partnerom Združenie „Región Beskydy“Dňa 09.02.2018 Žilinský samosprávny kraj v spolupráci so Združením „Región Beskydy“ vyhlasuje III. výzvu na predkladanie Žiadostí o poskytnutie finančného príspevku pre mikroprojekty
v rámci Programu Interreg V-A Poľsko – Slovensko 2014 – 2020

Výzva je vyhlásená v rámci:

 •  prioritnej osi 1 "Ochrana a rozvoj prírodného a kultúrneho dedičstva cezhraničného územia" (dostupná alokácia finančných prostriedkov z Európskeho fondu regionálneho rozvoja pre výzvu je 276 951,07 ) je určenálen pre spoločné mikroprojekty.
 •  prioritnej osi 3 "Rozvoj cezhraničného a celoživotného vzdelávania" (dostupná alokácia finančných prostriedkov z Európskeho fondu regionálneho rozvoja je 51 622,97) je určenápre individuálne a spoločné mikroprojekty.

Termín na predkladanie žiadostí: od 09.02.2018 do 13.04.2018 v čase do 12:00 hodiny


Miesto a spôsob predkladania žiadostí:

Žiadosti o poskytnutie finančného príspevku pre mikroprojekty v Programe Interreg V-A Poľsko-Slovensko sú určené pre:

 • individuálne mikroprojekty – predkladané v národnom jazyku so skráteným opisom v jazyku cezhraničného partnera; 
 • spoločné mikroprojekty – predkladané v dvoch jazykoch: v poľskom a v slovenskom jazyku 

Žiadosti musia byť zaslané v elektronickej verzii prostredníctvom IT nástroja „Generátor žiadostí a vyúčtovaní“ a v papierovej verzii predložené a doručené doporučenou poštou/kuriérom/osobne do podateľne Úradu Žilinského samosprávneho kraja najneskôr do 13. apríla 2018 v čase do 12:00 hod. Rozhoduje dátum a čas podania žiadosti v papierovej verzii v podateľni Úradu Žilinského samosprávneho kraja, Komenského 48, 011 09 Žilina.

Požiadavky na elektronickú verziu žiadosti:

Žiadosť musí byť podávaná prostredníctvom IT nástroja „Generátor žiadostí a vyúčtovaní“ na adresu www.e-interreg.eu

Požiadavky na papierovú verziu žiadosti:

Dva podpísané originály (rovnopisy) Žiadosti o poskytnutie finančného príspevku pre mikroprojekt vytlačené z informačného systému „Generátor žiadostí a vyúčtovaní“ spolu so všetkými povinnými prílohami (overenými štatutárom), je potrebné doručiť do podateľne úradu Žilinského samosprávneho kraja, Komenského 48, 011 09 Žilina.
Dokumentácia musí byť predierkovaná a predkladaná v papierových alebo umelohmotných rýchloviazačoch. Je nevhodné používať pevné spájanie jednotlivých dokumentov, ktoré by neumožňovalo dokladanie ďalších dokumentov. Je potrebné uľahčiť archivovanie dokumentácie a vkladanie každej korešpondencie a materiálov súvisiacich s hodnotením a výberom mikroprojektu. Vytlačená 2 x Žiadosť o poskytnutie finančného príspevku pre mikroprojekt musí byť podpísaná, ale aj parafovaná štatutárom na každej strane.

Prílohy k Žiadosti o poskytnutie finančného príspevku pre fond mikroprojektov musia byť:

- očíslované,
- podpísané štatutárnym zástupcom.

V prípade, že je žiadateľ alebo partner z verejného sektora, nemá povinnosť predložiť nasledujúce
prílohy:

 •  Súvaha za predchádzajúci rok, 
 •  Výkaz ziskov a strát za predchádzajúci rok, 
 •  Stanovy.


Na aké mikroprojekty je možné získať finančný príspevok:


Individuálny mikroprojekt:

 •  výška financovania: min. 2 000 € max. 50 000 € (z EFRR)
 •  Maximálna celková výška rozpočtu: 70 000,00 € 
 •  Maximálna výška poskytnutého finančného príspevku z Európskeho fondu regionálneho rozvoja (EFRR) nesmie prekročiť 85% oprávnených výdavkov (10% štátny rozpočet a 5 % vlastné zdroje)


Spoločný mikroprojekt:

 • výška financovania: min. 2 000 € max. 100 000 € (z EFRR)
 • Maximálna celková výška rozpočtu: 140 000,00 €
 • Maximálna výška poskytnutého finančného príspevku z Európskeho fondu regionálneho rozvoja (EFRR) nesmie prekročiť 85% oprávnených výdavkov (10% štátny rozpočet a 5 % vlastné zdroje)

Oblasť podpory pre realizáciu mikroprojektov:


Žilinský samosprávny kraj:
· okres Bytča, okres Čadca, okres Kysucké Nové Mesto, okres Žilina, okres Martin,
okres Turčianske Teplice, okres Námestovo.

Región Beskydy:

 • subregión Bielsky: okres Cieszyńsky so sídlom v Cieszynie, okres Bielsky so sídlom v Bielsku Białej, okres Žywiecky so sídlom v Żywcu, mesto s právomocou okresu – Bielsko-Biała,
 • subregión Tyský: okres Pszczyńský so sídlom v Pszczynie,
 • subregión Oświęcimský: okres Suský so sídlom v Suchej Beskidzkiej, okres Wadowický so sídlom vo Wadowicach, okres Osvienčimský so sídlom v Osviencimiu, subregión Krakovský: obec Pcim z okresu Myślenického.

Kto môže predkladať žiadosti:

1. subjekty s právnou subjektivitou v súlade s platnými vnútroštátnymi predpismi,
2. subjekty bez právnej subjektivity, ktorým nadradená jednotka (ktorá má právnu subjektivitu) udelí splnomocnenie a ktorá prevezme finančnú zodpovednosť za realizovaný mikroprojekt,
(VP mikroprojektu/mikroprijímateľ je subjekt bez právnej subjektivity),
3. subjekty s právnou subjektivitou uchádzajúce sa o finančný príspevok v mene podriadenej jednotky, ktorá bude realizovať mikroprojekt. V Žiadosti o poskytnutie finančného príspevku pre mikroprojekt sa uvedie jednotka realizujúca (vecne a/alebo finančne) mikroprojekt.

Vedúci partner/mikroprijímateľ a partneri mikroprojektu, sú povinní pochádzať z oprávneného územia strešného projektu, ale môžu tiež pochádzať mimo oprávneného územia strešného projektu, ak je to odôvodnené z hľadiska cieľov mikroprojeku a ak je mikroprojekt realizovaný na oprávnenom území programu a strešného projektu alebo v prospech oprávneného územia programu a strešného projektu (v tomto prípade alokácia vyčlenená na financovanie mikroprojektov nesmie presiahnuť 20% alokácie vyčlenenej na realizáciu mikroprojektov v danom strešnom projekte).

Vedúcim partnerom/mikroprijímateľom/partnerom mikroprojektu spolufinancovaného z prostriedkov programu môžu byť výhradne subjekty neziskového charakteru, ktorých základná činnosť nemá komerčný charakter napr. :

· orgány štátnej správy a samosprávne orgány, ich zväzky a združenia,
· orgány zriadené štátom alebo územnou samosprávou za účelom poskytovania verejných služieb,
· inštitúcie vzdelávacieho systému a vysoké školy,
· vedecké inštitúcie,
· mimovládne neziskové organizácie,
· Európske zoskupenia územnej spolupráce,
· cirkvi a náboženské spoločnosti,
· inštitúcie odborného vzdelávania.

Každý z týchto subjektov musí:
· mať neziskový charakter, ktorých základná činnosť nemá komerčný charakter,
· mať stabilný a dostatočný zdroj financovania, tak aby bol schopný realizovať ciele a aktivity uvedené v danom mikroprojekte,
· byť priamo zodpovedný za prípravu a riadenie mikroprojektu.

Kritéria hodnotenia mikroprojektov:

Žiadosti predložené v rámci výzvy budú predmetom nasledovného hodnotenia:
- formálne hodnotenie
- kvalitatívne hodnotenie

Nevyhnutné dokumenty:

Dokumenty záväzné v rámci výzvy sú zverejnené na webovej stránke www.regionzilina.sk

Príručka pre mikroprijímateľa

Príloha 1 Príručky pre mikroprojímateľa Zoznam oprávnených žiadateľov

Príloha 2 Príručky pre mikroprijímateľa Podrobné kritériá hodnotenia mikroprojektov

Príloha 3 Príručky pre mikroprijímateľa Rokovací poriadok Výboru pre mikroprojekty

Generátor žiadostí a vyúčtovaní – užívateľská príručka

Vzor Žiadosti o poskytnutie finančného príspevku (papierová verzia pre prípad zlyhania IT nástroja „Generátor žiadostí a vyúčtovaní“ !!!)


Zoznam príloh k žiadosti:

1. Partnerská dohoda k realizácií mikroprojektu pre individuálny mikroprojekt/Partnerská dohoda k realizácií mikroprojektu pre spoločný mikroprojekt.
2. Súvaha za predchádzajúci rok.
3. Výkaz ziskov a strát za predchádzajúci rok.
4. Výpis zo Štátneho súdneho registra/Obchodného registra v súlade so štatútom/stanovami.
5. Štatút/Stanovy.
6. Vyhlásenie o DPH a nedoplatkoch verejnoprávnych záväzkov.
7. Vyhlásenie týkajúce sa výskytu štátnej pomoci v mikroprojekte.
8. Vyhlásenie o poverení realizáciou mikroprojektu inej jednotky.
9. Vyhlásenie o realizácii ukazovateľa výsledku.
10. Opis vplyvu mikroprojektu na životné prostredie.
11. Skrátený popis mikroprojektu v jazyku partnera.
Povinné prílohy:

Ostatné záväzné dokumenty v rámci výzvy:

Program Interreg V-A Poľsko- Slovensko 2014 – 2020
Príručka pre prijímateľa
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1299/2013

Iné dôležité informácie:

 •  Žiadatelia vo fáze podávania žiadosti o finančný príspevok musia predložiť žiadosť o vydanie stavebného povolenia. Právoplatné stavebné povolenie musia predložiť na základe výzvy Žilinského samosprávneho kraja do začiatku kvalitatívneho hodnotenia
 •  Finančné ukončenie mikroprojektu musí byť totožné s obdobím vecného ukončenia mikroprojektu

V prípade otázok kontaktujte Odbor európskych projektov a regionálneho rozvoja: 

Ing. Silvia Habovštiaková - 041/5032 307/0905 595 497, email:
Ing.Ján Stehlík - 041/5032 340 /0907 842 864, email:
Bc. Andrea Cúthová - 041/5032 155, email:
Ing.Zuzana Barošová - 041/5032 303, email:
Ing.Libor Gašpierik - 041/5032 147/0915 595 327, email: libor.gaspierik@zilinskazupa.sk