20. marec 2018

Žilinská županka predstavila svoj plán na päť rokov


Tlačová správa Žilinského samosprávneho kraja

Žilina 20. marec 2018


Predsedníčka Žilinského samosprávneho kraja Erika Jurinová predstavila komplexný plán rozvoja kraja s názvom Žilinský kraj 22+. Hlavným cieľom je podľa Jurinovej urobiť zo Žilinského kraja najlepšie miesto pre rodiny a dosiahnuť, aby sa do Žilinského kraja ľudia sťahovali z iných častí Slovenska.


„Plus v názve znamená, že sa v našom pláne pozeráme aj za rok 2022, kedy by mali byť voľby do orgánov samosprávneho kraja. Väčšina opatrení je zameraná práve na rodiny, ale aj na lepšie poskytovanie služieb. Kraj tvoria ľudia a slúži ľuďom,“ konštatovala Jurinová.

Jedným z prvých krokov je zriadenie nadácie pre pomoc rodinám v núdzi. ŽSK zároveň plánuje vybudovať v každom regióne centrum pre rodinu. „Tie budú slúžiť, ako strediská krízovej intervencie, poskytovať poradenstvo rodinám v krízových situáciách, podporovať a organizovať finančné vzdelávanie rodín, aby dokázali predchádzať dlhovej pasci a následným exekúciám a aby im bola poskytnutá v takýchto prípadoch i pomoc. Súčasťou centra bude aj prvé stredisko na pomoc obetiam trestných činov v Žilinskom kraji,“ spresnila Jurinová.

Podľa županky je zároveň ambíciou vybudovať v Žilinskom kraji prvý hospic. „Chceme zriadiť minimálne jeden stacionárny a jeden mobilný hospic pre nevyliečiteľne chorých pacientov,“ dodala Jurinová s tým, že sa budú aj zvyšovať kapacity v sociálnych zariadeniach. „Sústredíme sa na menšie, komunitné zariadenia, ktoré pre klientov poskytujú lepšie služby,“ doplnila županka.

Pre podporu rodiny je nevyhnutné aj kvalitné a dostupné zdravotníctvo. „Prvý kontakt s lekárom je najpodstatnejší. Uvedomujeme si akútny nedostatok lekárov v odľahlejších regiónoch. Využijeme preto eurofondy na zriadenie zdravotno-sociálnych integrovaných centier v spádových oblastiach jednotlivých regiónoch kraja,“ vysvetlila Jurinová.

Župa bude podporovať sociálne a komunitné podnikanie okrem iného aj založením vlastného sociálneho podniku. „Túto spoločnosť využijeme pri pomoci v sociálnej pomoci, ale aj na drobné práce. Bude to lacnejšie a zároveň zásadne obmedzíme priestor pre korupčné správanie,“ povedala predsedníčka kraja.

V oblasti vzdelávania bude kraj dávať dôraz na moderné vzdelávanie s novými predmetmi a študenti by mali byť čo najviac flexibilní na trhu práce. Mení sa aj filozofia financovania školských zariadená. „Deti a mládež si pri vzdelávaní zaslúžia rovnaký prístup, preto ŽSK zabezpečí zrovnoprávnenie financovania verejných a neverejných školských a vzdelávacích zariadení,“ vysvetlila Jurinová.

Podľa županky vzdelávanie a rozvoj mládeže nie je iba záležitosť škôl a školských zariadení. „Podstatné sú aj mimoškolské aktivity a vzdelávanie. Preto budeme podporovať dobrovoľnícke aktivity mládeže, samozrejme vrátane športu,“ dodala Jurinová.

Plán Žilinský kraj 22+ obsahuje viacero bodov, nielen z oblasti sociálnych vecí, zdravotníctva či stredného školstva, ale z každej oblasti, ktorá sa týka kompetencií Žilinského samosprávneho kraja.

22Mgr. Lukáš Milan
riaditeľ odboru