26. zasadnutie Zastupiteľstva Žilinského samosprávneho kraja

Pozvánka

V zmysle § 11 ods. 3 zákona č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov Vás pozývam na 26. zasadnutie Zastupiteľstva Žilinského samosprávneho kraja, ktoré bude

5. novembra 2013 (utorok) o 10.00 hodine

v budove Úradu Žilinského samosprávneho kraja v Žiline, Komenského 48, v kongresovej sále na prízemí.

Program rokovania:

1. Otvorenie.

2. Správa o plnení uznesení prijatých na rokovaní zastupiteľstva 9. septembra 2013.

3. Návrh na 4. úpravu rozpočtu Žilinského samosprávneho kraja na rok 2013.

4. Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu Žilinského samosprávneho kraja na rok 2014.

5. Návrh rozpočtu Žilinského samosprávneho kraja na roky 2014 – 2016.

6. Dodatok č. 2 k Všeobecne záväznému nariadeniu Žilinského samosprávneho kraja číslo 27/2011 o poskytovaní príspevkov základným umeleckým školám, jazykovým školám a školským zariadeniam v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja a o poskytovaní dotácií zriaďovateľom neštátnych základných umeleckých škôl, neštátnych jazykových škôl a neštátnych školských zariadení na území Žilinského kraja.

7. Nakladanie s majetkom Žilinského samosprávneho kraja.

8. Zriaďovacia listina zariadenia sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja s názvom Centrum sociálnych služieb EDEN, Pod Lipami 66, 033 01 Liptovský Hrádok.

9. Dodatky k Zriaďovacím listinám zariadení sociálnych služieb Žilinského samosprávneho kraja.

10. Schválenie členstva Žilinského samosprávneho kraja v záujmovom združení právnických osôb Slovenský prípravný výbor ZOH Krakov 2022.

11. Návrh na udelenie ocenení Cena Žilinského samosprávneho kraja.

12. Zmena v sieti škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja.

13. Návrh na schválenie výšky 5 % spolufinancovania predkladaných žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci Operačného programu cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Česká republika 2007 - 2013.

14. Návrh na schválenie výšky 5 % spolufinancovania žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci Operačného programu Vzdelávanie.

15. Informatívna správa o čerpaní eurofondov v Žilinskom samosprávnom kraji.

16. Informatívna správa o príprave Správy ciest Žilinského samosprávneho kraja na zabezpečenie zimnej údržby ciest v Žilinskom samosprávnom kraji na obdobie 2013 – 2014. 

17. Plán kontrolnej činnosti útvaru hlavného kontrolóra Žilinského samosprávneho kraja na 1. polrok 2014.

18. Interpelácie.

19. Rôzne.

20. Záver.

S pozdravom

Žilina 25. októbra 2013

Za správnosť Mgr. Ing. Sylvie Mahútová

Ing. Juraj Blanár v. r.
predseda


Spodná navigácia

Aktualizácia: 30.10.2013

Sekcie


Jazykové verzie webstránky