SEPTEMBER 2019

• 12.9.2019
Otázka (Lukáš Kosno, Živé.sk)

1. Všimol som si, že pre pacientov poskytujete službu objednávania k lekárom cez web objednatvysetrenie.sk. Skúmali ste aj možnosti štátneho centrálneho systému na eobjednanie.npz.sk?
2. Ak áno, prečo ste uprednostnili komerčné riešenie? Ak nie, prečo?
3. Platíte za komerčnú službu 1900 eur mesačne? Ak nie, akú sumu?
4. Prehodnotíte poskytovanie služby tak, aby ste za systém neplatili a využili štátom prevádzkované riešenie? Ak nie, prečo?

Odpovede:

1. V čase, keď Žilinský samosprávny kraj (ŽSK) začal zavádzať objednávací systém na vyšetrenie, štátny centrálny systém eobjednanie.npz.sk ešte neexistoval. Objednávací systém začal zavádzať ŽSK kraj už v januári 2016. Dôvodom boli opakované sťažnosti pacientov na problém s objednaním na vyšetrenie a zároveň z dôvodu zrušenia prednostného ošetrenia. (Napr. v  niektorých prípadoch boli pacienti nútení osobne prísť sa objednať na vyšetrenie zavčas ráno a napriek tomu nedostali termín na vyšetrenie). Objednávanie pacientov je plne v kompetencii poskytovateľa zdravotnej starostlivosti a poskytovateľ si individuálne určuje systém objednávania pacientov (osobne, telefonicky, elektronicky).

2. Objednávací systém cez Národný portál zdravia (NPZ) vznikol podstatne neskôr ako náš objednávací systém. Do objednávacieho systému cez web objednatvysetrenie.sk je od roku 2016 v Žilinskom kraji zapojených už 124 zdravotníckych zariadení. Systém je napojený na register poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, ktorý vedie samosprávny kraj a pre poskytovateľov umožňuje využitie viacerých funkcionalít. Napríklad poskytovatelia zdravotnej starostlivosti všeobecnej a špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti môžu cez uvedený systém riešiť objednanie pacienta. T. j. všeobecný lekár môže cez daný systém objednať pacienta na vyšetrenie k inému lekárovi – špecialistovi. Zároveň chceme zdôrazniť, že po zavedení uvedeného systému objednávania pacientov došlo k zníženiu počtu podnetov pacientov súvisiacich s objednávaním sa na vyšetrenie.

3. Samosprávny kraj uhrádza uvedenú sumu, ale pre poskytovateľov zdravotnej starostlivosti je uvedená služba bezplatná.

4. V prípade, že objednávací systém cez Národný portál zdravia bude umožňovať totožné, respektíve vyššie funkcionality ako systém, ktorý používame, budeme sa zaoberať možnosťou jeho využitia.


• 11.9.2019
Otázka (Anna Mazreku, TV Raj)

1. Chcem Vás poprosiť o vyjadrenie do spravodajského príspevku TV Raj k téme: Nadácia ŽSK. Akému počtu rodín sa podarilo za jeden rok pomôcť a koľko finančných prostriedkov župa rozdelila od svojho vzniku?

2. Uvažujete o rozšírení centier aj do iných regiónov?

Odpoveď:

1. Založením Nadácie župa začala pomáhať jednotlivcom a rodinám, ktoré sa ocitnú v ťažkej životnej situácii. Od svojho vzniku rozdelila viac ako 30-tisíc eur. Finančne pomohla takmer 70-tim rodinám a 80-tim rodinám zabezpečila odborné poradenstvo.

2. Odbornú pomoc poskytuje Rodinné centrum pomoci. Prvé sme založili v Žiline a postupne chceme rozšíriť rodinné centrá aj do ostatných regiónov v kraji. Najbližšie sa plánuje zriadenie dvoch rodinných centier v Martine a Čadci.


• 5.9.2019
Otázka (Jana Kolembusová, mojekysuce.sk)

1. Poprosila by som o zaslanie viac informácii ohľadne práve prebiehajúcej rekonštrukcie cesty Rakova - Turzovka. Kedy bude dokončená, kde ďalej sa ešte plánuje takáto väčšia úprava vozovky?
2. Ako je na tom cesta v obci Vysoká nad Kysucou?
3. Taktiež nás zaujíma, ako to bude s úpravou cesty, kde sa práve robí kanalizácia takže obce Oščadnica, Zborov, Nová - Stará Bystrica, Radôstka, Krásno nad Kysucou.

Odpoveď:

V týchto dňoch realizujeme súvislú opravu cesty v úseku Raková - Staškov. Ukončené boli prípravné práce (frézovanie, búranie okolo kanalizačných poklopov a chodníkov, úprava napojení miestnych komunikácií a vjazdov). Začalo sa s pokládkou nového asfaltového koberca. Predpokladáme, že práce by mali byť ukončené do 20. 09. 2019. 

Medzi ďalšími prácami, ktoré sa budú realizovať na Kysuciach je napríklad oprava cesty č. II/541 Turzovka - Semeteš, ktorá by sa mala začať už o pár dní. Oprava bude stáť viac ako jeden milión eur. Prostriedky na opravu župa získala z fondov Európskej únie z operačného programu IROP. V rámci projektu sa opraví 4,1 kilometra a jeden most.

Tiež sa začalo s opravou dvoch mostov v Oščadnici a vo Vysokej nad Kysucou.

Na cestách v obciach, kde sa práve realizuje výstavba kanalizácie, bude do konca októbra položená dočasná úprava. Práce sa ukončia budúci rok, kedy sa na všetkých cestách, ktorých sa dotkla výstavba, odfrézuje polprofil a položí sa nový asfalt.


• 4.9.2019
Otázka (Iveta Gombošová, RTVS)

Rada by som sa informovala, či Žilinský samosprávny kraj, prostredníctvom svojich nemocníc sa prihlásil do výberového konania na vydanie povolenia na prevádzkovanie ambulancie záchrannej zdravotnej služby, ktoré vyhlasoval Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou? 
Ak áno, boli nemocnice úspešné? O koľko bodov prejavili záujem a koľko bodov reálne získali? Respektíve ktoré nemocnice neboli vôbec úspešné? 
Tender je podľa najnovších informácií spochybnený, kvôli zloženiu komisie, členovia mohli byť v konflikte záujmov. Uvažujete, že by ste sa, v prípadoch, kde neboli nemocnice úspešné, proti rozhodnutiu ÚDZS odvolali?

Odpoveď:

Nemocnice Žilinskej župy sa prihlásili do výberového konania na prevádzkovanie ambulancií záchrannej zdravotnej služby (ZZS) na 9 sídiel staníc ZZS.

Naše nemocnice uspeli len v dvoch sídlach.

Úspešným žiadateľom bola Hornooravská nemocnica Trstená v sídle Nižná, typ stanice RZP (v dvoch žiadostiach úspešná nebola – RLP Trstená a RZP Zuberec).
Liptovská nemocnica s poliklinikou Liptovský Mikuláš bola úspešná v sídle Liptovský Mikuláš 1, typ stanice RLP (v žiadosti o RZP v sídle Liptovský Mikuláš úspešná nebola).

Dolnooravská nemocnica s poliklinikou Dolný Kubín sa hlásila do dvoch sídiel a taktiež aj Kysucká nemocnica s poliklinikou Čadca do dvoch sídiel, vo výberovom konaní však úspešné neboli.

V prípade neúspešných projektov sa naše nemocnice odvolali, resp. sa odvolajú (lehoty v zmysle rozhodnutia ÚDZS o výsledku výberového konania).

AUGUST 2019

• 1.8.2019
Otázka (Michal Filek, My Žilinské noviny)

1. Koľkokrát od svojho nástupu do funkcie absolvovala pani županka zahraničnú pracovnú cestu do Číny?
2. Koľko členov mala jej delegácia? Kto ju tvoril?
3. Koľko cesta stála? Kto ju zaplatil?
4. Aký je konkrétny merateľný výsledok týchto ciest? Aký úžitok z nich budú mať obyvatelia ŽSK? 
5. Koľkokrát od svojho nástupu do funkcie absolvovala pani županka zahraničnú pracovnú cestu do Ruska?
6. Koľko členov mala jej delegácia? Kto ju tvoril?
7. Koľko cesta stála? Kto ju zaplatil?
8. Aký je konkrétny merateľný výsledok cesty? Aký úžitok z nej budú mať obyvatelia ŽSK?
9. Koľkokrát od svojho nástupu do funkcie absolvovala pani županka zahraničné pracovné cesty do iných krajín?
10. Do akých?
11. Koľko členov mali delegácie? Kto ich tvoril? Koľko tieto cesty stáli? Kto ich zaplatil?
12. Aký je konkrétny merateľný výsledok týchto ciest? Aký úžitok z nich budú mať obyvatelia ŽSK?

Odpovede:

1. Jednou zo základných kompetencii župana je reprezentácia kraja. Akékoľvek domáce i zahraničné cesty županky a jej najbližšieho tímu je napĺňaním tejto kompetencie. Cesty sú vždy spojené s oficiálnymi prijatiami u predstaviteľov rôznych inštitúcií. Erika Jurinová absolvovala počas uplynulých mesiacov niekoľko zahraničných ciest s cieľom čo najlepšie prezentovať Žilinský samosprávny kraj a jeho regióny v kontexte rozvoja cestovného ruchu, vzdelávania, cezhraničnej spolupráce. Županka cestovala do Číny od svojho nástupu do funkcie jedenkrát. Žilinská župa nadviazala intenzívne kontakty s Čínou už za predchádzajúceho vedenia v roku 2012, kedy sa podpísala zmluva o regionálnej spolupráci s provinciou Zhejiang. Vzájomnou spoluprácou sa má posilňovať bilancia cestovného ruchu, nakoľko Čína je mimoriadne perspektívnou krajinou pre región Strednej Európy. Minulé vedenie navštívilo Čínu celkom päťkrát.

2. Do Číny cestovala štvorčlenná delegácia – županka, riaditeľka kancelárie županky, v ktorej priamej riadiacej kompetencii sú medzinárodné vzťahy, riaditeľka odboru investícií a verejného obstarávania a tlmočníčka.

3. Celkové náklady pracovnej cesty do Číny boli 9074,51 eur. Sú v tom zahrnuté letenky, víza, účastnícke poplatky, valutové cestovné náhrady. Boli hradené z rozpočtu ŽSK. 

4.Žilinský samosprávny kraj patrí štatisticky medzi lídrov oblasti rozvoja cestovného ruchu, minulý rok sa dostal na prvé miesto v počte prenocovaní domácich a zahraničných návštevníkov. Viac ako štvrtinu (26,1%) prenocovaní spolu strávili turisti práve v Žilinskom kraji. A v súvislosti s prípravou prevzatia Letiskovej spoločnosti Žilina, a.s. je jeho rozvoj a nové možnosti fungovania závislé na získavaní partnerov v oblasti cestovného ruchu a dopravy. Dôvodom pracovnej cesty bolo pozvanie na Svetový kongres a veľtrh cestovného ruchu pre seniorov v Yantai. Zo Slovenska, okrem Žilinského samosprávneho kraja, dostali pozvanie aj zástupcovia Ekonomickej univerzity, zástupcovia ďalších regionálnych a miestnych samospráv a študenti viacerých univerzít tretieho veku. Slovenskú delegáciu viedla štátna tajomníčka Ministerstva školstva, športu, vedy a výskumu SR pani Oľga Nachtmannová.

Naše aktivity na kongrese boli zamerané na  výmenu skúseností v oblasti aktívneho starnutia, podpory turizmu pre seniorov, ale najmä na prezentáciu Žilinského kraja ako turistického regiónu. Oficiálne rokovanie s rektorom Univerzity v meste Jinan prinieslo nové kontakty a možnosti spolupráce s Univerzitami tretieho veku (U3A) i Rade seniorov ŽSK, ktorá zastrešuje seniorské organizácie v ŽSK ako i námety na prípravu produktov cestovného ruchu pre našich i zahraničných seniorov. Prvé rokovania o spolupráci už prebehli s Ekonomickou univerzitou v Bratislave, ktorej fakulta cestovného ruchu a obchodu sa aktívne podujala pripraviť v spolupráci s našou Krajskou organizáciou cestovného ruchu pozičný dokument k rozvoju cestovného ruchu a navrhnúť seniorské cestovateľské balíčky zamerané na Žilinský kraj.

Počas pracovnej cesty sa uskutočnilo prijatie najvyšších predstaviteľov delegácie rektorom Univerzity pre zahraničné štúdiá v Pekingu (BISU). Rokovalo sa o možnostiach spolupráce medzi univerzitami pôsobiacimi v Žilinskom kraji a BISU v Číne. Potvrdili sme záujem o spoluprácu v oblasti vedy, výskumu, výmeny študentov a pedagógov, či uznávania akademických titulov, čo významne motivuje k mobilite študentov i pedagógov na oboch stranách. BISU v minulom roku začala s výučbou slovenského jazyka pre prvých 15 študentov. Delegácia ŽSK mala možnosť zúčastniť sa modelovej vyučovacej hodiny s možnosťou aktívne overiť vedomosti študentov slovenského jazyka a ročné pôsobenie slovenskej lektorky na univerzite.

Účasť ŽSK na podujatí hodnotíme ako dôležitú reprezentáciu regiónu na medzinárodnom poli s ohľadom na podporu rozvoja cestovného ruchu zameraného na seniorov a prehlbovanie spolupráce Žilinského samosprávneho kraja s ďalšími troma provinciami Číny (Peking, Shandong a Shaanxi).

5.Županka cestovala do Ruska od svojho nástupu do funkcie jedenkrát.

6.Do Ruska cestovala štvorčlenná delegácia - županka, podpredseda VÚC a predseda správnej rady KOCR Peter Dobeš, riaditeľka kancelárie županky a protokolista.

7.Cestovné náklady na pracovnú cestu do Ruska boli vo výške 4305 eur. V sume sú započítané náklady na letenky, ubytovanie, víza, valutové cestovné náhrady. Boli hradené z rozpočtu ŽSK.

8.Už niekoľko rokov vnímame výrazný záujem ruských turistov o náš kraj ako i nárast záujmu o vyučovanie ruského jazyka v našich školách. Zo strany ŽSK je preto dôležitá aktívna účasť a komplexná prezentácia turizmu v Žilinskom kraji na Medzinárodnom veľtrhu cestovného ruchu MITT v Moskve, ktorý sa radí medzi najväčšie a najvýznamnejšie podujatia svojho druhu vo svete. V rámci podujatia prebehli oficiálne stretnutia so zahraničnými partnermi ako i prijatie veľvyslancom SR v Moskve s ktorým sme rozoberali možnosti pomoci pri hľadaní partnerských škôl a zástupkyňou MZV SR i MD pre oblasť cestovného ruchu pani Ľubicou Alušicovou. Spolupráca s Ruskom je zameraná najmä na rozvoj cestovného ruchu, kultúry a vzdelávania. Veľvyslancovi bol predstavený spoločný projekt ŽSK a mesta Petrohrad s názvom „Dni ruskej literatúry v ŽSK“, ktorého sa zúčastňujú vybrané stredné školy s cieľom rozvíjať jazykové znalosti našich študentov. Do dnešného dňa sa do projektu zapojilo viac ako 600 študentov. 

9.Od nástupu do funkcie absolvovala županka ďalších šesť pracovných ciest do susedných partnerských regiónov, zväčša išlo o krátke jednodňové pracovné výjazdy.

10. Štyrikrát cestovala županka do Poľska a dvakrát do Čiech.

11.Počet členov delegácií sa líši, v priemere má šesť členov (v rozmedzí od dvoch do deväť členov). Pri určovaní členov delegácie predsedníčky sa vždy vychádza zo zamerania pracovnej cesty a tém prijatia. Prispôsobujeme sa tiež zostave zástupcov partnerského regiónu, ktorý našu delegáciu prijíma. 

Väčšinou išlo o jednodňové cesty, kde cestovné náhrady boli hradené z rozpočtu ŽSK. 

12.Účelom zahraničných pracovných ciest je najmä kontakt s partnerskými regiónmi Žilinského kraja. Prvoradým zámerom je podporiť a zefektívniť čerpanie finančných prostriedkov z operačných programov cezhraničnej spolupráce PL – SK a ČR – SK a výmena skúseností pri správe regiónov. Upevňovanie kontaktov s vedením prihraničných regiónov prispieva k jednoduchšiemu hľadaniu projektových partnerov nielen pre kraj, ale aj organizácie v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti. Konkrétnym merateľným výsledkom sú napríklad rekonštrukcie ciest alebo kultúrnych pamiatok v správe ŽSK v rámci spoločných projektov, ktoré slúžia všetkým obyvateľom kraja ako aj návštevníkom kraja.

Cieľom zahraničných služobných ciest je aj propagácia kraja, a to najmä na pôde medzinárodných veľtrhov. Dlhodobo si Žilinská župa udržuje postavenie lídra v oblasti cestovného ruchu, a to vzhľadom na počet zahraničných návštevníkov ako aj počet ich prenocovaní. Kraj má identifikované kľúčové trhy (východná Európa, Česko, Poľsko, Čína, Nemecko, Izrael), na ktoré strategicky zameriava svoju pozornosť. Výsledkom je nárast turistov z týchto oblastí.

Zahraničné cesty majú tiež ciele, ktorých výsledky sú ťažko merateľné no napriek tomu sú nezanedbateľné. Ide predovšetkým o budovanie dobrých zahraničných a medziregionálnych vzťahov, prinášanie iných kultúr do povedomia obyvateľov, pripomínanie si historických udalostí čo prispieva k väčšej a úcte medzi národmi.


• 2.8.2019
Otázka (Ivana Štefúnová,Pravda)

1. Dnes mal rezort práce tlačovku o novele zákona o sociálnych službách, ktorá hovorí o novom vzorci pre výpočet financií pre neverejných poskytovateľov soc. služieb, s tým, že dostanú viac peňazí od samospráv. Na druhej strane samosprávy budú mať kľúčové postavenie v tom, že sami rozhodnú, s kým zmluvu podpíšu a môžu súkromného poskytovateľa prinútiť, aby znížil cenu pre klienta. Chcem sa spýtať, ako vnímate túto novinku? 
2. Koľko súkromných poskytovateľov u Vás aktuálne funguje?

Odpovede:

1. O predmetnom návrhu doplnenia v súčasnosti prerokovávaného návrhu novely zákona o sociálnych službách nebol ŽSK informovaný. ŽSK bol informovaný len o návrhu novely zákona v jeho pôvodnom znení, v ktorom sa návrh doplnenia navrhovanej novely zákona o sociálnych službách ešte nenachádzal.

Žilinská župa má záujem pomôcť aj neverejným poskytovateľom sociálnych služieb. V rámci pravidelných stretnutí na úrovni združenia samosprávnych krajov SK8 bola navrhnutá dočasná úprava spôsobu určovania finančného príspevku na prevádzku neverejným poskytovateľom. Žiaľ, návrh SK8 nebol premietnutý do navrhovanej novely zákona.
Zámerom návrhu SK8 bolo na prechodné obdobie pomôcť neverejným poskytovateľom sociálnych služieb úpravou vzorca výpočtu príspevku na odkázanosť a s podmienkou, aby sociálne služby boli poskytované v ich zariadeniach aj klientom s nízkymi príjmami.

2. Najviac neverejných poskytovateľov sociálnych služieb je v pôsobností miest a obci. Ide celkom o 21 poskytovateľov sociálnej služby s kapacitou 846 lôžok celoročnej pobytovej formy a 40 miest ambulantnou formou. Na území Žilinského kraja pôsobí 1 poskytovateľ sociálnej služby, ktorý je zapísaný iným samosprávnym krajom s kapacitou 39 lôžok.

Ďalej tu pôsobia neverejní poskytovatelia sociálnych služieb zapísaní v registri poskytovateľov sociálnych služieb, ktorý vedie Žilinský samosprávny kraj:

  • domov sociálnych služieb: 6 poskytovateľov sociálnej služby s kapacitou lôžok 53;
  • špecializované zariadenie: 3 poskytovatelia sociálnych služieb s celoročnou pobytovou formou s kapacitou lôžok 57 a 1 poskytovateľ sociálnej služby ambulantnou formou s kapacitou 55 miest;
  • zariadenie podporovaného bývania: 1 poskytovateľ sociálnej služby s kapacitou 6 lôžok.

Neverejní poskytovatelia sociálnych služieb, ktorí sú zapísaní iným samosprávnym krajom, ale poskytujú sociálnu službu na území Žilinského kraja:

  • domov sociálnych služieb: 1 poskytovateľ sociálnej služby s kapacitou lôžok 16,
  • špecializované zariadenie: 1 poskytovateľ sociálnej služby s kapacitou lôžok 11

Žilinský samosprávny kraj poskytuje finančný príspevok na prevádzku všetkým neverejným poskytovateľom sociálnej služby, ktorí poskytujú pobytovú sociálnu službu na území Žilinského kraja (domov sociálnych služieb, špecializované zariadenie, zariadenie podporovaného bývania).

Žilinský samosprávny kraj sa snaží vždy vyhovieť žiadosti občana Žilinského kraja a rešpektuje výber poskytovateľa sociálnej služby, a to tak, že poskytuje finančný príspevok aj neverejným poskytovateľom sociálnej služby mimo územia Žilinského kraja:
domov sociálnych služieb: 6 prijímateľov sociálnej služby;

  • špecializované zariadenie: 3 prijímatelia sociálnej služby

• 5.8.2019
Otázka (Katarína Lovasová, Zdravotnícke noviny)

Zaujala ma správa o tom, že ŽSK ponúka finančný príspevok pre lekárov, aby si otvorili ambulanciu v rámci vašej župy. Rada by som sa opýtala, či je zo strany lekárov záujem o príspevok, koľko žiadostí ste dostali a čo si od toho sľubujete (počet novootvorených ambulancií).

Odpovede:

Náš odbor zdravotníctva ŽSK pripravil dotačný program pre stabilizáciu siete poskytovateľov zdravotnej starostlivosti v Žilinskom kraji. Záujemcov, ktorí splnia podmienky uvedené v dotačnej schéme, môžeme podporiť až do výšky 30-tisíc eur. Dotácie sú určené pre všeobecných lekárov aj pre špecialistov s požadovanou odbornosťou a to najmä v oblastiach a špecializáciách, kde ich je nedostatok. V kraji chýbajú najmä neurológovia, alergiológovia, oční lekári, reumatológovia, ale aj zubári, detskí špecialisti, či pediatri a približne tretina všeobecných lekárov pre deti a dorast je starších ako 65 rokov.

Lekári reagovali na výzvu a prejavili záujem o dotáciu, ukončenie možnosti prihlásenia bude koniec augusta 2019. Presné čísla budeme vedieť až po ukončení trvania výzvy.

Od projektu Ľudské zdroje v zdravotníctve ŽSK si sľubujeme zabezpečenie lokalít v kraji, kde práve vybrané špecializácie lekárov chýbajú. V súčasnosti je verejná minimálna sieť tvorená na kraj a my evidujeme nedostatok ambulantnej starostlivosti práve na úrovni jednotlivých okresov, kde nám legislatíva neumožňuje lekárov umiestniť podľa našej potreby.

Chceme motivovať mladších lekárov zotrvať, respektíve sa vrátiť na Slovensko a s finančnou podporou si zabezpečiť rozbeh ambulancie, ktorej materiálne a technické vybavenie je často finančné náročnejšie. Rovnako intenzívne komunikujeme so zdravotnými poisťovňami, aby sme dokázali zabezpečiť aj zazmluvnenosť poskytovateľov.

Na dotáciách prerozdelíme v prvej výzve celkom 150-tisíc €, pričom lekári sa môžu uchádzať o dotáciu od 5 do 30-tisíc eur. Zastabilizovaných by malo byť minimálne päť novovzniknutých ambulancii v Žilinskom samosprávnom kraji, veríme však, že ich počet bude ešte vyšší.


• 8.8.2019
Otázka (Michala Staníková, Žilinský večerník)

Participatívny rozpočet - výzva 4, rok 2019

1. Prosím, môžete vysvetliť, čo je to participatívny rozpočet a odkedy je súčasťou dotačného systému ŽSK? 
2. Na aké účely je možné využiť finančné prostriedky z participatívneho rozpočtu? Aký objem peňazí je určený pre participatívny rozpočet na rok 2019? Ako sú následne prerozdeľované tieto financie? Dostane každý rovnakú časť?
3. Ako by ste zhodnotili doterajšie hlasovanie verejnosti? Zapájajú sa ľudia? Akým spôsobom sa dozvedajú o tom, kto sa do výzvy zapojil a aké projekty môžu podporiť?
4. Na stránke ŽSK sú zverejnené výsledky už štvrtej výzvy... Aké projekty sa vám v minulosti prostredníctvom tohto dotačného systému podarilo podporiť? (v Žilinskom okrese)
5. Bude tento rok vyhlásená ešte aj ďalšia výzva na čerpanie dotácie na čerpanie dotácie z participatívneho rozpočtu alebo až na rok 2020? S akým objemom peňazí rátate na budúci rok?

Odpovede:

1. Participatívny rozpočet je novinkou medzi dotáciami na Žilinskej župe. Kým doteraz rozhodovali o dotáciách komisie zložené z poslancov, tento rok vôbec po prvýkrát v histórií župy bola do rozhodovania o pridelení finančných prostriedkov z rozpočtu župy zapojená už aj verejnosť.  Prvú výzvu pre participatívny rozpočet schválili poslanci na marcovom zastupiteľstve (2019). Do 13. mája mohli záujemcovia predkladať ponuky.

2.Prvá výzva v rámci participatívneho rozpočtu bola zacielená na životné prostredie. Zamerali sme sa na extravilán a ochranu životného prostredia, pretože je mnoho lokalít, ktoré sú zabudnuté a zanedbané aj preto, že sú mimo miest a obcí. Práve táto možnosť v grantovom systéme župy chýbala. Záujemcovia o dotáciu sa mohli prihlasovať s projektami na výsadbu aleje, opravu lavičiek a odpočívadiel, obnovu kaplniek, ale aj s nápadmi na vzdelávacie projekty a zlepšenie povedomia o krajine. V rozpočte bolo na prvú výzvu vyčlenených 140-tisíc eur, výška jednej dotácie je 3100 eur. Každý úspešný projekt bol podporený rovnakou sumou.

3.V rámci prvej výzvy bolo predložených 51 projektov a podporených bude 38. Hlasovanie verejnosti bolo ukončené 16.júla. Do hlasovania sa zapojilo viac ako 6-tisíc ľudí. O možnostiach hlasovať za projekty sme informovali na našej webovej stránke, v župných novinách, prostredníctvom kampane na sociálnych sieťach ako aj v spolupráci s mestami a obcami.

4.Archív podporených projektov za predchádzajúce obdobia po jednotlivých regiónoch je dostupný na webovej stránke župy: http://www.zilinskazupa.sk/granty/archiv-podporenych-projektov.html

5.Určite chceme v participatívnom rozpočte pokračovať a máme záujem ho vylepšovať. Považujeme za veľmi dôležité, aby sa verejnosť mohla zapájať do rozhodovacieho procesu. Aktuálne pracujeme na úprave dotačného systému a pripravujeme aj navýšenie objemu pre jednotlivé dotácie. Následne to predložíme do zastupiteľstva. Ďalšia výzva bude vyhlásená budúci rok.


• 8.8.2019
Otázka (Michal Filek, MY Žilinské noviny)

1. Viete o tejto súťaži? Konzultovali ju s vami na ministerstve? 
2. Zohľadňuje táto súťaž váš zámer na posilnenie prepravy cestujúcich na tejto linke? Zohľadňuje táto súťaž váš zámer na zvýšenie počtu zastávok, zvýšenie intenzity spojov a zvýšenie počtu parkovacích miest na staniciach?
3. V akom štádiu je dnes tento váš projekt? Stretávate sa a komunikujete aj s ministerstvom dopravy?
4. Bude podľa vás nový prevádzkovateľ viazaný podieľať sa na vašom zámere?

Odpovede:

1. O súťaži vieme na základe oficiálnych informácií, teda z predbežného oznámenia. Ministerstvo so župou nekonzultovalo predmet zákazky z dôvodu utajovania informácií a dodržania podmienok transparentnosti pripravovanej liberalizácie dopravných služieb vo verejnom záujme v osobnej železničnej doprave. Ak by sme však boli požiadaní o informácie ohľadom dopravnej situácie v regióne Rajeckej doliny, určite by sme radi vysvetlili najväčšie problémy a obmedzenia.

2. Súťaž podľa dostupných informácií uvažuje o viacerých variantoch rozšírenia dopravných výkonov, takzvaných vlakových kilometroch (vlkm) oproti dnešnému stavu. Regiónu by však veľmi pomohlo ak by sa taktovanie v prepravných špičkách dostalo na minimálne polhodinový interval a v prepravných sedlách na hodinový interval, čo by znamenalo výrazné navýšenie dopravných výkonov.

Súťaž však nehovorí nič o skapacitnení trate, modernizácii či ďalších rozvojových prvkoch, ktoré sú v kompetencii správcu železničnej dopravnej cesty, teda Železníc Slovenskej republiky (pričom v rámci vyhodnotenia efektívnosti výstavby zohľadňuje ŽSR viacero ukazovateľov aj v spolupráci so samosprávami a zamestnávateľmi).

3.ŽSK spolu s Integrovanou dopravou Žilinského kraja pravidelne komunikuje s Ministerstvom dopravy a výstavby SR najmä ohľadom zvýšenia priepustnosti železničnej trate Žilina – Rajec a jej čiastočnej modernizácie, ktorá by prispela k rýchlejšej, bezpečnejšej a plynulejšej železničnej doprave.

4. Predpokladáme, že desaťročné zaviazanie nového prevádzkovateľa v stave, keď štát nemá plán dopravnej obslužnosti, nie je šťastné riešenie, pretože tak môže zabrzdiť dôležité aktivity. Ale až po preštudovaní zmluvy, ktorá bude uzavretá po ukončení súťaže, budeme vedieť, či bude dopravca viazaný poskytovať svoju súčinnosť pri zámere vybudovania integrovanej dopravy, pevne veríme, že áno. Objednávateľom železničnej dopravy na železničnej trati je ministerstvo dopravy a to v konečnom dôsledku rozhodne o konečnej podobe dopravnej obsluhy na tejto železničnej trati. Preto sa prosím obráťte v tejto súvislosti priamo na Ministerstvo dopravy a výstavby SR, sekciu železničnej dopravy a dráh.


• 3.8.2019
Otázka (Jana Kolembusová, Mojekysuce.sk)

Videla som, že sa pracuje na zateplovaní a ďalších prácach v CSS Horelica. Vedeli by ste nám zaslať viac informácii o prácach a plánoch v týchto centrách na Kysuciach?

Odpoveď:

Na Kysuciach počas leta realizujeme rekonštrukcie v troch zariadeniach sociálnych služieb, ďalšie opravy sú v procese prípravy.

V CSS Horelica v Čadci realizujeme rozsiahlejšiu rekonštrukciu, ktorou dôjde k úspore energií a k celkovej modernizácií exteriéru objektu. Rekonštrukcia zahŕňa napríklad zateplenie obvodových stien, výťahových šácht, strešného plášťa a stropu nad nevykurovanými priestormi suterénu. V zariadení sa vymení strešná krytina aj vonkajšie vstupné dvere a opravia sa balkóny. Predpokladané náklady na rekonštrukciu sú takmer 450-tisíc eur. Práce by mali byť ukončené v septembri.

V CSS Kamence v Kysuckom Novom Meste v zariadení na Litovelskej ulici prebiehajú stavebné práce na prízemí. Rekonštrukciou sa vytvoria nové a väčšie izby, ktoré budú slúžiť na ubytovanie klientov. Predpokladané náklady sú približne 50-tisíc eur. Práce by mali byť ukončené tento mesiac.

CSS PARK v Čadci je osempodlažný objekt, ktorý pozostáva z dvoch blokov. Prepojenie týchto blokov je dnes len na prvom a druhom podlaží, čo nie je dostačujúce. Rekonštrukciou zariadenia sa vytvorí komunikačné prepojenie týchto dvoch blokov na piatom a ôsmom nadzemnom podlaží. Zároveň sa vybudujú nové vstupné priestory s bezbariérovým vstupom a nový lôžkový výťah. Celý objekt sa zateplí. Rekonštrukciou dôjde k úspore energií, komunikačnému prepojeniu blokov a k celkovej modernizácií exteriéru objektu.
Predpokladané náklady na stavbu sú vo výške viac ako 830-tisíc eur. Práce by mali byť ukončené na jar 2020.

PLÁNOVANÉ OPRAVY

V CSS ŽAREC v Čadci sa pripravuje rekonštrukcia a modernizácia práčovne, nakoľko súčasná práčovňa je už zastaralá. Tento rok v lete by mala byť dopracovaná projektová dokumentácia a následne sa zrealizuje výber zhotoviteľa. V pláne je aj rekonštrukcia prístupovej komunikácie.


• 15.8.2019
Otázka (Ľubica Stančíková, My Liptovské noviny)

Pripravujeme tému o cyklochodníkoch (nie cyklotrasách) v Liptove. Keď sme si robili prehľad toho, ako fungujú iné regióny, zistlili sme, že cyklochodníky tam stavia aj ŽSK, resp. sa realizujú pod ich gesciou. Napríklad cykochodník od Budatína po Strečno, cyklochodník zo Žiliny na Kysuce, Rajeská cyklomagistrála.Na Orave župa podporuje župa cyklobusy – aj do Turčianskych Teplíc, Novej Bystrice, Terchovej. U nás ti to rieši OOCRka.
Možno sa mýlim, ale realizovala, resp. sa podieľala ŽSK na nejakom cyklochodníku (nie cyklotrase) v regióne Liptov?

Odpoveď:

Len na úvod mi dovoľte priblížiť, že pri budovaní Rajeckej cyklotrasy ŽSK nie je investorom, tým je Združenie dotknutých obcí na čele s mestom Žilina. ŽSK napomáhal v prípravných stretnutiach k založeniu združenia, odbornými stretnutiami k územnému rozhodnutiu, zabezpečil a prefinacoval im malú štúdiu EIA. Obdobne je to pri Kysuckej cyklotrase, tá je v začiatkoch.

Žilinský samosprávny kraj (ŽSK) sa zameral na strategickú cyklodopravnú trasu v koridore rieky Váh – Vážsku cyklotrasu. Tá pôjde od sútoku Váhu s Dunajom až po prameň Čierneho Váhu v našom kraji. Trasa bude prechádzať Nitrianskym, Trnavským, Trenčianskym, Žilinským krajom a kúsok aj Prešovským krajom. Jej celková dĺžka bude viac ako 400 km, z toho cca 160 km bude v Žilinskom kraji. Najťažšie úseky tejto trasy sú práve v našom kraji – jedná sa najmä o prekonanie Domašínskeho a Kraľovianskeho meandru.

V roku 2018 vstúpili do platnosti Zmeny a doplnky č. 5 Územného plánu Veľkého územného celku Žilinského kraja. Tie sa zaoberali vedením kostrových cyklodopravných trás v ŽSK, ktoré mali známe koridory. Tieto budúce stavby boli zaradené do záväznej časti Územného plánu ako verejnoprospešné stavby. Mimo iných tam boli úseky Vážskej cyklotrasy hranica TSK/ŽSK – Bytča – Žilina, Žilina – Strečno, Strečno – Lipovec – Vrútky a Liptovský Mikuláš – Liptovský Hrádok.

ŽSK sa v súčasnosti priamo podieľa na investičnej príprave úsekov Vážskej cyklotrasy „hranica TSK/ŽSK – Bytča – Žilina“ v dĺžke cca 25,5 km v úseku „Žilina – Strečno“ plánuje ŽSK v tomto roku vybudovať nový úsek Vážskej cyklotrasy po ľavom brehu Váhu od cestného mosta v Žiline po Vodnom diele Žilina v dĺžke cca 4 km. Prostriedky na túto aktivitu získal kraj z Eurofondov. V úseku „Strečno – Lipovec - Vrútky“ v dĺžke cca 16,5 km, vrátane prekonania Domašínskeho meandru dal spracovať ŽSK dokumentáciu pre územné rozhodnutie a finišuje po troch rokoch so štúdiou EIA. Novým náročným úsekom Vážskej cyklotrasy, ktorý ide riešiť ŽSK je „Šútovo – Kraľovany – Stankovany“, kde by kraj na cyklotrasu chcel využiť starý Kraľoviansky železničný tunel a pozemky, kadiaľ mala viesť zrušená diaľnica. Týmito krokmi sa otvára koridor Vážskej cyklopravnej trasy z Považia do Turca, na Oravu a Liptov.

Ohľadom možného vedenia Vážskej cyklodopravnej trasy mal ŽSK niekoľko stretnutí, na Úrade ŽSK alebo na Liptove – v meste Liptovský Mikuláš vrátane starostov okolitých obcí, v meste Ružomberok vrátane starostov okolitých obcí za účelom trasovania koridoru Vážskej cyklodopravnej trasy na Liptove. Budúcimi investormi týchto úsekov by mali byť Združenia dotknutých miest a obcí, ŽSK im bude v týchto aktivitách nápomocný.

ŽSK takisto vyhlásil verejné obstarávanie na dodávateľa technickej štúdie trasovania Vážskej cyklotrasy v kraji v úsekoch, kde zatiaľ trasa nebola stanovená. Kompletne tam spadá celý úsek na Liptove. Do štúdie sa zapracujú aj všetky podnety získané na vyššie uvedených stretnutiach.


• 22.8.2019
Odpoveď (Iveta Hažíková, My Kysucké noviny)

Chcem vás poprosiť o informácie o výstavbe nového mosta - Turzovka - Vysoká nad Kysucou- Semeteš. Prosím, kedy začali a kedy sa práce skončia. Čo konkrétne sa tam buduje - aký to bude mať prínos, aké sú náklady, z čoho sa stavba financuje. Tiež, aké sú dopravné obmedzenia. Prosím, ak máte k dispozícii foto, keby ste mi poslali.

Odpoveď:

Vo Vysokej nad Kysucou sme začali s rekonštrukciou mosta, ktorý vedie cez bezmenný potok. Zhotoviteľ prebral stavenisko koncom minulého mesiaca. Podľa Zmluvy o dielo by práce mali trvať približne šesť týždňov. Predpokladané náklady na nový most sú takmer 90-tisíc eur a hradiť to bude ŽSK.

Doprava na moste je vedená v jednom pruhu. Práce budú vykonávane po poloviciach.

Most je v zlom a nevyhovujúcom stave. Jeho opravou by nebolo možné zabezpečiť bezpečný prejazd vozidiel po moste. Preto v rámci stavebných prác dôjde k vybúraniu existujúcich časti mostu a k ich nahradeniu presýpaným mostom. Tým sa predĺži životnosť konštrukcie mosta a zvýši bezpečnosť účastníkov cestnej premávky.


• 26.8.2019
Otázka (Iveta Hažíková, My Kysucké noviny)

Do redakcie sme dostali list (viď nižšie). Chcem vás poprosiť o informáciu, ako to vyzerá s rekonštrukciou tejto cesty. Kedy sa s ňou - ak sa začne, aké plánujete náklady, o aký dlhý úsek pôjde. Ďakujem, prosím o zaslanie odpovede čo najskôr. S pozdravom Iveta Hažíková, MY Kysucké noviny www.kysuce.sme.sk

Dobrý deň, mala by som prosbu na vašu redakciu. Kysuce sú súčasťou Žilinského samosprávneho kraja, to znamená, že pod ich správu spadá i väčšina ciest. Vedeli by ste zistiť, prečo sme práve my, ako okres Čadca zo strany Žilinského samosprávneho kraja dlhodobo upomínaní a diskriminovaní? Hovorím najmä o správe cesty ktorá vedie od mestskej časti Turzovka Vyšný Koniec cez časť Semeteš, ktorá patrí pod Vysokú nad Kysucou. Je to priam zarážajúce, ako vyzerá cesta hneď za dopravnou značkou Okres Bytča. Za posledných 10 rokov sa tu koberec cesty robil 2krat a dokonca su tu nedávno nakreslené i nové čiary. Oprava tohto 4km úseku (nie 50 ale 4) bola prisľúbená už snáď tisíckrát, no doteraz sa nič nevyriešilo a každý súdny človek uzná, že to "plátanie" dier, ktoré vydrží do prvého dažďa, je úplne zbytočné. No a dnes je 19.6. a po strojoch a oprave ani chýru. Preto sa pýtam, či sme menej plnohodnotní obyvatelia Žilinského samosprávneho kraja než občania okresu Bytča. Pritom často je na túto cestu odkázaný celý okres ktorý ju využíva ako najrýchlejšiu cestu do Žiliny pri toľkých nehodách a zdrzaniach na ceste z Čadce do Žiliny. Chcela by som vás preto poprosiť, aby ste sa znova ako redakcia zaujímali o túto tému, pretože jedine medializáciou sa môžeme niekam pohnúť. ďakujem veľmi pekne

Odpoveď:

Cesta Turzovka – Semeteš by sa mala začať opravovať už v septembri. Celkovo sa opraví 4,1 kilometra cesty vrátane jedného mostného objektu. Predpokladané náklady na rekonštrukciu sú viac ako jeden milión eur. Finančné prostriedky župa získala z Európskeho finančného príspevku v rámci operačného programu IROP. Finančný príspevok bol schválený ešte vlani, nasledovala verejné obstarávanie. Celý proces bol predĺžený v dôsledku nutných kontrol Riadiaceho orgánu ministerstva. V súčasnosti sú kontroly ukončené a v najbližších dňoch sa podpíše zmluva. 


• 27.8.2019
Otázka (Tomáš Garai, Hospodárske noviny)

Stavba diaľnice D3 v Žilinskom kraji prebieha ťažkopádne. Pritom najmä úsek medzi Svrčinovcom a Čadcou spôsobuje pre vodičov dlhodobo problémy. Rieši tieto úseky nejakým spôsobom aj kraj? 
V auguste sa uzavrel tunel Horelica, ktorý je súčasťou úseku diaľnice v polovičnom profile. Je tento úsek dostačujúci pre odľahčenie dopravy?

Odpoveď:

Sme veľmi nespokojní s tým, ako stavba dôležitého diaľničného úseku pokračuje. Predlžujú sa termíny, dostavba sa odďaľuje, ľudia trávia hodiny v zápchach cestou do práce, či k lekárovi. Štát by mal začať tieto problémy urýchlene riešiť. Vedenie župy absolvovalo niekoľko stretnutí s ministrom Erszékom a ministerstvo neustále urguje aj listami, kde žiada o bezodkladné riešenia. 
Doprava na Kysuciach kolabuje práve pre zlyhania štátu pri dostavbe dôležitých diaľničných úsekov. Župa sa snaží pomôcť obyvateľom dotknutých oblastí nad rámec svojich kompetencií. Sme v rokovaní s ministerstvom dopravy vo veci navýšenia vlakov na trati Skalité – Čadca. Pridané vlaky pomôžu ľuďom rýchlejšie a pohodlnejšie sa dostať tam, kde vďaka nedostavaným úsekom stoja v zápche aj autobusy. Momentálne rokujeme o cestovnom poriadku na trati Skalité – Čadca pre rok 2020 a jeho finančnom krytí. 
Čo sa týka tunela Horelica, jedna rúra určite nepostačuje. Máme obavu, že zo strany NDS nie je dostatočne doriešená dopravná obslužnosť počas výstavby. Kritické bude najmä riešenie nákladnej dopravy.

 
Sekcie


Jazykové verzie webstránky