100 dní

100 dní predsedu ŽSK vo funkcii

  • odpočet Ing. Juraja Blanára
  • profesionalizácia verejnej správy,
  • cesty - tepny rozvoja kraja,
  • podpora sociálnych služieb,
  • vrátenie športu do škôl.

Do volebnej kampane na post predsedu ŽSK som vstupoval ako predstaviteľ SMER-SD a zároveň ako líder koalície SMER-SD-SNS-HZD-ANO s programom, ktorý mala táto koalícia. Jeho tézy sú stále aktuálne, avšak si uvedomujem realitu, že v parlamente ŽSK má väčšinu pravicová koalícia KDH-SKDÚ-DS, ktorá vstupovala so svojim vlastným programom. Pre napĺňanie volebných programov je potrebné hľadať konsenzus v prospech prosperity tohto kraja, na čom určite záleží tak koalícii, ktorú predstavujem, ako aj väčšinovej koalícii v našom parlamente.

Mojou priamou kompetenciou je riadenie Úradu ŽSK, ktorý má na starosti riadenie činností a organizácií ŽSK a pripravuje podklady do zastupiteľstva na schválenie poslancom. Závažné rozhodnutia pre napĺňanie volebných cieľov sa prijímajú práve v zastupiteľstve, preto chcem, aby úrad fungoval profesionálne a aby rozhodnutia boli vždy na odbornom základe.
Moja predstava o úrade je profesionalizácia a optimalizácia činností, aby úrad skutočne slúžil občanovi a všetkým inštitúciám, ktoré prichádzajú do kontaktu so samosprávnym krajom. Toto vyžadujem od všetkých zamestnancov, ale zároveň im ponúkam za ich profesionálnu prácu sociálny program. Za prvých 100 dní sa podarilo mnohé činnosti stabilizovať na úrade, sociálne veci, dopravu, školstvo, ale ešte sa chystajú aj ďalšie zmeny, o ktorých budem včas informovať. Je potrebné posilniť počtom zamestnancov niektoré odbory. Napríklad odbor regionálneho rozvoja, aby sa aktívnejšie využívala podpora nielen zo štrukturálnych fondov EÚ, ktoré sú určené pre Slovenskú republiku v tomto a budúcom programovacom období, ale aj iné komunitárne fondy priamo z Bruselu, ale aj iných európskych krajín. V tejto súvislosti pre zlepšenie komunikácie nielen v oblasti eurofondov, ale i v oblasti sociálno-ekonomického rozvoja kraja vytváram Radu starostov a primátorov Žilinského kraja, aby som spoločne s nižšou samosprávou koordinoval jednotlivé kroky.

Na úrade je potrebné posilniť oblasť cestovného ruchu. Práve v tejto oblasti má samosprávny kraj mimoriadne predpoklady z hľadiska jeho rozvoja, ale aj zlepšenia zamestnanosti. Regionálny rozvoj považujem za motor hospodárskeho rozvoja. Jednou z možností podpory je i lepšia spolupráca s agentúrou SARIO. V týchto dňoch sa dokončuje zmluva o užšej spolupráci s agentúrou SARIO. Tento týždeň som sa vrátil z Bruselu, kde ŽSK patrí medzi posledné, ktoré nemajú svojho zástupcu v Slovenskom dome regiónov. Tohto zástupcu tam potrebujeme, aby sme mohli efektívne využívať pomoc z Európskej únie, preto už prebieha výber vhodného kandidáta na toto miesto. Úrad pracuje na vytvorení štatistického celku NUTS II, nazvaný Slovensko-Stred, s cieľom vytvoriť implementačnú agentúru na čerpanie z fondov regionálneho operačného plánu.

Na začiatku apríla som podpísal zmluvu o výkonoch vo verejnom záujme so SAD-kami, aby sa zachovala autobusová prímestská doprava v nezmenenej intenzite. Tu si musíme vyjasniť s vládou podstatu týchto výkonov, ktoré sú v kompetencii VÚC. Naša právna analýza hovorí, že ide totiž o prenesenú kompetenciu, za ktorú by mal platiť štát. V rámci združenia SK 8 pripravujeme preto podanie na súd proti vláde SR, aby sa táto záležitosť vyjasnila. Žilinský kraj bol jediný, kde seniori platili polovičné cestovné, čo bolo o desiatky korún viac ako teraz. Preto som po analýze pristúpil k úprave cestovného pre občanov nad 70 rokov, a to tak, že od 1. marca platia 5 Sk za každých začatých 50 km. Ďalej v doprave podporujem budovanie integrovaného dopravného systému, ktorý z hľadiska budúcnosti dopravnej infraštruktúry je veľmi dôležitý. Spornou otázkou so štátom sú aj nevysporiadané pozemky pod cestami, ktoré musíme spoločne s kolegami z SK 8 dotiahnuť, lebo v opačnom prípade nebude možné čerpať na cesty financie z eurofondov. Napriek 800 miliónovému dlhu na cesty z minulého volebného obdobia nás to nezbavuje povinnosti pokračovať v obnove a rekonštrukcii ciest II. a III. triedy v zlom technickom stave. A preto pracujeme na efektívnom modeli obnovy ciest. Mám tiež záujem, aby sa rozvíjalo Žilinské letisko. V týchto dňoch sa ŽSK stane 33 % vlastníkom akcií letiskovej spoločnosti, prostredníctvom ktorých sa zasadím o to, aby bola spracovaná krátkodobá i dlhodobá stratégia rozvoja letiska, čo je veľmi dôležité nielen z hľadiska nových investícií v našom kraji.

Najdiskutovanejšou témou od nástupu do mojej funkcie bola zimná údržba. Od začiatku som tvrdil, že súčasný model zimnej údržby, ktorú vykonávajú súkromné firmy pre jednotlivé Správy a údržby ciest (SaÚC), nie je dobrý, a, žiaľ, moje slová sa potvrdili. Na toto experimentovanie doplatili občania Žilinského kraja. Aliancia pre Fair-play označila za neštandardné zmluvy, ktorými sa rozbehol tento model. V súčasnosti dochádza k rušeniu týchto zmlúv. Mám jasnú predstavu o tom, ako má byť organizovaná a vykonávaná údržba v ŽSK, ktorá by mala byť riadená centrálne pre celý kraj. A rád by som zdôraznil, že budem aj naďalej podporovať budovanie diaľnic a rýchlostných komunikácií, a osobitne rýchlostnej komunikácie R3 cez Turiec na Oravu smerom na Poľsko, pretože je to dôležité aj z hľadiska hospodárskeho rozvoja Turca, Oravy a Liptova, diaľnice D3 na Kysuce a D1 smerom na východ. Cesty, rýchlostné cesty a diaľnice považujem za tepny ekonomiky a základ hospodárskeho rozvoja kraja.

Od januára čelíme návrhom na exekúcie zdravotníckych zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK, čo umožnil zákon ministerstva zdravotníctva. Týkalo sa to Nemocnice s poliklinikou v Čadci a v Liptovskom Mikuláši. K dnešnému dňu sa nám to darí úspešne riešiť, ale všetky dlhy z minulosti ešte nie sú vysporiadané. Chcem zdôrazniť, že som proti akejkoľvek privatizácii nemocníc s poliklinikami. Práve naopak budem presadzovať technickú obnovu zdravotníckej infraštruktúry jestvujúcich nemocníc nielen z vlastných zdrojov, ale aj z prostriedkov EÚ s cieľom skvalitnenia služieb v zdravotníckych zariadeniach. Úrad pripravuje zmenu riadenia a fungovania polikliník. Dnešný stav je taký, že sme takmer čistým prenajímateľom priestorov v našich poliklinikách pre neštátnych lekárov. Cieľ je úspora finančných prostriedkov na správu týchto budov a vytvorenie podmienok na zlepšovanie ich technického stavu.

Mojou prioritou je podpora rozširovania ponuky v zariadeniach sociálnych služieb, ktorá ešte stále nie je dostatočná, o čom svedčia mnohé žiadosti. Rozširovanie a skvalitňovanie sociálnej starostlivosti vidím nielen z vlastných financií ŽSK, ale predovšetkým v združenom financovaní s obcami a mestami, v čom vidím veľkú budúcnosť. Pevne verím, že obce a mestá majú rovnaký záujem, pretože sa to týka ich občanov. V tejto oblasti skvalitňovania služieb sú dôležité aj neštátne subjekty, ale je potrebné jasne vytypovať, ktoré služby sú nevyhnutné pre náš kraj, na čom sa v súčasnosti pracuje. Pripravujem model prideľovania príspevkov týmto neštátnym subjektom, v ktorom by mali možnosť sa uchádzať o príspevok aj obce a mestá.

Obrovský modernizačný dlh, ktorý sme zdedili od štátu po delimitácii, sa dotýka najviac školstva, pretože prevádzka týchto budov odčerpáva najviac prostriedkov zo školstva. Obnova tepelno-technického stavu budov je mojou prioritou a tu budeme aktívne využívať i fondy Európskej únie. Spracujeme koncepciu rozvoja stredného školstva vzhľadom na demografický vývoj, ale aj na prepojenie školstva s trhom práce. Mojou prioritou je tiež vrátiť šport do škôl, podporovať rozvoj pohybových aktivít v rámci vyučovacieho procesu ale aj mimo neho. Zo škôl vytvoriť centrá športu a pohybových aktivít študentov, ale aj rodičov.

V súčasnosti prebiehajú rokovania s Ministerstvom financií o poskytnutí dotácie na dostavbu martinského divadla. Ide mi o to, aby sa s ním nestalo to, čo s Národným divadlom v Bratislave, lebo martinské divadlo pokladám nielen z historického hľadiska, ale aj v súčasnosti za symbol divadelníctva, ktorý prekračuje rámec nášho kraja. Medzi moje trvalé úlohy patrí starostlivosť o kultúrne dedičstvo a podpora tvorby umelcov Žilinského kraja prostredníctvom našich kultúrnych zariadení. Na opravu skvostov ako Oravský hrad, Budatínsky zámok a iných nikdy nebude dostatok finančných prostriedkov, a preto budem podporovať využívanie rôznych grantových systémov, projektov európskych fondov tak, aby boli správcovia týchto kultúrnych pamiatok dostatočne motivovaní pri získavaní týchto mimorozpočtových zdrojov. Napríklad sme podali projekt na nórske fondy na opravu bytčianskeho Sobášneho paláca. Pripravujem model integrácie riadenia kultúrnych zariadení, aby sa znížili prevádzkové náklady s cieľom využiť tieto prostriedky na priamu podporu kultúry.

Toto sú prvé kroky, ktoré boli urobené počas mojich 100 dní v úrade. Moje pôsobenie predsedu ŽSK vidím v spolupráci so zastupiteľstvom. Dúfam, že sa nám podarí využiť štvorročné funkčné obdobie na podporu hospodárskeho rozvoja Žilinského kraja. S tým úmyslom pracujem na zriadení Rady pre hospodársky rozvoj Žilinského kraja, zloženej z významných osobností kraja z rôznych oblastí.

Chcem na záver zdôrazniť, že činnosť a úlohy ŽSK je potrebné priblížiť občanom priamo kvalitnými službami a zvýšením informovanosti, a to aj otvorenou komunikáciou s médiámi nielen printovými, ale aj elektronickými. Budem sa zasadzovať prostredníctvom SK 8 dokončiť reformu verejnej správy, aby sa zrušil duálny systém a aby sa zjednodušil pre občanov a inštitúcie, čo má byť prvoradý zmysel samosprávy, ako napr. v Českej republike. Aj ja som bol jedným z iniciátorov založenia združenia SK 8, pretože si myslím, že postavenie nielen VÚC, ale aj ich predsedov voči vláde i parlamentu je neúmerné v porovnaní k právomociam, ktoré vykonávame. S kolegami z SK 8 chcem dosiahnuť, aby vláda aj s parlamentom zodpovedne pristupovali k problematike vyšších územných celkov.

Žilina, 27. apríl 2006                                                                         Ing. Juraj Blanár
                                                                                                         predseda ŽSK


Spodná navigácia

Aktualizácia: 17.08.2012

Sekcie


Jazykové verzie webstránky