Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako riadiaci orgán v spolupráci s Ministerstvom pro místní rozvoj ČR ako národným orgánom pre program spolupráce Interreg V-A Slovenská republika - Česká republika v spolupráci so Žilinským samosprávnym krajom a s Moravskoslezským krajem si Vás dovoľujú pozvať na seminár pre žiadateľov v nadväznosti na vyhlásenú výzvu INTERREG V-A SK-CZ/2019/11. ( Prioritná os 1.Využívanie inovačného potenciálu)

 

 
Sekcie


Jazykové verzie webstránky