2. zasadnutie Zastupiteľstva Žilinského samosprávneho kraja

Pozvánka

V zmysle § 11 ods. 3 zákona č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov Vás pozývam na 2. zasadnutie Zastupiteľstva Žilinského samosprávneho kraja, ktoré bude

16. decembra 2013 (pondelok) o 10.00 hodine

v budove Úradu Žilinského samosprávneho kraja v Žiline, Komenského 48, v kongresovej sále na prízemí.


Program rokovania:

1. Otvorenie.
2. Správa o plnení uznesení prijatých na rokovaní zastupiteľstva 5. novembra 2013.
3. Návrh na odvolanie riaditeľky Liptovskej galérie Petra Michala Bohúňa v Liptovskom Mikuláši.
4. Návrh na voľbu podpredsedu Žilinského samosprávneho kraja.
5. Návrh na zrušenie komisií Zastupiteľstva Žilinského samosprávneho kraja zriadených pre III. volebné obdobie (2009 – 2013), odvolanie ich predsedov a členov a návrh na zriadenie komisií Zastupiteľstva Žilinského samosprávneho kraja pre IV. volebné obdobie (2013 – 2017), voľba ich predsedov a členov.
6. Interpelácie.
7. Rôzne.
8. Záver.

 

Žilina 11. decembra 2013

Za správnosť Mgr. Ing. Sylvie Mahútová

Ing. Juraj Blanár v. r.
predseda