POZVÁNKA NA 6. ZASADNUTIE ZASTUPITEĽSTVA ŽSK

Zasadnutie Zastupiteľstva Žilinského samosprávneho kraja.


P o z v á n k a

V zmysle § 11 ods. 3 zákona č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov Vás pozývam na 6. zasadnutie Zastupiteľstva Žilinského samosprávneho kraja, ktoré bude

21. mája 2018 (pondelok) o 10.00 hodine

v budove Úradu Žilinského samosprávneho kraja v Žiline, Komenského 48, v kongresovej sále na prízemí. Program rokovania:

 1. Otvorenie.
 2. Správa o plnení uznesení prijatých na rokovaní zastupiteľstva 14. mája 2018.
 3. Stanovisko hlavného kontrolóra Žilinského samosprávneho kraja k návrhu Záverečného účtu Žilinského samosprávneho kraja za rok 2017.
 4. Záverečný účet Žilinského samosprávneho kraja za rok 2017.
 5. Návrh na 1. úpravu rozpočtu Žilinského samosprávneho kraja na rok 2018.
 6. Všeobecne záväzné nariadenie Žilinského samosprávneho kraja o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v jazykových školách a v školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja.
 7. Návrh na zrušenie Uznesenia 6/19 v časti 6 zastupiteľstva z 19. septembra 2016.
 8. Návrh na zmenu Uznesenia 9/4 v časti 8. zastupiteľstva z 19. marca 2018.
 9. Nakladanie s majetkom Žilinského samosprávneho kraja.
 10. Návrh na zriadenie nadácie Centrum podpory rodiny.
 11. Dodatok č. 7 k Zriaďovacej listine Spojenej školy, Červenej armády 25, 036 01 Martin.
 12. Dodatok č. 1 k Výzve Žilinského samosprávneho kraja na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie z rozpočtu Žilinského samosprávneho kraja na rok 2018 č. 1/2018 na financovanie podporovaných činností realizovaných v rámci Programu „AKTÍVNY ČLOVEK = AKTÍVNA SPOLOČNOSŤ.“
 13. Dodatok č. 1 k Výzve Žilinského samosprávneho kraja na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie z rozpočtu Žilinského samosprávneho kraja na rok 2018 č. 2/2018 na financovanie podporovaných činností realizovaných v rámci Programu KULTÚRA.
 14. Dodatok č. 1 k Výzve Žilinského samosprávneho kraja na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie z rozpočtu Žilinského samosprávneho kraja na rok 2018 č. 3/2018 na financovanie podporovaných činností realizovaných v rámci Programu REGIONÁLNY ROZVOJ.
 15. Návrh na zmenu Uznesenia 19/26 písm. c) zastupiteľstva z 25. septembra 2017.
 16. Návrh na schválenie výšky spolufinancovania žiadostí o NFP realizovanej v rámci programu INTERREG V-A Poľsko – Slovensko 2014 – 2020.
 17. Poskytnutie finančného príspevku na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately subjektom na území Žilinského samosprávneho kraja na základe výzvy Žilinského samosprávneho kraja.
 18. Správa o vyhodnotení zimnej údržby ciest v Žilinskom samosprávnom kraji za obdobie 2017/2018
 19. Správa o činnosti krajskej organizácie cestovného ruchu Žilinský turistický kraj za rok 2017.
 20. Doplňujúci návrh. Návrh a odvolanie riaditeľky CSS Orava v Tvrdošíne.
 21. Interpelácie
 22. Rôzne.
 23. Záver.

S pozdravom

Žilina 11. mája 2018

 

 

 

Za správnosť Mgr. Ing. Sylvie Mahútová

 

Ing. Erika Jurinová, predsedníčka              
v zastúpení Ing. Petrom Weberom, podpredsedom v. r.

 


Spodná navigácia

Aktualizácia: 01.06.2018

Sekcie


Jazykové verzie webstránky