8. ZASADNUTIE ZASTUPITEĽSTVA ŽSK

17. septembra 2018 (pondelok) o 10.00 hodine

 

 

 

 

 

 

P o z v á n k a

V zmysle § 11 ods. 3 zákona č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov Vás pozývam na 8. zasadnutie Zastupiteľstva Žilinského samosprávneho kraja, ktoré bude

17. septembra 2018 (pondelok) o 10.00 hodine

v budove Úradu Žilinského samosprávneho kraja v Žiline, Komenského 48, v kongresovej sále na prízemí.Program rokovania:

1. Otvorenie.

2. Správa o plnení uznesení prijatých na rokovaní zastupiteľstva 2. júla 2018.

3. Monitorovacia a hodnotiaca správa o čerpaní rozpočtu Žilinského samosprávneho kraja za 1. polrok 2018.

4. Návrh na 3. úpravu rozpočtu Žilinského samosprávneho kraja na rok 2018.

5. Návrh investičných zámerov na roky 2019 – 2021.

6. Návrh na menovanie riaditeľa Centra sociálnych služieb ORAVA v Tvrdošíne na základe výsledku výberového konania.

7. Návrh na menovanie riaditeľky Centra sociálnych služieb Ľadoveň v Martine na základe výsledku výberového konania.

8. Návrh na menovanie riaditeľky Turčianskeho kultúrneho strediska v Martine na základe výsledku výberového konania.

9. Návrh na menovanie riaditeľa Považského múzea v Žiline na základe výsledku výberového konania.

10. Návrh na odvolanie riaditeľky Liptovskej galérie Petra Michala Bohúňa v Liptovskom Mikuláši.

11. Návrh na zrušenie Uznesenia 14/3 v bode 6. z 29. januára 2018.

12. Návrh na zrušenie Uznesenia 10/6 v časti 12. z 21. mája 2018.

13. Nakladanie s majetkom Žilinského samosprávneho kraja.

14. Návrh na schválenie predloženia, realizácie a spolufinancovania projektov Centier integrovanej zdravotnej starostlivosti (CIZS).

15. Správa o postupe napĺňania cieľov PHSR ŽSK pre roky 2014 – 2020 za rok 2017.

16. Návrh na udelenie ocenení Cena Žilinského samosprávneho kraja.

17. Dodatok č. 1 k Regionálnej stratégii výchovy a vzdelávania v stredných školách v Žilinskom samosprávnom kraji na roky 2018 – 2022 - „Aktualizácia Regionálnej stratégie výchovy a vzdelávania v stredných školách v Žilinskom samosprávnom kraji pre školský rok 2017/2018“.

18. Dodatok č. 1 k zriaďovacej listine Strednej priemyselnej školy informačných technológií, Nábrežná 1325, 024 01 Kysucké Nové Mesto.

19. Dodatky k zriaďovacím listinám zariadení sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja.

20. Správa o projekte ALZHEIMER – GERONTO CENTRUM MOŠOVCE „POD LIPAMI“ a schválenie jeho realizácie.

21. Informácia o výsledku kontroly Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky s názvom „Sociálne služby pre seniorov“ a o prijatých opatreniach.

22. Informácia o výsledku vykonania previerky dodržania zákonnosti v postupe a rozhodovaní Žilinského samosprávneho kraja v konaniach vo veci odkázanosti na sociálnu službu.

23. Správa o príprave Správy ciest Žilinského samosprávneho kraja na zabezpečenie zimnej údržby ciest v Žilinskom samosprávnom kraji na obdobie 2018 – 2019.

24. Správa o činnosti útvaru hlavného kontrolóra Žilinského samosprávneho kraja za 1. polrok 2018.

25. Interpelácie.

26. Rôzne.

27. Záver.

28. Doplňujúci bod - Správa o vyhlásení VO

29. Doplňujúci návrh - Návrh na odvolanie RTG v Martine 


S pozdravom

Žilina 7. septembra 2018

Za správnosť Mgr. Ing. Sylvie Mahútová

                                                                                                    Ing. Erika Jurinová v. r.
                                                                                                            predsedníčka


Spodná navigácia

Aktualizácia: 24.09.2018

Sekcie


Jazykové verzie webstránky